Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hjertesaker

Frivilligheten

Frivilligheten er hjørnesteinen i ethvert lokalsamfunn. I Aurskog-Høland er dugnadsånden veldig sterk, og Høyre ønsker å bidra til at kommunen skal anerkjenne verdien av den frivillige innsatsen som legges ned ved å sørge for bedre rammevilkår for frivilligheten.

Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland har etter barnehageloven full barnehagedekning. Det hadde vi ikke klart uten de private barnehagene. Likevel har de private barnehagene opplevd usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen, da vilkår for driftsstøtte stadig er i endring.

Arealplanlegging og samferdsel

Aurskog-Høland Høyre vil ha en mer langsiktig arealplanlegging i kommunen for å unngå konflikt mellom næringsbygg og boligområder.

Helse, omsorg og folkehelse

Folkehelsearbeidet i kommunen skal være gjennomgripende for alle sektorer, enten det er samferdselssektoren som har ansvaret for den universelle utformingen, kulturlivets og frivillighetens mange bidrag, eller skolehelsetjenesten.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. 

Det grønne skiftet er i gang, men det er mange forskjellige definisjoner av det begrepet alt etter hvem man spør. For folk flest vil det nok mest handle om å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen. I Norge er en stor andel av nybilsalget allerede elbiler og ladbare hybridbiler. Den andelen blir bare større og større, noe som setter press på infrastrukturen når det gjelder tilgang på ladestasjoner. Vi ønsker at kommunen skal være pådriver for utbygging av ladestasjoner og vil at alle kommunale bygg skal ha ladestasjon tilgjengelig for besøkende. Vi vil også at elbil skal være noe utbyggere skal si noe om ved søknad om større utbygginger av boligprosjekter i kommunen.

ROVDYR
De siste årene har det blitt observert ulv mange steder i vår kommune.
I følge de siste publiserte tallene oppfyller Aurskog-Høland alene omtrent hele bestandsmålet for ulv.
At ulven gjør at flere vegrer seg for å bevege seg i skog og mark representerer
en stor utfordring for oss som friluftskommune. Da er det frustrerende å være vitne til at sentrale myndigheter
overstyrer rovviltnemdenes vedtak om uttak av ulv. Aurskog-Høland Høyre ønsker derfor at kommunen skal kunne
ha større innflytelse på rovdyrpolitikken som gjelder våre områder.
Villsvin er ikke et rovdyr, men er regnet som et uønsket dyr i vår natur. Dette mener vi er riktig og vi vil jobbe for at bestanden holder seg nede.

VÅRE HOVEDMÅL
› få fortgang på utbygging av ladestasjoner for elbil tilknyttet kommunale bygg og oppfordre private utbyggere til å etablere ladepunkter i tilknytning til nye prosjekter
› la miljøvennlige løsninger bli lagt vekt på ved prosjektering av nye kommunale bygg, bl.a. ved utstrakt bruk av trevirke som byggemateriale
› jobbe for at kommunen selv kan ha større innflytelse i spørsmål som gjelder rovdyr i egne områder
› sette fokus på forsøpling langs veiene våre ved hjelp av holdningsskapende kampanjer

Dette skal vi jobbe for:

› Kommunen skal velge lavutslippsbiler/elbiler ved nyanskaffelser av tjenestebiler
› Bygge ut 100 ladestasjoner for elbil i kommende fireårsperiode
› Kommunen skal ha større innflytelse på forvaltning av ulvebestanden
› Holde bestanden av villsvin nede

› Si nei til utvidelse av deponiet i Himdalen
› Redusere bruken av engangsplast i kommunens virksomheter
› At kommunen skal bygge i tre og velge fornybare energikilder i sine bygg

