Politikk

Nes Høyre tror på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar. Et livskraftig Nes utvikles best gjennom å gi de som bor her handlingsrom og muligheter. Kommunen skal være en medspiller i innbyggernes innsats for å utvikle gode lokalsamfunn.

Nes Høyre mener at beslutningene skal tas så nær dem det angår som mulig.

Våre hjertesaker

Skole og barnehage

Nes Høyre vil videreføre kommunens satsing – et løft for Nes-skolen og ha krav om skolelederkompetanse for rektor.

Næringsutvikling og bosetting

Nes Høyre vil utvikle bygda i samsvar med innbyggernes ønsker og næringslivets behov og legge til rette for videre boligbygging på Årnes og sentrale steder i bygda der bruk av dyrket mark kan unngås.

Helse og omsorg

Nes Høyre vil arbeide for styrket lederskap i helse- og omsorgstjenesten gjennom lokale lederutviklingstiltak og aktivt oppmuntre til kompetansehevende etter- og videreutdanning av helsepersonell på alle plan.

Kultur og idrett

Nes Høyre vil at kommunen benytter de frivillige organisasjonene som høringsinstanser og at kommunen legger til rette for at frivillige organisasjoner kan utføre oppgaver.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Nes har med sin beliggenhet, sitt kulturlandskap og sine lokale ressurser et godt utgangspunkt for å videreutvikle kommunen som et godt sted å bo og arbeide.
Kommunen har levedyktige grender og et sterkt lokalt engasjement. Dette er det viktig å utnytte for å skape en helhetlig utvikling av kommunen og for å styrke vårt kommunesenter.

Vi vil at våre innbyggere skal føle seg trygge i sitt nærmiljø. Det skal være trygt å levere fra seg barn i barnehage og sende barna på skolen. Det skal være fritidsaktiviteter for alle og med trygge voksne som veileder. Når vi har behov for hjelp til våre syke eller eldre skal vi være trygge på at kommunen kan levere tilbudet som er lovet. Nes skal være et godt sted i alle livsfaser.

Nes Høyre tror på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar. Et livskraftig Nes utvikles best gjennom å gi de som bor her handlingsrom og muligheter. Kommunen skal være en medspiller i innbyggernes innsats for å utvikle gode lokalsamfunn.

Nes Høyre mener at beslutningene skal tas så nær dem det angår som mulig. Vi vil arbeide for størst mulig kommunalt selvstyre. Nes trenger et stabilt og forutsigbart styre.

Nes Høyre vil legge vekt på solid politisk økonomistyring. Kommunen må driftes effektivt så vi klarer å sette av midler til fremtidige investeringer. Kommunens gjeld må holdes på et moderat nivå.

For å tilpasse oss fremtidens utfordringer trenger vi ulike kompetanser til å styre kommunen vår. Nes Høyre har satt sammen et team med dyktige mennesker som ønsker å gjøre en forskjell.

Les vårt program og se hva vi ønsker å gjøre for Nesbuen – stem på oss om du ønsker endring og en trygg styring.

 

Vårt mål: Trygghet for alle i barnehage og skole

Høykvalitets barnehager og skoler kan gi sosial mobilitet og evne til å fullføre videregående opplæring. I et integrerings- og utjevningsperspektiv er det ingenting som er mer lønnsomt samfunnsøkonomisk enn å investere i barn og unges liv. World Economic Forum sier at 65% av barna som går i barnehagen i dag vil gå inn i yrker som enda ikke eksisterer. I tillegg til å gi barn og unge en kompetansegrunnmur som muliggjør fullføring av videregående opplæring, blir det viktigere og viktigere å ruste dem for framtida og et samfunn i rask endring.

Barnehage

Barnehagen skal bidra til en trygg og god oppvekst og samtidig stimulere til lek og utvikling på barns premisser. Tidlig innsats er viktig for å oppnå et høyere læringsutbytte og sosial utjevning. Betydningen av at barna har grunnleggende språkferdigheter ved skolestart er stor. Ved å bygge og ruste opp barnehager slik at de er tilrettelagt for lek og utvikling, både ute og inne, sikres lekbasert læring og god fysisk og psykisk helse blant barn.

