Eiendomsskatt i Sigdal

Høyre foreslår å redusere eiendomsskatten fra og med 2018. Målet er å fase den ut helt. Flertallet ved Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte mot forslaget i formannskapet. Hva kommer kommunestyret til å si?


Kommunestyrets flertall har tidligere vedtatt å innføre eiendomsskatt i kommunen. Bakgrunnen for enigheten mellom Ap, Sp og H i Sigdal var i hovedsak drift av nybygd lindrende avdeling ved Sigdalsheimen, fremtidsrettet utvikling av sigdalsamfunnet og nedbetaling av lån.

I 2017 fakturerer Sigdal kommune innbyggerne og hytteeiere kr. 17 920 862,- i eiendomsskatt. I rådmannens forslag til budsjett for 2018 er forslaget å videreføre eiendomsskatten på dagens nivå med henholdsvis 4 promille for verk og bruk og 2 promille for øvrige.

Etter Sigdal og Eggedal Høyres mening skal ekstraordinær inntekter i prinsippet kun benyttes på ekstraordinære tiltak. Ingen skal pålegges en høyere skattebyrde enn aller høyst nødvendig. Sigdal kommune beregner et overskudd i sluttregnskapet for 2017, og kommunen har nå et disposisjonsfond på i overkant av kr 8,7 millioner. Fondet er ikke ekstremt stort, men bakgrunnen for fondet er i all hovedsak ekstraordinære inntekter, der i blant inntektene fra eiendomsskatten.

Høyre foreslo i formannskapsmøte den 30. november å redusere eiendomsskatten for 2018. I fall eiendomsskatten reduseres med 0,25 promille fra 4 til henholdsvis 3,75 promille for verk og bruk, og fra 2 til 1,75 promille for alle øvrige, så reduseres inntektene med kr 2 123 617,- for 2018. Forslaget ble nedstemt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Vi registrerer Venstres støtte med glede.

Høyre har tidligere tatt til orde for, og konkret foreslått at eiendomsskatten skal benyttes på fremtidig utvikling av lokalsamfunnet. Blant annet at det skal være en rimelig fordeling mellom INVESTERING og DRIFT. Hvis ikke, ja så kan eiendomsskatten bli som opium for oss politikere, det må vi unngå! Den type avhengighet er ikke bra!

Hvor kommer eiendomsskatten fra? I 2017 betalte verk og bruk inn 2,1 millioner (tilsvarende 12,2 % av eiendomsskatten), landbruket betalte kr 960 000,- (5,4 %), huseiere flest betalte inn 2,4 millioner (13,4 %) og hytteeierne 11,8 millioner (66,1 %). Andelen av innbetalinger fra hytteeierne vil øke og også andelsvis øke i årene som kommer. Det fordi det bygges ca 75 hytter per år. Dette gir ca kr 400 000,- i økt skatt fra denne gruppen per år. Siden det årlig bygges kun 1 til 3 hus, og 75 hytter ja, så er svaret gitt. 

Sigdal og Eggedal Høyre fremmet derfor et konkret forslag til endring i budsjettet for 2018:

«Formannskap og kommunestyret vedtar at skattesatsen for verk og bruk reduseres fra 4 promille til 3,75 promille av skattetaksten. For øvrige eiendommer i kommunen skal skattetaksten reduseres fra 2 promille til 1,75 promille av de respektive skattetakster for 2018.»

Beklageligvis ble vi nedstemt. «Det er makta som rår, sa mannen, han kasta ut katta».

 

Bård Sverre Fossen

Gruppeleder


Innlegget ble først publisert i Bygdeposten.