Et bærekraftig velferdssamfunn er avhengig av lokal verdiskapning.
Aurskog-Høland Høyre vil at kommunen skal ta en aktiv rolle i den lokale næringsutviklingen. Nye arbeidsplasser skal primært komme i privat, ikke i offentlig sektor.
Infrastruktur i form av vei og kommunikasjon er en forutsetning for velfungerende lokalsamfunn og næringsliv. Aurskog-Høland Høyre vil trappe opp forebyggende vedlikehold av kommunale veier, oppgradere flere veier til helårsdrift og bidra til utbygging av bredbånd i hele kommunen.
En ny stamvei fra Sarpsborg/Fredrikstad til Lillestrøm/Gardermoen er under planlegging. Vi vil arbeide for at en slik vei blir realisert øst for Øyeren. Det vil gi vår kommune store utviklingsmuligheter og fjerne tungtransport fra våre eksisterende nord-sør forbindelser.

MULIGHETER
Kommunen må utnytte det handlingsrommet som ligger i lover og
forskrifter slik at man i større grad kan benytte lokale tilbydere av varer og
tjenester. Høyre vil også slippe til flere tilbydere av velferdstjenester. Kommunen
kan være fødselshjelper for de som vil tilby slike tjenester ved å være kunde og dermed fremme næringsutvikling.
Kommunen har alle forutsetninger for å bli en attraktiv lokasjon for etablering av nye arbeidsplasser. Vi har plass nok
og vi har mange pendlere som gjerne kunne tenkt seg en lokal arbeidsplass.
Vi må til enhver tid ha byggeklare næringstomter tilgjengelig og vi må i større grad utnytte lokale ressurser.

VÅRE HOVEDMÅL
› ha fokus på privat næringsliv og stimulere til å oppnå en målsetning
om dobbelt så mange nye private arbeidsplasser som i det kommunale den kommende perioden
› Bjørkelangen skal utvikles videre som kommunens sentrum, men vi må samtidig sørge for at kommunens
øvrige tettsteder opplever vekst
› følge opp Ruter med mål om å videreutvikle kollektivtilbudet i kommunen, f.eks. hyppigere avganger og utvide tilbudet om ringebusser til
flere områder uten fast rutetilbud

Dette skal vi jobbe for:

› Kommunen skal i større grad velge lokale leverandører av varer og tjenester
› Kommunen skal fremme lokal næringsutvikling ved å være kunde
› Kommunen skal til enhver tid ha regulerte og byggeklare næringstomter
› Si nei til eiendomsskatt på næringseiendom
› Redusere handelslekkasje ved å støtte opp under kampanjer om lokal handel
› Si nei til nedbygging av dyrket mark
› Ha ny Glommakrysning NÅ
› Få fortgang i bygging av gang- og sykkelveier
› Sørge for raskere utbygging av bredbånd i kommunen

Bærebjelken i det kommunale tjenestetilbudet er alle våre mange dyktige ansatte. En god kommune er en kommune som raskt og effektivt behandler innbyggernes henvendelser
og som imøtegår innbyggernes behov så langt det er mulig. Aurskog-Høland scorer ganske bra på veldig mange av de parameterne som det finnes målinger på.
Aurskog-Høland Høyre mener at de ansatte skal få enda mer tillit og ansvar for å finne gode løsninger i dialog med innbyggerne, slik at servicetilbudet blir bedre og at kommunen fremstår som en attraktiv arbeidsplass. Kommunen skal være en medspiller, være åpen og sikre innbyggerne innsyn i demokratiske prosesser. Lokalpolitikerne og administrasjonen skal spille hverandre gode. Dette betyr at politikerne skal komme med klare og utvetydelige bestillinger og vedtak til administrasjonen. Administrasjonen skal deretter levere på bakgrunn av bestillingen til forventet tid. I politiske saker til behandling skal administrasjonen levere gode og informative saksfremlegg slik at politikere kan fatte beslutninger basert på riktig informasjon. Vi vil sikre at innbyggere med sammensatte behov får den hjelpen de trenger, på tvers av sektorer og tjenesteområder. Kommunen skal ha en ordning med ”min saksbehandler”, som sørger for at innbyggere får råd og veiledning ett sted, og ikke bli sendt fra kontor til kontor.

