Spennende tider i sigdalspolitikken

Etter siste kommunevalg hvor Senterpartiet gikk tilbake med ett mandat fridde de til Arbeiderpartiet for å sikre seg størst mulig flertall i kommunestyret. Det blir spennende å følge fortsettelsen og ikke minst om Senterpartiet vil støtte sin samarbeidspartner, varaordfører Finnerud, i strategien om å tvinge grunneiere til samarbeid. Altså, «styre grunneierne med hard hånd» som han uttrykker det.

Sigdal kommune arbeider nå med kommuneplanens arealdel. Dette meget viktige dokumentet vil bli retningsgivende for de kommende årene i forbindelse med utbygging i bygda, så vel som i fjellet.

I Bygdeposten lørdag 20. august kunne vi lese at Sigdals varaordfører Finnerud ikke var fremmed for å bruke tvang ovenfor grunneierne i forbindelse med planene i fjellet. Finnerud ble sitert på følgende uttalelse: «I neste omgang er kommunen nødt til å gripe inn og styre med hard hånd fordi de [grunneierne] ikke har greid å samordne innspillene. Kommunen må tvinge noen til å samarbeide som ikke vil samarbeide».

Som politikere har vi flere oppgaver, blant annet å ta vare på samfunnets interesser i utbyggingssaker. Videre er det også vår oppgave å samordne og tilrettelegge alle innspillene grunneiere og andre interessenter kommer med i det planarbeidet som nå foregår. Så skal innspill konsekvensutredes og en offentlig høring skal foretas før kommunestyret tar en endelig beslutning om hvordan arealplanen skal utformes.

Undertegnede har som Sigdal og Eggedal Høyres gruppeleder tidlig tonet flagg i denne prosessen. Det store spørsmålet er om vi skal tillate utbygging over en viss høyde over havet. Altså om snaufjellet fortsatt bør være uberørt snaufjell, og at vi heller bygge ut i liene under tregrensa. Høyre mener at langsiktig tenkning er helt avgjørende og at bevaring av Norefjell platået som et rekreasjonsområde er et ansvar vi har. Dette fjellplatået er Østlandets «indrefilet» og må sikres for kommende generasjoner.

Fortsatt utbygging under tregrensa og et tett og godt samarbeid mellom Sigdal og Krødsherad er en viktig nøkkel og til beste for grunneiere, turister og folk flest. Det selv om varaordføreren i Sigdal, ved flere anledninger har hevdet at hyttebygging ikke gir noe verdiskapning til glede for oss i Sigdal eller samfunnet for øvrig. Enkelte i Venstre, Senterpartiet og undertegnede, på vegne av Høyre, har uttrykt skepsis til stor næringsaktivitet og utbygging i snaufjellet. Bruk av «trusler om tvangssamarbeid» ligger nok fjernere for noen av oss enn det gjør for varaordfører Finnerud.

Det blir spennende å se om Sigdal og Eggedal Senterparti ved gruppeleder Torstein Aasen klarer å «samle troppene» for å gi sin støtte sin egen varaordfører i tanken om å «styre grunneierne med hard hånd».


Bård Sverre Fossen
Gruppeleder (H)