Politikk

Kommunens innbyggere skal kunne forvente god service fra det offentlige og sikres hjelp når det er behov. For oss er det også viktig at frivillighetsarbeidet honoreres og unødig byråkrati avskaffes.

Våre hjertesaker

Skole

Vår kommune skal ha de beste skolene med muligheter for alle.

Helse og omsorg

Alle skal få gode og verdige helse- og omsorgstjenester.

Eiendomsrett og lokalt selvstyre

Vi vil sikre en bedre balanse mellom statlige og lokale myndigheter der hensynet til enkeltpersoner og lokalsamfunn ivaretas.

Administrasjon og økonomi

Sigdal skal være en ”JA- kommune» hvor innbyggere og tilreisende skal føle at de blir tatt vare på og hjulpet fram.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. 

Sigdal og Eggedal Høyre vil:

› At vår kommune skal ha de beste skolene
med muligheter for alle.

› Styrke etter- og videreutdanning for ansatte
i skole og barnehage, samt øke satsingen på
lesing, skriving, regning og praktisk læring.

› At kommunens skolestruktur skal utredes på en grundig
måte. Elever, lærere og foresatte skal tas med på råd.

› At vi skal ha skoler i Eggedal, Prestfoss og på Nerstad,
samt sikre SFO-tilbud alle dager ved alle skolene i bygda.

› At alle elever skal få den undervisningen
og hjelpen de har krav på.

› At skolene i Sigdal blir sertifisert som dysleksivennlige skoler.

› Satse på innovasjon og tett kontakt med det lokale
næringslivet, slik at elevene blir best mulig rustet til
å møte nærings- og samfunnslivets utfordringer.

› Hjelpe de unge til å skape flere egne arbeidsplasser
og å forme egen framtid og utvikling.

› Arbeide for et tettere samarbeid mellom
barneskolene og de private barnehagene.

› At kommunen skal være en garantist
for full barnehagedekning.

Sigdal og Eggedal Høyre vil:

› At alle skal få gode og verdige helse- og omsorgstjenester.

› Opprette en selvfinansiert seniorlandsby
og satse på «det grå gullet».

› Øke bruken av velferdsteknologi sammen med
medmenneskelige omsorgstjenester.

› At en løpende oppgradering av Sigdalsheimen skal dekke
bygdas behov. Dette gjør vi for å sikre et verdig liv – hele livet.

› At nye hjelpemidler og kompetanseøkning kan hjelpe
hjemmesykepleien til å sikre de som trenger det nødvendig
hjemmehjelp. Kommunen skal legge til rette for at du
kan bo hjemme så lenge som mulig om du ønsker det.

› Sikre en helhetlig behandlingskjede hvor bl.a. rusomsorg og
psykisk helsearbeid skjer tverrfaglig og kunnskapsbasert.

› Fortsatt sikre tilgang på tannhelsetjenester i Sigdal.

› At kommunen skal tilrettelegge for flere 100 prosent stillinger.

› At muligheten for etterutdanning styrkes.

› Bygge om «bankbygget» i Prestfoss til helsehus.

› At det tilbys gratis digitale løsninger
for kontakt med legekontoret.

Gründerkulturen skal prege vårt lokalmiljø. Ordføreren skal samarbeide tett med landbruket og alle små, mellomstore og
større bedrifter for å sikre gode rammebetingelser og hjelp til nyetablering og videreutvikling.
Landbruket skal fortsatt ha en sterk plass og gode vilkår. Det er grunnleggende for spredt boligbygging, et godt kulturlandskap, bærekraftig utvikling og etlevende lokalsamfunn.

Sigdal og Eggedal Høyre vil:

› At kommunen skal støtte
de som ønsker å skape egen
og andres arbeidsplass.

› At det skal ytes
etableringsstøtte eller
rentefrie lån der målet er å
skape nye arbeidsplasser eller
å utvikle eksisterende næring.

› At Eggedal og Prestfoss
sentrum skal videreutvikles.

› Arbeide for nærings- og
forretningsutvikling i
Prestfoss-området.

› Sikre at nye innbyggere ønskes
velkommen og stimulere til
at flere fritidseiendommer
benyttes som helårsbolig.