ØKONOMI
Høyre har som grunnstandpunkt at folks boliger ikke skal være gjenstand for
beskatning. På grunn av den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i er det imidlertid lite realistisk med en umiddelbar fjerning av eiendomsskatten.
I takt med bedre økonomisk styring og effektivisering er målet på kort sikt å få til en gradvis reduksjon. På lang sikt er målet å fjerne den helt.

VÅRE HOVEDMÅL
› jobbe for mer åpenhet og reell politisk styring av kommunen
› ha fokus på effektiv drift av kommunen for å bedre handlingsrommet
› få kontroll på økonomien, ikke låne over pipa og på sikt fjerne eiendomsskatten

Dette skal vi jobbe for:

› Fjerne eiendomsskatten ved gradvis å øke bunnfradraget
› Større åpenhet og forbedret kommunikasjon
› Innføre ordning med ”Min saksbehandler”
› Utvikle bedre samarbeid på tvers av sektorer og tjenesteområder
› Bekjempe ufrivillig deltid - alle kommunalt ansatte skal ha så stor stilling de ønsker
› Ha kontinuerlig effektivisering og forbedring av tjenestetilbudene
› Kreve kost/nytte analyser og plan for gevinstrealisering i alle prosjekter før de realiseres

Uten frivilligheten stopper AurskogHøland. Hver eneste dag legges det ned timevis med frivillig innsats for at barn og unge, voksne og eldre skal få et fritidstilbud eller bli underholdt. Selv om dette i stor grad foregår på dugnad, så er lag og foreninger avhengig av økonomiske rammevilkår som gjør at de kan opprettholde et forutsigbart aktivitetsnivå. I Aurskog-Høland har vi et idrettsråd og et kulturråd som skal fungere som paraplyorganisasjoner for store deler av frivilligheten i kommunen.
Mandatet de er gitt er å forvalte idrettens og kulturens interesser inn mot administrasjonen i kommunen.

FRIVILLIGHETEN KAN
MOTVIRKE ENSOMHET

Frivilligheten kommer i mange forskjellige former. Det store spekteret av tilbud gjør at det finnes noe for alle. Ensomhet er en stor utfordring for folkehelsen og frivilligheten kan her spille en stor rolle for å bedre hverdagen for mange som opplever ensomhet. Den som opplever ensomhet kan f.eks. delta på et tilbud i regi av lag og foreninger, men det må også være slik at man kan bidra til frivilligheten med det man kan. Dette kan man optimalisere ved at det årlig avholdes felles informasjonsdag hvor kommunens lag og foreninger får anledning til å presentere seg og sine tilbud for nyinnflyttede innbyggere i kommunen.

VÅRE HOVEDMÅL
› Gjøre kommunens innbyggere kjent med det rikholdige tilbudet av aktiviteter i regi av frivillige lag og foreninger
› Sette lag og foreninger i stand til å prioritere kjerneområdene sine, og ikke bruke uhensiktsmessig mye tid på å jage etter inntekter
› Sikre at kommunen tar vare på sosiale samlingssteder som f.eks. Kurøen, Aur Prestegård og Bygdetunet på Hemnes. Dette inkluderer naturligvis også vedlikehold av bygningsmassen
› Få på plass en kulturmelding som har kartlagt kulturtilbudet i kommunen og legger føringer for hvordan kommunen skal jobbe med kulturfeltet framover

Dette skal vi jobbe for:

› Lage en kulturmelding
› Øke den økonomiske rammen for kultur og frivillighet til landsgjennomsnittet
› Utvikle et forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner for å forebygge barnefattigdom
› Bevare kulturminner
› Utvikle kulturskoletilbudet i hele kommunen
› Utvikle Kurøen, Aur Prestegård og Bygdetunet på Hemnes som sosiale samlingssteder
› Styrke samarbeidet med kommunens idretts- og kulturråd
› Gjøre kommunale bygg gratis for lag og foreninger

