5 grunner til å stemme Åsnes Høyre

En skole med muligheter for alle

Åsnes Høyre mener at skolen må skape muligheter for alle, uavhengig av bosted eller familiens bakgrunn. Satsing på tidlig innsats i skolen vil redusere frafall og utenforskap, og sørge for at alle elever kjenner på mestring og læringsglede. Åsnes-skolen skal forberede elevene våre på fremtiden.

Det skal være godt å bli eldre i Åsnes

Utgangspunktet for Høyres politikk er hensynet til og omsorgen for enkeltmennesket. Derfor vil vi sikre at det er brukeren, ikke systemet, som står i sentrum av helse- og omsorgstjenestene. Eldre skal så langt det går få muligheten til å bo i sitt eget hjem eller tilrettelagte boliger. Vi vil sikre alle en god og verdig eldreomsorg med Individuelt tilpassede tilbud som skal bidra til valgfrihet, livsglede og trygghet.

Åsnes skal være en JA-kommune

Muligheter det har blitt sagt nei til tidligere kommer ikke tilbake. Åsnes Høyre vil utvikle Åsnes som en JA-kommune. Vi vil jobbe for at kommunen skal være en rask og pålitelig støttespiller, slik at bedrifter og gründere opplever effektive saksbehandlinger og nødvendig hjelp. Åsnes Høyre vil være en pådriver og jobbe for at kapasiteten i strømnettet skal bygges ut, slik at nye virksomheter velger å etablere seg her.

Krafttak mot utenforskap

For Åsnes Høyre er det viktig å skape samfunn og lokalsamfunn som er åpne, inkluderende og mangfoldige. Vi er positive til tiltak som kulturutveksling, felles aktiviteter og dialogplattformer for å fremme sosial integrasjon og samarbeid på tvers av ulikheter. En god skole og et åpent arbeidsmarked er viktige tiltak for å gi flere en sjanse til å realisere sine ambisjoner og bidra til fellesskapet.

Et idretts- og kulturliv med muligheter for alle

Frivilligheten er bærebjelken i små og store lokalsamfunn, og den frivillige innsatsen i kultur og idrett, utgjør Norges største folkebevegelse. Noen faller utenfor enten på grunn av økonomi, språk eller geografi. Åsnes Høyre vil jobbe for at alle har like muligheter til å lykkes og delta i idretts- og kulturlivet.