Vi ønsker å sikre reell likebehandling av de private og kommunale barnehagene, og ved nyetablering legge til rette for private barnehager. For å redusere investeringskostnadene for kommunen er det viktig å invitere private aktører til å bygge barnehagene.

NES HØYRE VIL:

Sikre full barnehagedekning der folk bor.
Få mer barnehage for pengene ved å invitere til privat utbygging og drift.
Øke trygghet og kvalitet ved å oppfylle kravet til antall pedagoger og øvrige ansatte. Legge til rette for godt samarbeid i overgangen mellom barnehage og skole.
Innføre rettferdig søskenmoderasjon med like regler for moderasjon i både SFO og barnehage.
 
Fremtidens skole

Nes Høyre vil skape gode og trygge læringsmiljøer der skoleledelse, lærere og foreldre har høye ambisjoner på barn og unges vegne. Nes Høyre vil ved hjelp av gode skoler med varme og tydelige voksne forebygge mobbing og sikre høy grad av gjennomføring i videregående skole. Nes Høyre vil sørge for at det jobbes forebyggende med dette allerede i barnehagen.

Nes Høyre vil arbeide for at flest mulige lærere får innfri kompetansekravene så raskt som mulig og vi vil stimulere til gode desentraliserte etterutdanningstiltak. En god skole forutsetter et utviklende arbeidsmiljø for de ansatte der skoleledelsen også legger til rette for et lærende fellesskap og tidsriktig etter- og videreutdanning for de ansatte.

Skolen er i ferd med å få nye læreplaner. Det å lære i dybden, og lære å lære og det å sikre en god progresjon gjennom hele læringsløpet, framheves som viktig. Det samme sies om fagovergripende kompetanser som evne til kritisk tenking og problemløsning, livsmestrings- kompetanse, innovasjon og entreprenørskap.

Nes Høyre vil sikre god implementering av nye læreplaner i Nesskolen.

Det Høyre-initierte prosjektet «Et løft i Nes-skolen» ble satt ut i livet i 2014. Målet med prosjektet var å heve elevens resultater i basisfagene. Prosjektet er revidert i 2018 og satsingsområdene fremover er «sosial kompetanse og livsmestring» og «grunnleggende ferdigheter».

NES HØYRE VIL:

Sikre tidlig innsats gjennom å ha øremerkede ressurser til skolene.
Styrke kompetanse og rask hjelp til elever som ikke klarer å følge forventet progresjon.
Øke trygghet og kvalitet ved å oppfylle kravet til lærertetthet. Legge til rette for oppfølging og etterutdanning i ledelse av tilpasset læring, fagfornyelse og relasjonskompetanse for å møte elevenes ulike utfordringer.
Styrke skoleledelsen ved å arbeide for at alle rektorer gjennomfører rektorskolen og stimulere til rekruttering av dyktige ledere til skolene.
Fortsette «et løft i Nes-skolen» ved fortsatt å rette oppmerksomhet mot grunnleggende ferdigheter, men i økende grad også sikre nye kompetansebehov for framtiden.
Ha nulltoleranse for mobbing ved at skoleeier og skolene jobber systematisk for å forebygge mobbing. Ved mobbing iverksettes det konkrete, individrettede tiltak umiddelbart. Avsette midler til sosiallærer, helsesykepleier og ev. annet fagpersonell.
Optimalisere skolestrukturen for å skape et best mulig miljø for elever og ansatte. Legge vekt på et høyt faglig nivå ved hver enkelt skole og på effektiv drift.
Støtte utvidelsen av mangfoldet innen skole og etablering av Internasjonal skole i Nes.

 

Vårt mål: Alle skal få hjelp når de trenger

De fleste har behov for til ulike helse- og omsorgstilbud i løpet av livet. Behandlingstilbudene blir generelt bedre, men i stor grad mer kostnadskrevende. Våre forventninger øker i samsvar med mulighetene som finnes. Dette gjør det utfordrende å tilfredsstille alle, og det stiller store krav til kommunen som tjenesteleverandør.

Kvalitet og valgfrihet

Det er høy kvalitet og god kompetanse på omsorgstjenestene i Nes. Det er imidlertid svært viktig at denne opprettholdes og forbedres i alle ledd. Økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester gjør det aktuelt å overlate deler av tjenestene til andre aktører.