En god barndom varer hele livet. Det er viktig for alle mennesker å få en god start på livet, og ved å legge til rette for gode oppvekstsvilkår vil dagens barn og unge
være sterke nok til å takle voksenlivet. Et variert barnehagetilbud gir foreldre mulighet til å velge den barnehagen de selv ønsker for sine barn. Foreldreundersøkelser viser at barnehagene i Aurskog-Høland jevnt over leverer gode tilbud og har barn som trives. Når barnehagekapasiteten i kommunen skal utvides så må ingen aktører utelukkes av ideologiske årsaker. Høyre ønsker at både private og ideelle aktører skal kunne være med å drifte nye barnehageplasser på lik linje med de kommunale. Det er tilbyderen av det beste barnehagetilbudet som skal få lov til å starte ny barnehage.

TIDLIG INNSATS
Tidlig innsats starter allerede før barna begynner i barnehagen. Helsestasjonen skal sammen med foreldrene forberede familen på barnehagestart.
Ved at pedagogene i barnehagen systematisk kartlegger utviklingen til det enkelte barn vil overgangen mellom barnehage og skole bli enklere.
Samtidig må skolen stå klar med tiltak for å hjelpe førsteklassingene der hvor det trengs. Regjeringen har styrket kommuneøkonomien for å sette fokus på tidlig innsats i kommunene. Høyre vil se til at disse midlene kommer til nytte der de er tenkt. Det er ikke alle hverdagsutfordringene en lærer skal kunne håndtere. Vi vil derfor se på muligheten for å få flere yrkesgrupper inn i skolen og samtidig ha et tilbud om samtaler med psykiatrisk sykepleier på ungdomsskolen som en del av skolehelsetjenesten.

VÅRE HOVEDMÅL
› fortsatt ha et variert barnehagetilbud med god blanding av kommunale og private/ideelle barnehager
› tidlig innsats skal være regelen, ikke unntaket
› fokus på barn og unges psykiske helse og få dette inn som en del av skolehelsetjenesten
› se på mulighetene for å styrke samarbeidet mellom barnehage/skole og hjemmet

Dette skal vi jobbe for:

› Bygge ny Aursmoen skole som OPS-prosjekt
› Beholde lekser i skolen, men leksene skal tilpasses den enkelte elev
› Etablere psykisk helse som en del av skolehelsetjenesten
› Absolutt nulltoleranse for mobbing!
› Andre yrkesgrupper inn i skolen
› Fortsatt styrking av tidlig innsats i barnehage og skole, og sette inn riktige tiltak
› Se på muligheten for nye lokaler for voksenopplæringen i forbindelse med ny Aursmoen skole

Vi blir stadig flere eldre her til lands og veldig mange ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Men det er ikke alle dette passer for. Aurskog-Høland er en
stor geografisk kommune og for veldig mange er det å ha et sosialt nettverk viktig. Alt for ofte så opplever vi at det ikke brukes noe alternativ mellom å bo
hjemme og å bo på sykehjem. Vi må derfor se på hvordan vi kan legge til rette for alternative boformer for eldre, i alle deler av kommunen. Dette kan være
omsorgsboliger eller egne leiligheter hvor det kan tilbys heldøgns omsorg. Gjerne en form for klyngebygging slik at det blir et bofelleskap for de eldre.
Det må også satses ytterligere på dagtilbud for eldre i hele kommunen. Man kan se for seg alternativ bruk av kommunale bygg til slike aktiviteter. For eksempel står nå det gamle
sykehjemmet på Aursmoen tomt, her er det mulig å skape aktivitet.

