Partiprogram lokalvalget 2023

Alvdal Høyre’s valgprogram i kommunestyreperioden 2023-2027

Bilde av sentrum tatt fra Baugsberget

Høyres ideologi

 «Vi har arvet et samfunn preget av tillit, åpenhet og små forskjeller, med høy verdiskaping og velutbygde velferdsordninger. Det er vår plikt å ivareta og videreutvikle dette samfunnet for fremtidige generasjoner. Vi vil forandre for å bevare. Med det mener vi at vi må beskytte og bevare grunnleggende verdier knyttet til menneskeverdet, demokratiet og rettsstaten. Vi må gjøre nødvendige endringer i dag av hensyn til klima og miljø, økonomisk og sosial bærekraft og fremtidige generasjoners velferd». (Høyres prinsipprogram, vedtatt 16.mars 2019) Høyre mener det skal være grenser for politikk, og at politikk skal vokse nedenfra. Et godt samfunn bygges med tillit til og respekt for enkeltmennesker og lokalsamfunn. Høyre setter mennesket foran systemet og baserer sin politikk på grunnleggende verdier som ytringsfrihet, mangfold og toleranse, likestilling og valgfrihet. Høyre ønsker en sterk, men begrenset stat, som skal ivareta enkeltmenneskets og mindretallets rettigheter og sikre grunnleggende friheter og menneskerettigheter som privatliv, privat eiendomsrett og likhet for loven. Høyre er opptatt av maktspredning og mener rettsstaten skal og må sette grenser også for flertallets politiske makt.

Skole og oppvekst

4 dages skoleuke for 1. – 2. klasse.

Ikke tolerere mobbing og utenforskap.

Sette krav til skolen og elevene, og at vi skal være en pådriver for elevundersøkelser.

Være pådriver for at det skal ansettes en miljøarbeider på barneskolen.

Riktige lekser som er tilpasset hver enkelt elev.

Fritt skolevalg i hele Innlandet for videregående skoler.

Nei til gratis skolemat, ressurser brukes heller på lærere og materiell.

Vi skal fortsette å spare i basseng-fondet vårt. Om det er vanskelig å få bygget nytt basseng så kan dette fondet allikevel brukes til andre investeringer i fremtiden.

Sikre som minimum den lovpålagte svømmeundervisningen for elevene gjennom hele skoleåret.

Helse og eldreomsorg

Eldrebølgen kommer til å kreve mer av kommunen i fremtiden. Vi må tilpasse antall institusjonsplasser og bemannede/ubemannede omsorgsboliger ift det vi ser vil komme de neste årene. Alle skal ha en verdig alderdom uten ensomhet og utrygghet, og eldre skal ha plass i institusjon når det trengs. Vi ønsker å utvikle det sentrumsnære området i Kvernbekkdalen med aldersboliger som et bokollektiv for trygghet og god tilgang til tjenestetilbud. Vi trenger sentrumsnære boliger for at de eldre skal være selvhjulpet og bo hjemme lengst mulig.

Fortsatt ha ei drosjerute som hjemmeboende eldre som ikke kjører selv kan bruke til butikk/aktivitet.
Opprettholde middagslevering til de som ønsker det.

Alvdal Høyre vil også følge opp legeordningen vi nå skal ta i bruk, ofte kalt «Nordsjøturnus», for å se hvordan den fungere ift de behov vi har for eks fastlege og hurtig medisinsk hjelp.

Vi må støtte opp om Tynset Sykehus, både når det gjelder fornying/oppgradering av bygningsmasse og lokal utdanning av nødvendig kompetanse.

Tynset DPS og spesialisthelsetjenesten må følges opp for at innbyggerne i regionen skal få den nødvendige tjenesten herunder beredskap i helger og høytider.

Desentralisert studiested på Tynset er også viktig for at vi på Alvdal skal få tak i nødvendig kompetanse.

Kultur, idrett og frivillighet

Vi støtter opp om det frivillige arbeidet som gjøres i bygda. Frivilligsentralen gjøre en fantastisk jobb ved å aktivere de eldre og bidra til det sosiale og «det gode liv».

Ifm opprettelse av kunstarkiv ved/på Huset Aukrust så skal også Alvdal Høyre jobbe mot sentrale myndigheter for at Huset Aukrust skal finansieres helt eller delvis over statsbudsjettet fremover.

Landbruk, skogbruk og utmark

Storsteigen VGS er viktig for skog og landbruksnæringen i bygda vår, men også for utdanning og tilflytting. Vi må også fremover følge opp eks søkertallene, linjetilbud, og hva fylket gjør på landbruksutdanning. Viktig at også voksenopplæringen videreføres. Vi mener også at fritt skolevalg i fylket kan være med å sikre gode søkertall til skolen.

Bidra til å realisere det grønne vekstpotensialet som ligger i skog og skogbruk.

Tilrettelegge for bruk av utmark ved setring og utmarksbeite.

Ivaretar jordvernet slik at nedbygging av landbruksjord fortrinnsvis kompenseres med nydyrking.

Kommunen kan være behjelpelig med fagfolk der grunneiere ønsker makebytting av jord/grunn for å lette driften (har også miljøeffekt). Viktig at Jordskifterett har kontor i Nord-Østerdal for å bidra til dette arbeidet.