Både frivilligheten og ideelle/private institusjoner og bedrifter er mulige bidragsytere i denne sammenheng.

Nes Høyre vil:

Arbeide for styrket lederskap i helse- og omsorgstjenesten gjennom lokale lederutviklingstiltak.
Legge til rette for kompetansehevende etter- og videreutdanning av vårt helsepersonell.
Legge til rette for at flere kan jobbe i fulle stillinger og redusere ufrivillige deltidsstillinger.
Jobbe for å øke pasienters og pårørendes innflytelse over kvalitet og utvikling av helsetjenester.
Arbeide for at nesbuene får en legevaktordning med utvidede tjenester som røntgen, CT og MR, samt døgnkontinuerlig legekapasitet og kommunale akutte døgnplasser (KAD- plasser).
Sikre at Nes til enhver tid har en forsvarlig ambulansetjeneste.
Arbeide for at Nes følger utviklingen slik at helsevesenet kan operere mest mulig rasjonelt og effektivt.
 
Tilbud til barn og unge

Barn som er utsatt for omsorgssvikt, har et særskilt behov for et godt omsorgstilbud og trygge nettverk. Dette er viktig for at de skal kunne mestre voksenlivet og danne langvarige og stabile relasjoner til andre mennesker.

Nes Høyre vil:

Styrke det forebyggende helsearbeidet gjennom helsestasjonstjenesten og psykologtilbudet.
Kartlegge grunnleggende ferdigheter ved fireårskontrollen, for å sikre at barn med utvidede behov får den hjelpen de trenger.
Arbeide for at utsatte barn og familier får hjelp og støtte fra barnevernet så tidlig som mulig.
Legge til rette for gode fosterhjem og flere korttidshjem.
Etablere samarbeid med lokale bedrifter, der ungdom kan få arbeidserfaring og et godt sosialt nettverk.
Styrke samarbeidet mellom skoler og de kommunale- og fylkeskommunale helsetjenestene.

Psykisk helse og avhengighet

Dette er et område som i økende grad berører mennesker i alle aldre. Behovet for forebygging og behandling er stort.

Nes Høyre vil:

Inkludere informasjon om psykisk helse i undervisningene i grunnskolen.
Legge til rette for tilfredsstillende tilbud innen psykisk helsevern for alle som trenger det.
Styrke støttetiltak for psykiatriske pasienter og deres pårørende.
Støtte opplysnings- og holdningsskapende arbeid mot narkotika og andre rusmidler.
Arbeide for å redusere ventetiden for behandling av rusavhengige.
Legge til rette for et tilfredsstillende etterverns- og botilbud.
Sørge for støttetiltak til rusavhengiges pårørende, særlig til barn og unge.
Støtte frivillig arbeid til beste for de som sliter psykisk.
 
Tilbud til eldre og syke

De fleste eldre er friske og oppegående, og mange ønsker å bruke sin arbeidskraft og erfaring. Deres deltagelse på mange områder i samfunnet er av stor verdi. Selv med litt mindre krefter lever de fleste sitt vanlige liv hjemme og ønsker å fortsette med det.

Forebyggende tiltak motvirker ensomhet og bidrar til at eldre holder seg friske.

Likevel melder det seg behov for en rekke tilrettelagte aktiviteter og omsorgstjenester for denne gruppen. I tillegg er det mange nesbuer som trenger hjelp fra helsevesenet lenge før de blir pensjonister.

Nes Høyre vil:

Igangsette et særlig arbeid for å møte de framtidige, økte utfordringene med eldrebølgen
Føre en helse- og omsorgspolitikk som er i samsvar med Helse og Omsorgsplanen og som gir en forutsigbar og verdig eldreomsorg.
Utnytte Nes bo- og servicesenter bedre til omsorgstilbud og bofellesskap for eldre som ikke lenger mestrer hverdagen alene.
Legge til rette for etablering av tilpassede boliger og boligkomplekser for eldre, fortrinnsvis i privat regi og i tilknytning til legesenter, servicetilbud og aktiviteter av spesiell betydning for denne aldersgruppen.
Støtte videreutvikling av det unike tilbudet på eldresenteret ved Årnes gamle skole.
Framskynde innføringen av velferdsteknologiske hjelpemidler.
Arbeide for omsorgslønn og avlastning til de som velger å pleie sine eldre og syke hjemme.
Legge til rette for et tilpasset bo- og aktivitetstilbud til de som er rammet av demens.
Forsterke psykologtilbudet spesielt rette mot eldre.

