Vår visjon

Høgre gjer Norge klar for framtida. Verda endrer seg i eit tempo vi aldri før har opplevd. Då er det vårt ansvar å ta vare på velferda for alle.

Våre hovedsaker

Fleire i arbeid

Vestlendingar har opp igjennom hundreåra stått for innovasjon og hardt arbeid. Vi skapar verdiar og økonomisk vekst. Når det er vanskelege tider, står innbyggjarane i Vestland klare for å gjere sitt for landet.

Olje og gass, havbruk, fiskeri, landbruk, teknologi, turisme og ulike energikjelder, er alle døme på arbeidsområde der vi har vist vår styrke. For å sikre ytterlegare vekst og utvikling, må Vestland legge til rette for framtidsretta og innovative løysingar

Kompetanse for framtida

Vestland er bygd på innsatsen og kompetansen til den einskilde. God og tilgjengeleg kompetanse eravgjerande for utviklinga av det nye Vestlandsfylket.

Endringar i arbeidslivet gjer at vi treng fagleg påfyll raskare enn tidlegare. Folket sin kompetanse må bli oppdatert kontinuerleg gjennom heile arbeidslivet for å oppretthalde og vidareutvikle eit produktivt arbeidsliv.

For den einskilde arbeidstakaren er kompetanseutvikling ein stadig viktigare føresetnad for å kunne vere attraktiv arbeidskraft gjennom heile yrkeslivet.

Berekraftig verdiskaping

Globale endringar påverkar menneske, miljø og samfunn. For å vere i stand til å handle i samsvar med desse endringane, må vi identifisere og forstå dei, utvikle gode løysingar og setje saman dei naudsynte ressursane for å kunne møte dei på ein god måte. Innovasjon og endringar er komplekse prosessar som krev tverrfagleg samarbeid.

Vestland bør vere eit fylke som legg til rette for framtidsretta og innovative løysingar.

Trygg og rask framkomst

For Vestland er gode transportløysingar avgjerande for vidare vekst og utvikling. Risiko for ras, flaum og stengde vegar er utfordringar ein møter fleire stader i regionen. Gode jernbane-, båt- samt andre kollektivtransportløysningar er viktige for både by og bygd. Samstundes må det bli lagt til rette for meir effektiv transport av gods til sjøs.

For å legge premissane for ei berekraftig næring, må det også bli lagt til rette for ein transportsektor med lågast mogleg utslepp.

Se vår politikk

Vestland

Kontakt

Tom Georg Indrevik
Leder
Telefon: 91313409

Aktuelt

Kalender

08 feb

Fylkesstyret Vestland Høgre

Sted: TBA
Dato: 08. feb 2019
Tid: 00:00
09 feb

Høyres kampanjesamling på Vestlandet

Sted: TBA
Dato: 09. feb 2019
Tid: 00:00
Se hele kalenderen

Våre folk