Personvernerklæring

Høyre er opptatt av å ivareta ditt personvern. Du kan ha tillit til at dine personopplysninger er trygge hos oss, uavhengig av om du er ansatt, tillitsvalgt, medlem, leser av våre nyhetsbrev eller følger oss i sosiale medier.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Høyre er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Høyre er behandlingsansvarlig for.

Hvilke personopplysninger har Høyre lagret om deg og hvorfor?

Når du registrerer deg som medlem i Høyre, innhenter vi visse opplysninger for å kunne oppfylle avtalen vi har med deg som medlem. Dette vil typisk være opplysninger som navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer og hvilket lokallag i Høyre du er tilknyttet. Har du verv i partiet, vil også slike opplysninger være lagret. Det samme gjelder navn på kurs du har tatt i regi av partiet. Formålet er å kunne administrere medlemskapet ditt på en god måte, gi deg informasjon om partiets politiske og organisatoriske virksomhet, og å gi deg mulighet til å fungere som tillitsvalgt dersom du ønsker det. Det rettslige grunnlaget er å oppfylle vår medlemsavtale med deg (GDPR artikkel 6b) og at det er nødvendig for å ivareta våre vedtektsfestede formål, blant annet å fremme medlemmenes interesser og rettigheter (GDPR art. 6d).

Når du abonnerer på våre nyhetsbrev eller støtter Høyre økonomisk uten å være medlem behandler vi opplysninger som du gir oss eller som genereres i forbindelse med vår kontakt. Dette vil typisk være navn, e-postadresse, eventuell annen kontaktinformasjon og andre opplysninger du har gitt oss. Formålet er å administrere nyhetsbrevet og den støtte du måtte gi oss. Det rettslige grunnlaget er å oppfylle avtalen om å sende deg nyhetsbrev (GDPR artikkel 6b) eller vår berettigede interesse å motta økonomisk eller annen støtte.

Høyre har en berettiget interesse i å informere medlemmene om viktige politiske saker, og gjør dette i form av nyhetsbrev og i noen tilfeller via sms. Du kan når som helst reservere deg mot dette. Alle nyhetsbrev har en avregistreringslenke plassert nederst som du enkelt kan bruke, eller du kan kontakte register@hoyre.no.

Om vi mottar klager eller varsler om deg, som omtaler deg, som du sender om andre, eller som vi gir deg hvis vi mener du gjør noe kritikkverdig, vil vi behandle opplysninger i forbindelse med slik klage eller varsel Formålet er at vi skal legge til rette for å motta varsler om kritikkverdige forhold, avklare faktiske forhold og treffe nødvendige tiltak som oppfølging fra et varsel eller en klage. Det rettslige grunnlaget er å våre forpliktelser etter arbeidsmiljølovens varslingsregler (GDPR artikkel 6c) og vår berettigede interesse i å ivareta våre medlemmer og å sørge for en god ytringskultur (GDPR artikkel 6f).

Fordi dette innebærer behandling av sensitive personopplysninger som for eksempel politisk oppfatning, er det rettslige grunnlaget at det er nødvendig for å utføre våre oppgaver som ledd i Høyres berettigede aktiviteter (GDPR art. 9d).

Vi kan også behandle opplysninger til andre formål som er forenlige med de som er nevnt over. Dette kan for eksempel være for arkivering, statistikk, eller for bruk i eventuelle tvisteprosesser.

Hvor kommer opplysningene fra?

De aller fleste av opplysningene vi har lagret, har vi hentet direkte fra deg. Opplysninger om verv kommer automatisk som et resultat av vedtak i f.eks. ditt lokallag. Det samme skjer når du tar et av våre interaktive webkurs. I tillegg kvalitetssikrer vi dine personopplysninger jevnlig mot offentlige registre for å registrere dersom du for eksempel har flyttet, byttet etternavn eller gjort andre endringer.

Hvem deler vi opplysningene med?

Vi deler opplysninger med andre i svært begrenset grad. Her er en oversikt over hvem vi deler opplysninger med:

  • Leverandører av IT-tjenester. Disse vil kunne ha tilgang til de opplysningene om deg som vi lagrer i systemet leverandøren drifter. Slike leverandører fungerer som våre databehandlere.
  • Til fylkesorganisasjoner og/eller lokalforeninger.

De vi deler opplysninger med fungerer som våre databehandlere og vi har egne databehandleravtaler med dem slik at de ikke bruker opplysningene på egne vegne, men kun innenfor rammene av oppdraget de har med oss.

Vi utleverer ikke personopplysninger på andre måter, med mindre du ber om det eller det er påkrevd for å oppfylle lov eller krav fra myndigheter.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

  • Vi lagrer opplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Dette innebærer som hovedregel følgende: 
  • Vi lagrer navn, kontaktinformasjon og verv om medlemmer i fem år etter at medlemskapet er opphørt. Jf. Partilovens 18b
  • Vi lagrer informasjon om økonomiske bidrag til Høyre i tre påfølgende valgkamper etter at bidraget er gitt. Vi lagrer dokumentasjon i varslingssaker som hovedregel i 10 år etter at varslingssaken er avsluttet. Dokumenter i særlig alvorlige varslingssaker vil kunne lagres i en lenger periode.
  • Vi lagrer navn og e-postadresse for dem som har samtykket til å motta nyhetsbrev inntil samtykket trekkes tilbake.