 

Vårt mål: Idrettsglede og kulturopplevelser for alle

Et variert idretts- og kulturtilbud er viktig for at innbyggerne skal ha et godt bo- og oppvekstmiljø. Det er viktig å ha et bredt spekter av fritidsaktiviteter som møter ønsker og behov til flest mulige. Nye ideer og tiltak må møtes på en positiv måte samtidig som det tas vare på mangfoldet i eksisterende tilbud.

Frivillig arbeid – samarbeid med lag og foreninger

Nes kommune får mye ut av hver kultur- og idrettskrone. Dette skyldes ikke minst et godt og omfattende samarbeid mellom kommunen og bygdas lag og foreninger. Beskjedne tilskudd gir stor merverdi når lag og foreninger forvalter dem sammen med egne midler og dugnadsinnsats. Frivillig innsats har stor egenverdi og bidrar i vesentlig grad til rikere lokalsamfunn gjennom styrket tilhørighet, lokal identitet, engasjement og fellesskap.

Frivillige organisasjoner er dessuten gode bidragsytere i det forebyggende arbeidet som er rettet mot barn og unge. De er verdsatte aktører ved antimobbetiltak, rusforebyggende arbeid og i et folkehelseperspektiv.

I Nes er det tradisjon for at idrettslag eier og drifter sine anlegg selv. Kommunen har gitt investerings- og driftsstøtte i noe forskjellig grad. Dette er en modell som har gitt bygda flere flotte anlegg som ikke ville ha blitt realisert hvis all utbygging hadde blitt overlatt kommunen.

Nes Høyre vil:

At kommunen benytter de frivillige organisasjonene som høringsinstanser.
At kommunen legger til rette for at frivillige organisasjoner kan utføre oppgaver gjennom partnerskapsavtaler.
Bidra til at Nes kulturråd, Nes idrettsråd og Nes Friluftsråd blir en sterkere aktør og som talerør for hhv. kulturen, idretten, friluftsliv og folkehelse.
 
Idrett

Frivillige gjør et stort arbeid på vegne av den lokale idretten, og Nes Høyre vil legge til rette for at dette viktige arbeidet fortsetter.

Nes Høyre vil stimulere til deltagelse i idrettslige aktiviteter. Dette fremmer sosialt fellesskap og bedre helse. Barne- og ungdomsidretten er med på å skape gode oppvekstmiljøer og er viktig i det forebyggende arbeidet og for integrering.

Mosjonsidretten gir den voksne befolkningen trening og aktivitet både i og utenfor idrettslagene.

Nes Høyre registrerer at det største frafallet innen idrett skjer i ungdomsårene. Vi ønsker å rette oppmerksomheten mot dette.

Nes Høyre vil:

Øke hallkapasiteten i Nes. Prioritere hall på Auli og Årnes.
Gi økt driftsstøtte til idrettslag i arbeidet med barn og unge.
Legge til rette for forutsigbare anleggsbidrag til idretts- og nærmiljøanlegg.
Legge til rette for at gymnastikksaler og idrettsplasser på skolene kan benyttes av barneidretten.
Legge til rette for å skape arenaer hvor ungdom kan møtes til egenorganiserte aktiviteter både innendørs og utendørs.
Støtte samarbeidet mellom idrettslag, skoler og andre aktører for å hjelpe ungdom som opplever spesielle vansker.
Støtte prosjekter som bidrar til å inkludere innvandrere i idrettslagenes aktiviteter.
Arbeide for at personer med redusert funksjonsevne skal få delta i organiserte aktiviteter.

Kultur

Kulturopplevelser er viktig for alle aldersgrupper. Det gir identitet og tilhørighet til nærmiljøet og lokalsamfunnet. Et rikt og vitalt kulturliv tar hensyn til menneskers ulike behov og interesser.

