Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høgre gjer Norge klar for framtida. Verda endrer seg i eit tempo vi aldri før har opplevd. Då er det vårt ansvar å ta vare på velferda for alle.

Se vår politikk

Aktuelt

Ung mann i kjeledress på verksted. Bent Høie og Jan Tore Sanner innfelt

Fleire i arbeid

Vestlendingar har opp igjennom hundreåra stått for innovasjon og hardt arbeid. Vi skapar verdiar og økonomisk vekst. Når det er vanskelege tider, står innbyggjarane i Vestland klare for å gjere sitt for landet.

Olje og gass, havbruk, fiskeri, landbruk, teknologi, turisme og ulike energikjelder, er alle døme på arbeidsområde der vi har vist vår styrke. For å sikre ytterlegare vekst og utvikling, må Vestland legge til rette for framtidsretta og innovative løysingar

Kompetanse for framtida

Vestland er bygd på innsatsen og kompetansen til den einskilde. God og tilgjengeleg kompetanse eravgjerande for utviklinga av det nye Vestlandsfylket.

Endringar i arbeidslivet gjer at vi treng fagleg påfyll raskare enn tidlegare. Folket sin kompetanse må bli oppdatert kontinuerleg gjennom heile arbeidslivet for å oppretthalde og vidareutvikle eit produktivt arbeidsliv.

For den einskilde arbeidstakaren er kompetanseutvikling ein stadig viktigare føresetnad for å kunne vere attraktiv arbeidskraft gjennom heile yrkeslivet.

Berekraftig verdiskaping

Globale endringar påverkar menneske, miljø og samfunn. For å vere i stand til å handle i samsvar med desse endringane, må vi identifisere og forstå dei, utvikle gode løysingar og setje saman dei naudsynte ressursane for å kunne møte dei på ein god måte. Innovasjon og endringar er komplekse prosessar som krev tverrfagleg samarbeid.

Vestland bør vere eit fylke som legg til rette for framtidsretta og innovative løysingar.

Trygg og rask framkomst

For Vestland er gode transportløysingar avgjerande for vidare vekst og utvikling. Risiko for ras, flaum og stengde vegar er utfordringar ein møter fleire stader i regionen. Gode jernbane-, båt- samt andre kollektivtransportløysningar er viktige for både by og bygd. Samstundes må det bli lagt til rette for meir effektiv transport av gods til sjøs.

For å legge premissane for ei berekraftig næring, må det også bli lagt til rette for ein transportsektor med lågast mogleg utslepp.

Kontakt

Vestland Høgre

Tom Georg Indrevik

Leder
Telefon 91313409

Karsten Henrik Henschien Sprenger

Fylkessekretær
Telefon 45791672

Send oss en e-post

Ti ting vi gjør i ditt fylke

Bildecollage. Vi tror på Norge.

Våre folk