Påse at bondens nettverk er i funksjon, og til det beste for alle parter. https://www.alvdal.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-og-miljo/landbruk/bondens-nettverk/

Påvirke myndigheter for at Innovasjon Norge skal få økte rammer for tilskudd til bio-anlegg.

Satse på lokal foredling og arbeidsplasser i skognæringen.

Næring og samferdsel

Fortsatt jobbe for at Alvdal Vei skal finansieres av kommunen.

Jobber for videre utvikling av næringsvirksomhet i det sentrumsnære området. Utrede og se på muligheter for videre utvikling av næringsareal og infrastruktur på Steimosletta.

Realiserer utbygging av næringsområde Paureng-Søberg med attraktive næringstomter med nærhet til markedet og kompetanse/jobbsøkere.

Et redusert Storfjellet næringsområde, som er tilpasset næringslivets behov, blir utredet videre.

Fokus på bygge kryssingsspor på Rørosbanen, samt ombygging av toglinjer ved Hamar med tilsving slik at tog kan kjøre direkte oppover Østerdalen. Flere avganger og mer gods over på jernbane kan bli resultatet.

Presse på for at planene for ombygging undergang FV2222 (ovenfor Shell) skal blir gjort. Viktig for lokal transport, omkjøringsvei for RV3, og utvikling av næringslivet (eks nye sentrumsnære næringsområder) på denne siden av Steia. Jobbe for gatelys og fotgjengerfelt på FV 2222 fra Thorsheimkrysset og minst 1,5 km nordover.

Prioritere utbygging av trafikkfarlige områder, da spesielt med hensyn på sikkerhet til de minste barna og skolevei. Sikker og trygg skolevei til og fra barneskolen på Sjulhustunet er en selvfølge, og skal følges opp etter endringer i 2023.

Vi vil også jobbe for at FV 2228 fra krysset ovenfor gamle Sølndammen og Plassmoen i større grad tilrettelegges for å kunne håndtere tungtrafikken fra Kjølldalen med grus og asfalt på en god måte. Dette bør inkludere oppgradering av dagens bru over Sølndammen. Fokus bør være å sikre mjuke trafikanter som er avhengig av veien. Jobbe for gatelys og fotgjengerfelt på Fv 684 innover Plassmoen.

Kommunen som eier, tjenesteprodusent og arbeidsgiver

Kommunen må søke etter å få sterke fagmiljøer ved samarbeid (interkommunalt) med andre nabokommuner.

Prioritere og oppdatere «Kommuneplan for Alvdal 2008-2020 – Arealdelen» og «Kommunedelplan Alvdal tettsted 2011-2020».

Kommunen må bli en bedre eier av eiendommer, og som forvalter av sine interesser i eks Aukrust AS.

Natur, klima og miljø

Kraft- og energiproduksjon basert på vann, vind og sol, utvinning av mineraler og annen foredling av våre naturressurser er et viktig ledd i grønn omstilling og å nå nasjonale og globale klima- og miljømål. Vi har i Alvdal store energiressurser vi ønsker å utvikle på en slik måte at de kommer hele samfunnet til gode, og kan bidra til næringsutvikling i et samfunn som fremover vil ha et stort behov for elektrisk kraft.

Alvdal Høyre ønsker å gi villreinen i Sølnkletten fortsatt gode leveområder, og det kan i noen tilfeller bety at menneskelig aktivitet må komme i andre rekke. Derfor vil vi fortsette å arbeide for at det øst for Glomma skal være gode muligheter for, og lettvint å utvikle næring, turisme og fritidsaktiviteter i utmarka. I Haustdalen vil vi arbeide for at de kommunale planene for fritidsbebyggelsen oppgraderes, slik at det kan gjelde ei grense på 120 m3 og eventuell fortetting av hytteområder.

Privat eiendomsrett er en forutsetning for et samfunn med frihet og utvikling. Gjennom generasjoner har mennesker tatt vare på og forvaltet natur- og miljøverdier. Høyre legger derfor stor vekt på respekt for den private eiendomsretten og for den lokale råderetten.

Støtter opp om småindustri og bærekraftig foredling av lokale naturressurser.

At nasjonale bestandsmål for rovvilt skal regnes som maksimumsmål og at det forvaltes ned mot bestandsmålene. Arbeide for at de lokalsamfunn som bærer konsekvensene av nasjonal rovviltpolitikk kompenseres fullt ut. Enklere å ta ut ulv utenfor ulvesonen/ gjelder også andre rovdyr. Dette vil føre til tryggere bruk av utmarksbeite.

Turisme og reiseliv

Alvdal Høyre er positiv til Visit Røros og Østerdalen slik den nå fremstår, men vil også vurdere andre løsninger når vi ser hvordan dette fungerer og hva reiseselskaper på Tynset gjør fremover. Viktig at kommunene i Nord-Østerdalen står sammen om et slikt samarbeid og satsning til det beste for hele regionen.

Fortsette å styrke Østkjølen som reiselivssatsing. Hytteutbygging på Sjulhusvangen, Tronsvangen og områdene rundt. Tron må videreutvikles for hele regionen. Detaljregulering av Tronfjellveien må ikke begrense standarden som er opparbeidet i dag. Oppmerksomheten på veien som er Norges nest høyeste bilvei må styrkes

Utvikle Jutulhogget som turistattraksjon i samarbeid med Rendalen.