Nes har et rikt og mangfoldig kulturtilbud for barn og unge. Gjennom en rekke private initiativ og frivillig innsats, har Nes i dag flere grupper innenfor barneteater og dans.
I tillegg har Nes et rikt musikkliv gjennom mange musikkorps og band. Kultur handler om kreativitet, opplevelser, dannelse og engasjement. Dette krever at vi gir kulturen gode betingelser.

Nes Høyre vil:

Arbeide for at skolene skal være åpne for fritidsaktiviteter.
Ha høyt aktivitetsnivå i Kulturskolen.
Sikre driftsstøtte til foreninger til arbeidet med barn og unge.
Utnytte Akershus Fylkeskommunes tilskuddsordning til oppgradering av kulturbygg i kommunene.
Støtte lokale arrangementer / initiativer.
 
Kulturminner

Nes Høyre er tilhenger av kulturminnevern. Vern av historiske minnesmerker og kulturmiljøer er av avgjørende betydning for å forstå vår kulturarv og historie. Lokalhistorisk kunnskap gir perspektiv på vår egen tid og respekt for tidligere generasjoners liv og virke.

Nes Høyre vil:

Arbeide for vedlikehold og sikring av kulturminner og kulturlandskap i Nes.
Støtte aktører som bidrar til å øke kunnskapen og bevisstheten om vår lokale historie og kulturarv.
Verne utvalgte bygninger av kulturhistorisk interesse og samarbeide med interesseforeninger om dette.

Kirken

Kirkene er enestående kulturminner og historiefortellere.

I Nes har vi seks kirker og ett kapell. Den eldste kirken er fra 1703, den yngste fra 1907. Kirkebyggene er viktige identitetssymbol i de fleste lokalsamfunn. Gjennom kirkeloven er kommunen pålagt økonomisk ansvar for drift og vedlikehold av kirker.

Nes Høyre vil:

Ta vare på kulturskattene gjennom å legge til rette for at kirkebygningene og kirkegårdene holdes i god stand.
Sikre nok areal på kirkegårdene så alle får gravplass nær «sin» kirke.
Arbeide for mest mulig åpne kirker i Nes.

Friluftsliv

Noe av fortrinnet ved å bo i Nes skal være lett og kort tilgang til områder som gir innbyggerne gode naturopplevelser og bidrar til god folkehelse. Grendestrukturen gjør dette enklere.

Tilrettelegging og utvikling av friluftslivet er avhengige av innsatsen til frivillige, og Nes Høyre vil legge til rette for at dette viktige arbeidet fortsetter.

Friluftsliv utøves i både urørt natur og i tilrettelagte utendørsanlegg. Dette er det mye av i Nes. Det er likevel viktig å sikre tilgang for folk flest og bevare eksisterende og opparbeide nye tumleplasser og turområder der folk bor. Befolkningen generelt er mindre fysisk aktiv enn ønskelig. Folkehelsemeldingen løfter fram friluftsliv som en viktig kilde til helse og livskvalitet.

Nes Høyre vil:

Legge til rette for friluftsaktiviteter i nærmiljøet.
Støtte arbeidet for flere og bedre gang- og sykkelveier, turstier, skiløyper ol.
Sørge for samlet informasjon om alle friluftsanlegg i bygda.
Legge til rette for økt folkehelsearbeid i Nes.

 

Vårt mål: En næringsvennlig og attraktiv bokommune

Bolig og arbeid er grunnpilarene i folks hverdag. Valg av bosted er ulikt begrunnet, men felles for nesbuene er at de har valgt landlige omgivelser i stedet for bytilværelse.

Det er vanskelig å tenke seg at alle kan få arbeid i sitt nærområde. Mange pendler ut av Nes, og mange lever godt med det. Det er allikevel ønskelig at det etableres flere arbeidsplasser i bygda. Dette krever utvikling i eksisterende næringer og stimulering til nyetableringer.

Å gjøre Nes til en attraktiv bo- og næringskommune må være et overordnet mål i all kommunal planlegging.

