En dynamisk kommuneproposisjon til beste for kommunene

Kommune-Norge skal ha mye av æren for at vi har taklet krisen vi står i bra så langt. Kommunene trenger midler til å bære de kostnader de er påført, og de trenger midler til å fortsette innsatsen. Det er viktig. Virusutbruddet har ført til økte utgifter og reduserte inntekter i kommunene. Derfor har også kommunalministeren vært tydelig på at staten skal stille opp for kommunene ved å ta en stor del av regningen. Det skulle bare mangle.

Solberg-regjeringen har stilt opp for kommunene, og økt kommunesektorens frie inntekter jevnt i sin regjeringstid. Tall viser en gjennomsnittlig årlig vekst i kommunesektorens frie inntekter per innbygger på 0,7 prosent i perioden 2014-2019, mot 0,6 prosent i perioden 2006-2013.

KS har anslått koronarelaterte merutgifter for kommunene i størrelsesorden over 20 milliarder. Vi ser at flere på den politiske venstresiden mener regjeringen ikke svarer opp KS sine tall i kommuneproposisjonen, og representanter for venstresiden i Innlandet ytrer at regjeringen kun gir «skarve» 2 milliarder til kommunene. Det er et unyansert bilde som ikke hensyntar helheten i kostnadsbildet for kommunene eller allerede økte overføringer.

Regjeringen har nemlig allerede innvilget 6,5 milliarder ekstra til kommunesektoren. I kommuneproposisjonen for 2021 varsler regjeringen videre en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 2,0 og 2,4 milliarder kroner. Regjeringen foreslår også å senke arbeidsgiveravgiften i to måneder. Det vil redusere utgiftene for kommunesektoren med om lag 2,2 milliarder kroner.

I revidert nasjonalbudsjett gir regjeringen også en foreløpig vurdering av de økonomiske konsekvensene av koronakrisen for kommunesektoren. Så langt viser beregningene at lavere lønnsvekst og lavere prisstigning vil spare kommunene og fylkene for over ni milliarder kroner i år.

Vi snakker altså ikke om «skarve» 2 milliarder kroner. Rett skal være rett.

Regjeringen har i tillegg satt ned en arbeidsgruppe sammen med KS som skal kartlegge hvilke konsekvenser koronakrisen har fått for kommuneøkonomien. Arbeidsgruppen består av representanter fra staten og kommunesektoren, og vil levere flere delrapporter før endelig rapport leveres våren 2021. Disse rapportene vil legge grunnlaget for å vurdere ytterligere tiltak rettet mot kommunesektoren. Vi er derfor vitne til en dynamisk kommuneproposisjon og en svært proaktiv regjering som er tydelig på at ytterligere tiltak vil skje. Det skulle bare mangle.

Oddvar Møllerløkken,
Leder, Innlandet Høyre