PSYKISK HELSE
En av de største folkehelseutfordringene vi står ovenfor er knyttet til psykisk helse.
Stadig flere rapporterer om depressive symptomer og det vi ser er at det er en stadig økende andel unge mennesker.
Fortsatt er det, dessverre, tabu å søke behandling for denne typen utfordringer.
Så det vi må gjøre er å legge til rette for lavterskeltilbud innenfor psykisk helse, spesielt til barn og unge. I AurskogHøland har vi tjenesten ”Psykisk helse og
avhengighet” som kan tilby forskjellige behandlingstyper for alle utfordringer knyttet til psykisk helse. Det vil også bli ansatt kommunepsykolog som skal inngå i samme tjenesteområde.

VÅRE HOVEDMÅL
› vi skal tilby tjenester som er tilpasset den enkeltes behov og ønsker - der de bor. Valgfrihet når det gjelder eldreomsorg og øvrig helsetilbud er viktig
› være blant landets beste i satsning på velferdsteknologi
› ha fokus på bruken av BPA og hvordan kommunen følger opp de vedtak som fattes
› styrke psykisk helse og etablere flere lavterskeltilbud til mennesker i alle aldre

 

Dette skal vi jobbe for:

› Styrke psykisk helse med to årsverk
› Tjenestene skal tilpasses den enkeltes behov - der de bor
› Innføre mer valgfrihet i helsetilbud og eldreomsorg
› Utvide og tilpasse tilbudet til demente og mennesker med kognitiv svikt
› Satse på velferdsteknologi
› Utvikle alternative boformer, f.eks. leiligheter med heldøgns omsorg, i alle deler av kommunen
› Se på alternative måter å dra nytte av kommunale bygg
› Sørge for at kommunen overholder sine lovpålagte plikter om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

 
I Norge er det lagt til rette for at folk skal kunne eie og bo i sin egen bolig dersom man ønsker det. Man har bl.a. skattefradrag for renter som gjør at det er gunstig å kjøpe egen bolig. For mange husstander med lav inntekt har det derimot blitt vanskelig å realisere boligdrømmen da inntekten ikke kvalifiserer til ordinært bolig lån i bank. Det finnes kommunale støtte og låneordninger tilgjengelig for å hjelpe der det trengs. Ofte er dette dessverre ikke nok, og man må ut i det private leiemarkedet for å skaffe seg tak over hodet. Det paradoksale er at leieutgiftene er lik eller høyere hver måned som utgiftene ved å betjene et boliglån. Selv med å kunne vise til plettfri betalingshistorikk på husleie er bankene reservert mot å innvilge lån basert på inntekten. Aurskog-Høland Høyre mener at kommunen må ta mer ansvar for denne typen husholdninger. Ved å innføre et konsept om leie til eie ønsker vi at kommunen skal bidra med å skaffe bolig til husstander med lav inntekt. Nøyaktig hvilken modell av leie til eie som er mest aktuell for Aurskog-Høland ønsker vi at administrasjonen skal kartlegge.
Endringer i politiet var nødvendig. Gjørv-kommisjonen påpekte store strukturelle mangler i politiet og anbefalte at man ryddet opp for å få klarere kommandolinjer og bedre samhandling. Stortinget vedtok dermed en politireform som skal gi større og sterkere politidistrikt, samtidig som man øker tilstedeværelsen i lokalsamfunnene ved at det er flere politifolk i patrulje. Aurskog-Høland Høyre mener dette var et riktig grep! Med hensyn til vår store geografi samt nærhet til svenskegrensen er vi klare på at det ikke er et alternativ å legge ned lensmannskontoret på Bjørkelangen, og vil stå hardt på dette standpunktet dersom det skulle dukke opp nye runder om lensmannskontorets fremtid.
Jord- og skogbruk er svært viktige næringer i Aurskog-Høland. Næringene sysselsetter ikke bare de som driver jord og skog, men også et vesentlig høyere antall som leverer varer og tjenester til næringene. Landbrukspolitikk er nasjonal, men kommunen har også virkemidler. Aurskog-Høland Høyre vil være svært restriktiv på omdisponering av dyrka mark. Vi vil aktivt bidra til etablering av tilleggsnæringer på gårdene, gjennom å kjøpe varer og tjenester.
Eller last ned vårt program her