Ønsker vi mer makt på færre hender?

Høyres gruppeleder Bård Sverre Fossen
Noen politikere ønsker å samle mer makt hos formannskapets syv medlemmer. Her skriver gruppeleder Bård Sverre Fossen hvorfor det er en dårlig idé.

Venstre i Sigdal ønsker å samle mer makt hos formannskapets syv medlemmer, det er Høyre sterkt i mot.

I Sigdal har vi tre hovedutvalg. Det er oppvekst og kultur, næring og drift, samt helse og sosial. I 2002 vedtok kloke politikere i kommunestyret at formannskapets syv medlemmer ikke skulle sitte i disse hovedutvalgene. Der sitter allerede engasjerte og meget dyktige ”sektorpolitikere” som kjenner fagfeltet meget godt. Jobben de gjør er formidabel og sakene som skal videre i systemet kommer til formannskap og kommunestyre godt forberedt og vurdert. Formannskap og kommunestyre kan så gjøre en helhetsvurdering i saker fra alle utvalgene og på det grunnlag tenke helhet for alle i hele kommunen. 

Dette prinsippet vil Venstre nå endre, noe som kan avstedkomme langt mer ”sektortenkning”, spesielt i formannskapet. Det er mange gode grunner til å fortsette den praksis vi har i dag. Flere innbyggere får mulighet engasjere seg i saker som er av spesiell interesse. Mindre arbeidsbyrde på få politikere og makten spres på flere hender. Formannskapet vil kunne tenke helhet og utvalgene mer spesialisert. Praksis har etter Høyres mening vist at dette er en meget god løsning.

Det er ingen ting i loven som hindrer Venstre i å kreve endring nåværende praksis selv om kommunestyret har vedtatt noe annet. Men, er det sikkert at det er smart selv om det ikke er ulovlig? Nei, forslaget om at de syv i formannskapet nå også skal ha ”en finger med over alt” er ikke av det smarteste Venstre har foreslått gjennom sin tid i sigdalspolitikken.

Enkelte steder har man fjernet hovedutvalgene helt, og formannskapet har all makt i alle saker. Krødsherad har valgt en slik løsning. Enkelte kommuner hvor hovedutvalgene fungerer som i Sigdal, har en valgt en saksordfører i de største sakene som skal videre til formannskap og kommunestyre. Saksordføreren er gjerne lederen i utvalget. På den måten får de folkevalgte en presentasjon av de ulike sakene før en helhetlig avgjørelse skal tas i formannskap og kommunestyre.

Tenk deg eksempelet at det var fire lærere i formannskapet (NB! Ikke ett ondt ord om lærere), alle fire satt også i hovedutvalget for oppvekst og kultur noe som naturlig nok kunne gi den sektoren en noe ”skjev” oppmerksomhet i forhold til helse og sosial hvor ingen fra formannskapet var representert. 

Formannskap og kommunestyre er, etter Høyres mening, de fora som er valgt av innbyggerne til å sikre en helhetlig tenkning for kommunen, uansett om det er kunstgressbane til fotballen, eller om det er oppgradering av en avdeling på Sigdalsheimen. Slik bør det fortsatt være. 

I fall gjeldene praksis endres slik Venstre nå krever var det naturlig at de andre partiene ønsket en utsettelse av saken for å på nytt vurdere sammensetningen av hovedutvalgene. Høyre ønsker ikke det som heter ”gjennomgående representasjon” (formannskapsmedlemmer i hovedutvalgene) og ønsker heller ikke en økt maktkonsentrering i formannskapet.  


Bård Sverre Fossen

Høyres gruppeleder

Formannskaps- og kommunestyrerepresentant
Innlegget ble publisert i Bygdeposten 29. oktober 2015.