Averøy Venstre vingler angående kommunesammenslåing

Averøy Høyre føler det er vanskelig å skjønne hvordan Averøy Venstre stiller seg til spørsmålet om kommunesammenslåing. Vi regner med at velgerne sliter med det samme, og ønsker klarhet i spørsmålet.

Ifølge lokalprogrammet ønsker dere å «[v]idereutvikle samarbeidet med nabokommunene med tanke på å gi innbyggerne i Averøy et enda bedre tjenestetilbud og, på sikt, å skape en ny og sterkere kommune.» Vi opplever punktet som noe vagt, men tolker det dit hen at målet deres er kommunesammenslåing med en av våre nabokommuner.

I deres artikkel fra 02.09.2019, Et sterkt Nordmøre – Averøy Venstre, skriver dere at dere som «utgangspunkt» for neste periode ikke har kommunesammenslåing som mål, og heller vil gjøre «mye godt politisk arbeid for å skape et sterkt Nordmøre». Riktignok er ikke dette full motstrid med deres partiprogram, men det kan forstås som en kursendring fra deres side. Dere stadfester videre at dere «ikke» går til «valg for å slå seg sammen med Kristiansund». Kan vi forstå dere som at dere har gått fra tanken om en kommunesammenslåing fullstendig? Grunnen til at vi lurer er at dere samtidig sier at om et utvidet samarbeid med nabokommunene går godt, vil dere «forhandle om en storkommune på Nordmøre».

Videre bemerker dere at «[f]orhandlinger er ikke synonymt med kommunesammenslåing eller tvangssammenslåing.» Det er for så vidt sant, men vi har vanskeligheter med å forstå hva dere mener med dette. Ønsker dere å forhandle i kommende 4-årsperiode, men likevel vente til perioden er over før forhandlingene sluttføres?

Vi tolker dere derfor til at dere ønsker å sitte på gjerde og se hva som skjer. Om planen er å utsette en eventuell sammenslåing til etter kommende periode (frem til 2023) regner vi med mye er endret, og Averøy i stor grad ikke er garantert å ha den forhandlingsposisjonen vi har i dag. Dette er ikke det offensive og fremoverlente Venstre vi kjenner! Det er dessuten usikkert å vite hvordan regjeringens politikk rundt kommunestruktur og oppgaver vil se ut om få år. Kanskje vil mulighetene til Averøy for å sette vilkår i en eventuell samarbeidsavtale være ikke-eksisterende ved neste kommunestyreperiode.

Som dere ser har vi store problemer med å forstå hva Averøy Venstres politikk er rundt spørsmålet. Det bemerkes dessuten at dere har denne politikken som et «utgangspunkt». Det er både for oss i Høyre og velgerne vanskelig å vite om dette utgangspunktet vil endre seg i løpet av 4-årsperioden.

Lykke til i innspurten av valgkampen!