Vår visjon

Vik kommune skal vere ein attraktiv kommune å bu i, kjenneteikna av trivsel, godt oppvekstmiljø med meiningsfylt fritid, betra tenestetilbod og eit offensivt og vekstkraftig næringsliv.

Våre hovedsaker

Kommunal forvaltning og økonomi

Vik Høgre vil framleis arbeide aktivt for å avvikle eigedomsskatten på private bustad- og fritidseigedomar.

Samferdsel

For næringsliv og innbyggjarar i Vik kommune er det viktigare enn nokon gong med gode og trygge kommunikasjonstilhøve både på land og sjø

Se vår politikk

Vik kommune

Sogn og Fjordane

Kontakt

Morten Midlang
Telefon: +4791710404
v/ Morten Midlang, Tenold
6893 VIK I SOGN