Misvisende om statsbudsjettet

Regjeringa la nylig fram forslaget til statsbudsjett. Som vanlig var kritikerne raskt ute i Bygdeposten.

I utgaven den 11. oktober uttalte Sigdals ordfører Tine Norman at «spøkelsesscenariet er fortsatt en blå regjering etter valget i 2017». Jeg kan ikke huske at kommunestyret har behandlet spøkelseshistorier.

Statsbudsjettet kan ikke gjøre alle til lags, og det er alltid noe kritikk som er velbegrunnet. Det er imidlertid ikke bra for debatten om kritikken kommer på autopilot, uten å se på realitetene. Se for eksempel til en av kommunens viktigste oppgaver; skolen.

Regjeringa satser stort på tidlig innsats i skolen. Sigdal får nå ekstra midler både til økt lærertetthet på 1.-4.trinn og til tidlig innsats. Dette er et solid løft for skolene. Neste år foreslår Høyre og Fremskrittspartiet at det skal brukes 150 millioner kroner på målrettede tiltak for mer tidlig innsats i skolen. Fra skoleåret 2017-2018 øker dette til 360 millioner kroner og blir totalt 1 440 millioner kroner de neste fire skoleårene. Dette kommer altså i tillegg til avtalen om å øke antall lærere på 1.-4.trinn og gjøres fordi for mange får den hjelpen de trenger altfor sent. Med Sigdals andel av denne bevilgningen kan vi velge de tiltakene som passer best på skolene i kommunen.

I dag blir mange hengende etter allerede tidlig i skoleløpet. Resultatet av dette er blant annet høyt frafall fra videregående skole. For å motvirke dette, blir det vårhalvåret 2017 lagt frem en stortingsmelding med flere tiltak for forsterket tidlig innsats. Blant annet foreslås det å innføre en plikt for kommunene til særskilt oppfølging av elever som blir hengende etter. De som henger etter skal hjelpes så tidlig som mulig.

Å lykkes på skolen er viktig for elevenes mestringsfølelse. Som politikere må vi skape en skole hvor elevene trives og lærer mer.

Nesten en femtedel av alle norske elever kan ikke lese eller regne skikkelig når de går ut av skolen. En rapport fra senter for leseforskning ved Universitetet i Stavanger viser at ved å fange opp elevene allerede fra 1.-2. trinn, kan hele 80 % komme opp på et godt nivå. Derfor er jeg glad for at vi nå får mer penger til ekstra lærerstillinger og tidlig innsats på 1.-4. trinn. Alene til økt lærerinnsats har Sigdal nå i høst allerede fått tildelt over en halv million ekstra kroner for 2016.

Det skal nevnes at kommunene selv skal få velge hvordan de vil bruke de ekstra midlene de får til tidlig innsats. Det eneste kravet som følger pengene, er at det skal gis ekstra støtte til elevene som har behov for det. Dersom disse ekstra midlene fra regjeringa ses i sammenheng med de mangfoldige ekstra millionene Sigdal allerede har fått inn etter at eiendomsskatten ble innført, så bør det være fullt mulig å komme med et enda større løft i skolen. Dette krever imidlertid at spøkelseshistoriene legges vekk.

 

Jonas Nikolaisen

Medlem i hovedutvalget for oppvekst og kultur (H)


Innlegget ble først publisert hos Bygdeposten.