Dine rettigheter

Alle Høyre har registrert har lovbestemte rettigheter knyttet til sine personopplysninger. Dette omfatter blant annet rett til informasjon, innsyn, retting, sletting, dataportabilitet og begrenset behandling. Forespørsler om dette sendes til register@hoyre.no, og Høyre har plikt til å besvare disse innen 30 dager.

Nedenfor finner du en nærmere oversikt over dine personvernrettigheter. Vær oppmerksom på at disse rettighetene er underlagt lovbestemte begrensninger.

De mest sentrale rettighetene du har, er som følger:

Innsyn

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, hva som er formålet med at vi har disse opplysningene og hvordan de brukes, hvor vi har innhentet de fra, hvor lenge det forventes at de vil bli lagret, og hvilke rettigheter og klagemuligheter du har.

Retting

Det er viktig at informasjonen vi har om deg er riktig. Du kan be oss om å rette, fjerne eller legge til opplysninger om deg dersom de er utilstrekkelige eller inneholder feil.

Sletting

Høyre vil slette personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss (er ansatt, medlem, har verv, abonnerer på nyhetsbrev m.v.), lagrer vi opplysningene vi trenger for å oppfylle avtalen med deg.

Når avtaleforholdet er avsluttet, vil opplysningene bli lagret frem til lovpålagte lagringsfrister opphører. Du kan også selv be om at opplysninger om deg slettes, for eksempel dersom du trekker tilbake et samtykke.

Reservasjon

Du har rett til å kreve begrenset behandling av dine personopplysninger. I gitte situasjoner kan du ha rett til å protestere mot behandling av personopplysninger.

Portable data

Du kan kreve å få personopplysningene vi har registrert om deg utlevert i et format som er maskinlesbart.

Endringer i personvernerklæringen

Ved endring i måten vi behandler opplysninger om deg på kan vi gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne en oppdatert versjon av personvernerklæringen på våre nettsider. Hvis vi gjør endringer som har store konsekvenser for ditt personvern, vil vi gi beskjed, for eksempel på e-post eller gjennom en melding på våre nettsider.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon: Mette Tønder, personvernombud, e-post mette.tonder@hoyre.no.

Hva er informasjonskapsler og hva skjer når du besøker Høyre digitalt?

Når du besøker hoyre.no eller noen av våre undersider, blir du bedt om samtykke til at vi kan sette informasjonskapsler (cookies) i din nettleser. Du velger selv hvilke cookies du vil tillate. En informasjonskapsel eller cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og den gjør at vi få oversikt over hvordan du bruker nettsidene våre. Dette gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilken type nettleser man bruker på våre sider, bredbåndsleverandører (ISP), operativsystemer, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon. Informasjonen vi samler inn bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett. Informasjonen vil kun benyttes internt og vil ikke videreføres til noen 3. part og/eller andre personer utenfor Høyre. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Sosiale medier

Når du går inn våre profiler i sosiale medier som Instagram, Facebook og Twitter legges det igjen digitale spor. Disse mediene har sine egne regler for behandling av dine personopplysninger som du som bruker må akseptere for å kunne bruke deres applikasjoner. Høyre har ingen påvirkning på disse vilkårene.

Høyres digitale valgkamp

I valgkamp benytter Høyre flere digitale kanaler for å spre informasjon om vår politikk. Når du besøker hoyre.no får du informasjonskapsler fra Google Analytics og Facebook, som for eksempel Facebook Pixel og Connect. Disse brukes for å kartlegge bruk av innhold på hoyre.no, slik at vi kan analysere trender og gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett. Google Analytics lagrer generell informasjon tilknyttet hvilken nettleser du bruker, når du besøkte nettsiden, hvilket språk du benytter, hva slags enhet og operativsystem du har besøkt nettsiden med og hvordan du har navigert. Du kan lese mer om hvordan i Googles retningslinjer for personvern. I tillegg samler vi inn generell informasjon til bruk for annonsering via Google Ads og Facebook. Det gjør at Høyre i visse tilfeller kan vise annonser til utvalgte grupper basert på tidligere besøk på vår nettside på eksterne plattformer, slik som Google display-nettverk og via Facebooks annonsetjenester. Via Facebook, Google og Snapchat målretter Høyre budskap for å gi aktuelle grupper relevant informasjon. Data som brukes til dette er på et overordnet nivå, og kan på ingen måte identifisere enkeltbrukere.

Høyre har profiler i flere sosiale medier og digitale kanaler som Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat og YouTube. Alle disse mediene har sine egne regler for behandling av dine personopplysninger som du som bruker må akseptere for å kunne bruke deres applikasjoner. Høyre har ingen påvirkning på disse vilkårene. 

Husbesøk

Husbesøk er en viktig del av Høyres valgkamp og styres av lokale initiativ og beslutninger, støttet av anbefalinger fra digitale verktøy. Verktøyet støtter seg på tradisjonelle meningsmålinger og Høyres målgruppeutvalg. Valgkretsene vi velger å besøke beskrives på et høyt, generisk nivå, der hverken personer, familier eller grupper kan identifiseres. Det blir heller aldri notert ned informasjon fra besøk eller om de vi besøker, som kan benyttes til slik identifikasjon

Er du ikke fornøyd?

I Norge er det Datatilsynet som har ansvar for å føre tilsyn med virksomheter som behandler personopplysninger og behandler klager. På www.datatilsynet.no kan du lese mer om hvilke krav Høyre må oppfylle for å behandle personopplysninger, og hvordan du kan klage. Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, håper vi at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.