› At flyktninger kan komme
raskt i arbeid og at
norskopplæringen kombineres
med arbeidspraksis.

› Arbeide for å få
Vinmonopolet til Sigdal.

› At kommunen skal
være en pådriver for å
få ny industri og annen
næringsvirksomhet til Sigdal.

› At Sigdal videreutvikles som
en reiselivskommune.

› Videreutvikle samarbeidet
mellom kommunen og
selskaper som jobber
med utvikling i Sigdal.

 

 

 

Sigdal og Eggedal Høyre vil:

› Sikre en langsiktig miljøog arealforvaltning.

› At det ikke bygges ut
over skoggrensa og at
fjellplatået bevares.

› At kommunen skal ha
et lavt avgiftsnivå og at
områdene med selvkost skal
forvaltes på en så effektiv
og kostnadsbesparende
måte som mulig.

› At åpningstidene på
gjenvinningsstasjonen i
Nedre Eggedal skal tilpasses
brukernes behov.

› Tiltrettelegge for lokal
håndtering av avfall.

› At forvaltningen bygger på
eiendomsrettslige prinsipper
og lokalt selvstyre.

› At politikerne staker ut
kursen på bakgrunn av
faglige vurderinger.

› At Sigdal skal være en
«JA-kommune». Både
fastboende og gjester skal
oppleve god service, velvilje
og tydelig kommunikasjon
fra kommunens side.

› Sikre nye og bedre IT-løsninger
som forenkler søknader og
reduserer behandlingstiden.

› Arbeide for økonomisk
handlefrihet slik at vi
kan sikre en aktiv og
bærekraftig utvikling.

› At kommunen stimulerer
til utvikling av tomter
i Nedre Sigdal.

› At både kommunen,
fylkeskommunen og staten
skal være tilbakeholdne
med innsigelser.

› At eiendomsskatten ikke skal
økes, men fases ut på sikt.

› Arbeide for en mer
målrettet bruk av
eiendomsskatten og andre
ekstraordinære inntekter.

Sigdal og Eggedal Høyre vil:

› At tilskudd til opprusting og vedlikehold av private
veier styrkes. Kommunale veier i hele kommunen
lider av etterslep og må tilføres midler.

› At det øremerkes midler til raskere utbygging av
gatelys og gang- og sykkelsti i sentrum og boligfelt.

› At kommunen skal være en pådriver og støttespiller i
arbeidet med aktiv bredbåndsutbygging i hele bygda.

› At det opprettes flere ladepunkter og sikres
større ladekapasitet i tråd med økningen i
antall elektriske kjøretøy i Sigdal.

› At ny riksvei 35 og avkjøring til Sigdal skal igangsettes
snarest og finansieres uten bompenger.

› At kommunen støtter opp om samordning av
privat bompengeinnkreving på fjellet for å sikre en
helhetlig og enkel løsning for trafikantene.

› Arbeide for et styrket kollektivtilbud på ettermiddag
og kveldstid med gode bussforbindelser videre.

› At bruken av veisalt reduseres til et minimum

 

Sigdal og Eggedal Høyre vil:

› At kunstgressbane på Nerstad og idrettshall i Eggedal
kan realiseres gjennom et samarbeid mellom
kommunen, private, frivillige og idretten selv.

› At Trillemarkasenteret i Eggedal realiseres.

› Sikre fortsatt drift av isbanekjøring på Solevannet.

› At frivillige organisasjoner skal ha gode anlegg
og arbeidsforhold. Tilskudd til og drift ved
våre kulturinstitusjoner skal sikres.

› Arbeide for åpen svømmehall hele skoleåret, også i helgene.

› At fiskekortløsningen forenkles.

› At våre kirker fortsatt skal ha en sentral
plass i bygdesamfunnet.

› At det tilrettelegges for utvikling av eksisterende
og etablering av nye aktivitetstilbud.

› At uorganisert ungdomsaktivitet skal
likestilles med organisert.

› At det tilrettelegges for gode sykkelstier, turveier
og regulerte traséer for scooteraktivitet.

› At det opprettes en miljøarbeiderstilling i
tilknytning til ungdomsklubben.

Eller last ned vårt program her