Nes Høyre vil:

Sørge for at Nes blir en «JA-kommune» ved å være løsningsorientert og positive til forespørsler om etablering og utvikling. Næringssjefen skal være sparringspartner og yte bistand overfor næringsutviklere.
Styrke lokalt næringsliv gjennom å reetablere næringsfondet. Næringssjefen skal hjelpe gründere med etablering av selskaper, og/eller lansering av produkter/tjenester som kan skape arbeidsplasser lokalt. Kommunen utfordres til å handle mer lokalt.
Legge til rette for ny virksomhet ved å sørge for byggeklare næringstomter på industriområder og nært/i kommunesentrum. Redusere saksbehandlingstiden for de som ønsker å etablere seg i Nes.
Videreutvikle Esval Miljøpark og legge til rette for et Østlandets-senter for grønn utvikling. Videreutvikle samarbeidet med Hvam videregående skole.
Utvikle landbruket ved å gi konsesjon til tiltak som styrker drift og økonomi. Støtte videreutvikling av Grønt Fagsenter på Hvam til beste for landbruket og for Nes som ledende landbrukskommune.
Styrke Nes videregående skole og anleggene rundt, gjennom videreutvikling og økning i tilbudet av idrettsanlegg og fritidstilbud. Vurdere området for ny Årnes skole.
 • Utvikle turisme ved å styrke samarbeidet mellom landbruksnæringen og det lokale næringslivet. Legge til rette for økt hyttebygging i Nes. Stimulere til utvikling av bryggeområder og vannaktiviteter ved Glomma og Vorma.
Øke samarbeidet med næringslivet ved å bruke Næringsforum aktivt som kontaktledd mellom næringslivet, folkevalgte og kommunens administrasjon, for dermed å få raskere gjennomslag og realisering av næringssakene.
Styrke Nes som attraktiv bokommune ved å legge til rette for videre boligbygging på sentrale steder i bygda der bruk av dyrket mark i størst mulig grad kan unngås.
Styrke kommunesenteret gjennom å videreutvikle Årnes som bo- og handelssenter og gjøre det mer attraktivt for gründere, innflyttere og arbeidssøkere.
Flere sentrumsnære tomter utredes.
Stimulere til etablering av et hotell – med en restaurant som fortrinnsvis kan fremstå som et utstillingsvindu for kvalitetsprodukter fra landbruket i Nes.

 

Vårt mål: Trygg og god kommunikasjon for alle Nesbuer

God infrastruktur med hensyn til telefoni, internett, kollektivtrafikk, jernbane og vei er av stor betydning for de som vil bo og drive næringsvirksomhet i Nes.

Nes Høyre vil:

Være pådriver for å bygge ferdig E16 raskest mulig. Veien må bygges nærmest mulig kommunesenteret Årnes og gi best mulige tilfartsveier via prosjektet.
Utvikle Kongsvingerbanen med etablering av flere krysningsspor og parkeringsplasser på togstasjoner.
Forbedre busstilbudet ved å styrke tilbudet til og fra Årnes for hele kommunen. Utøve press på fylkeskommunen til å øke tilbudet internt i kommunen. Bedre koordineringen av tilbudet til pendlere til og fra kommunen.
Fokusere på godt veivedlikehold. Skoleveier gis 1. prioritet.
Etablere rundkjøring ved Nes vgs.
Støtte bygging av ny jernbaneundergang på riksveien mellom Auli/Haga og Årnes (Haugen- undergangen).
Jobbe for at alle i Nes skal ha tilfredsstillende nettdekning og sette av ressurser og samarbeide med aktuelle aktører for å forbedre fiber, bredbånd og mobilnett i hele Nes.
Flere gang- og sykkelveier gjennom å følge opp trafikksikkerhetsplanen for dette der det ferdes barn og unge. Prioritere gang og sykkelvei mellom Auli og Rånåsfoss stasjon.

 

Vårt mål: En effektiv og veldrevet kommune

For at kommunen skal nå sine mål, er det avgjørende at den forvalter sin økonomi på en god måte. Dette krever god kompetanse, en tilpasset organisasjon og evne til å fatte rettidige og riktige beslutninger. Det må stilles store krav både til administrasjonen og de folkevalgte.

Nes kommune har i dag ingen oppsparte midler til å bruke på investeringer. Finansiering av dette gjøres gjennom låneopptak. Utgiftene til renter og avdrag på lån må dekkes inn av det vi ellers skulle brukt på drift av kommunen. Nes kommune bruker allerede mer penger enn vi har, og mer enn andre kommuner vi kan sammenligne oss med. Dagens politiske styring fører til at vi må spare betydelige beløp i driften. Nes Høyre er klare til å overta styringen og sørge for at vi får kontroll på økonomien i kommunen vår.

