Interpellasjon om utbygging over skoggrensa

Sigdal er en kommune med både skog og fjell. Hvor høyt skal vi egentlig bygge?

Kommunestyret skal igjen diskutere utbygging av snaufjellet. Bård Sverre Fossen spør i denne interpellasjonen til ordfører Tine Norman om det er riktig med nok en omkamp om byggegrensene.

Ordfører, 

I formannskapets planmøte den 10. april 2018 var en av oppgavene å drøfte en ferdigstillelse av guide/veileder for innspill til kommunedelplanen for Norefjell, Djupsjøen, Tempelseter og Eggedal. 

Hensikten med en slik guide/veileder er å gi signaler til de som ønsker å komme med forslag og innspill til kommunedelplanen. Den har blant annet til hensikt å lette arbeidet for de som ønsker å gjøre innspill, samt å avgrense antall innspill som åpenbart eller høyst sannsynlig vil komme i konflikt med tidligere politiske vedtak. Ett av områdene i denne guiden/veilederen omhandler byggegrense mot fjellet. Administrasjonen hadde til formannskapsmøtet forberedt to forslag til vedtak. Ett av disse forslagene ble så fremmet politisk av undertegnede. Videre ble det fra Venstres representant Stegane også fremmet et forslag. Steganes forslag ble vedtatt mot 1 stemme. 

De 2 forslagene lød som følger:

Byggegrense mot fjellet (kap. 1.1, p. 1)

Forslag fra Bård Sverre Fossen (H):

«Det skal ikke plasseres utbyggingsområder over skoggrensa hvor fjellplatået begynner. Eventuell infrastruktur over tregrensa, skal behandles særskilt etter søknad.»

Forslaget falt mot 1 stemme (Høyres stemme v/Bård Sverre Fossen) 

Forslag fra Runolv Stegane (V):

«Det skal i hovedsak ikke plasseres utbyggingsområder for private hytter over skoggrensa med unntak av tidligere regulerte områder i Tempelseterområdet.
Det åpnes for å kunne vurdere kommersiell utvikling også over skoggrensa med tanke på å utviklevarige arbeidsplasser. Dette kan for eksempel være utbygging av utleieenheter/heiser/hotell/osv. I disse tilfellene bør man se på områdets egnethet for utvikling og ikke bindes opp av fastsatte grenser i terrenget, som f.eks. hoved skiløype, antall høydemeter eller skoggrensa. Det åpnes for å kunne koble sammen heistrasser med løypenettet på Krødsherad side.»

(Forslaget ble vedtatt mot Høyres stemme v/Bård Sverre Fossen) 

Videre ba undertegnede om at det ble protokollert at han stemte i mot Steganes forslag, da det ble ansett å være i strid med teksten som er vedtatt av kommunestyret i dokumentet “Kommuneplan – Samfunnsdel 2015/2030” som ble vedtatt i Sigdal kommunestyre den 11/12 2015. 

Formannskapet/planutvalget har på egenhånd bestemt at denne guiden/veilederen for kommunedelplanen ikke skal behandles av kommunestyret, men kun av formannskap/planutvalg.

Bakgrunnen for min interpellasjon og gjennom den mitt spørsmål til ordføreren er at jeg mener det vedtatte forslaget i formannskapet klart er å anse for å være i strid med tidligere vedtak og intensjon i vedtak gjort av Sigdal kommunestyre. 

Det henvises til teksten som fremkommer av 3. avsnitt, 4. linje på side 9 i dokumentet Kommuneplan Samfunnsdel 2015 – 2030 vedtatt 11/12 2015, hvor det står: «… det skal ikke plasseres utbyggingsområder over skoggrensa hvor fjellplatået begynner. Eventuell infrastruktur over tregrense, behandles særskilt etter søknad.»

  •  Det vises det til KS sak 85/16 av 27/10 2016. Side 8, siste avsnitt hvor følgende tekst ble vedtatt: «Alle innspill bør være i samsvar med samfunnsdelens bestemmelser om at det ikke skal plasseres utbyggingsområdet over skoggrensa hvor fjellplatået begynner. Eventuell infrastruktur over tregrense behandles særskilt etter søknad.»
  • Det vises videre til KS sak 16/18 av 22/3 2018 hvor det heter nederst på side 25, siste 2 linjer: «Kommunedelplan skal, i likhet med kommunens arealdel, bygges på kommunens samfunnsdel som ble vedtatt 11/12 2015».

Begge overstående vedtak ansees klare og i tråd med tidligere vedtak og intensjoner i kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030. 

Undertegnede er selvfølgelig klar over at denne guiden/veilederen som nå utarbeides ikke er noe formelt vedtak om endelig byggegrense. Alle innspillere står selvfølgelig helt og fullstendig fritt til å komme med hvilket som helst forslag og innspill. 

Men, det kan skape unødig uklarhet og derigjennom ekstra kostnader i forbindelse med utarbeidelse av innspill i fall “ulike politiske signaler og føringer” blir gitt i ulike dokumenter. Interpellanten mener klart at det er en fordel å forholde seg til og respektere vedtak gjort av kommunestyret, samt å kommunisere dette åpent ut til innspillerne.    

For å unngå en hver tvil og fare for “politisk dobbeltkommunikasjon” vil en likelydende formulering om dette viktige spørsmålet kunne avklares av kommunens høyeste politiske organ, Sigdal kommunestyre.

Spørsmål til ordføreren:
  • Interpellanten forstår godt at en guide/veileder ikke er noe annet enn en guide og en veileder. Men, ser ordføreren muligheten for at det kan skape unødige uklarheter i fall formannskapets vedtatte tekst ikke er i samsvar med kommunestyrets tidligere vedtak? 
  • Vil ordføreren ta initiativ til at det benyttes likelydende tekst i guide/veileder til Kommunedelplan for Norefjell, Djupsjøen, Tempelseter og Eggedal som er under utarbeidelse våren 2018, som den som det refereres til i Kommunens Samfunnsdel 2015 - 2030? (Vedtak av 11/12 2015).

Bård Sverre G. Fossen
Gruppeleder (H)