Økonomi

Nes kommunes inntekter ligger betydelig under landsgjennomsnittet. Dette gjør det utfordrende å levere tjenester i samme omfang og kvalitet som mer ressurssterke kommuner. Det er imidlertid stor forskjell på hvor mye ulike kommuner får ut av hver krone.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er ikke knyttet til inntekt, formue eller belåningsgrad. Derfor fremstår skatten som urettferdig, usosial og dårlig egnet til å utjevne forskjeller. Slik urettferdighet rammer vanlige folk og familier, og særlig de med lav inntekt.

Vi ønsker å fjerne eiendomsskatten snarest mulig.

Nes Høyre vil:

Styre kommunen så penger kan settes av til fremtidige investeringer.
Sikre solid politisk økonomistyring.
Avvikle eiendomsskatten snarest mulig.
Holde kommunens gjeld på et moderat nivå og betjene lånene slik at de over tid koster minst mulig.
 
Planlegging

God og langsiktig planlegging er nødvendig for kommunen som helhet og alle virksomheter. I mange tilfeller kan dette være svært ressurskrevende. Det er derfor viktig å holde planleggingen på et nøkternt nivå og sørge for at fremdriftsplaner følges.

Nes Høyre vil:

Bidra til enklere og mer effektive planprosesser tilpasset formålets omfang og tidshorisont.

Gjennomføring

Kommunestyret skal fatte vedtak i alle prinsipielle og viktige saker. Det er viktig at vedtakene er så presise at det ikke hersker tvil om hva kommunestyret har ment.

Kommunestyret har også et ansvar for ikke å pålegge administrasjonen urimelige arbeidsmengder uten at disse er klart prioritert fremfor andre oppgaver, og samtidig definerer hva som skal prioriteres ned/bort.

Administrasjonen har på sin side ansvar for gjennomføring og rapportering av fattede vedtak.

Nes Høyre vil:

Bidra til at det fattes tydelige vedtak som er gjennomførbare innenfor de til enhver tid gjeldende rammer.

 

Vårt mål: Bidra i det grønne skiftet

Det er nødvendig å redusere energiforbruket og skape et klimavennlig lokalsamfunn.

Nes Høyre er enig i at vi alle må bidra til vår tids største utfordring – å snu utviklingen som forårsaker global oppvarming.

Nes kommune er arealmessig stor, og innbyggerne kan ikke bare basere seg på kollektivtransport. Dessuten bor en stor andel av nesbuene i boliger som krever mye energi til oppvarming og de fleste må pendle ut av kommunen for å komme seg på jobb. Det er likevel grep vi kan ta som bidrar til å begrense utslipp, men vi må akseptere at enkelte tiltak vil påvirke hverdagen vår.

Nes Høyre vil:

Følge opp vedtatt klima- og energiplan.
I større grad innlemme klima i undervisningen.
Drive holdningsskapende arbeid for å oppmuntre til økt bruk av solcellepaneler og varmepumper, hjemmekompostering og samkjøring til jobb og fritidsaktiviteter.
Oppmuntre til raskere overgang til el-bil - både kommunalt og privat.
Arbeide for at det opprettes flere ladestasjoner til el-bil.
Arbeide for bedre kollektivtransporttilbudet ved samkjøring buss/tog og hyppigere avganger.
Sikre gang- og sykkelveier – særlig mellom hjem og skole
Redusere reisevirksomheten ved økt bruk av digitale tjenester.
Legge til rette for flere arbeidsplasser i kommunen - fortrinnsvis i tilknytning til trafikknutepunkter.
Legge til rette for ytterligere utvikling og produksjon av bioenergi/biogass og utnyttelse av halm som energikilde.
Bidra til ordninger som gjør det mulig for gårdbrukere å etablere felles biogassanlegg.
Stille krav til at det ved nybygging og rehabilitering brukes miljøvennlige materialer.
Arbeide for økt klimasamarbeid i Gardermoregionen.

Eller last ned vårt program i pdf-versjon her