Fokus på samarbeid og samfunnsutvikling i dagens Fylkesting i Innlandet

På dagens møte i Fylkestinget i Innlandet holdt Ungdommens fylkesting og Eldrerådet innlegg til politikerne, der de ga råd om de viktige sakene for de fremover.Gruppeleder i Høyres Fylkestingsgruppe, Kari-Anne Jønnes, startet sitt innlegg med å rose Fylkesordførerens tale og pekte på hvilken ressurs de eldre er. Hun sa også at det er alle grunn til å være optimistiske for fremtida når vi ser hvilken klokskap og engasjement Ungdommens Fylkesting viser.

Samarbeid og samfunnsutvikling
Kari-Anne Jønnes fortsatte med å sette fokus på at alle som sitter i Fylkestinget ønsker det beste for innbyggerne i Innlandet. Alle vil at fylkeskommunen skal levere best mulig tjenester, og det krever at vi tar styring over utviklingen og skaper handlingsrom. Særlig når vi kjenner til utfordringene fylkeskommunen har, der den største er at stadig færre vil være fastboende i i store deler av Innlandet. I tillegg har vi for få barn og unge. Framtidas Innland trenger en fylkeskommune med kraft til å være samfunnsutvikler.
Kvalitet og effektivitet
Kari-Anne Jønnes reiste også noen spørsmål til Fylkesrådmannen om tiden fremover og hvordan man ser utviklingen fremover. Hva er fylkespolitikernes mulighet til å styre utviklingen. Spesielt med tanke på de siste måneders hendelser og erfaringen med korona-pandemien.
For Høyre er kvalitet og effektivitet – nøkkelord i økonomien, og vi mener det må en skikkelig gjennomgang til for at vi skal få til det. «Vi kan velge å ta styring over utviklinga eller vi kan velge å bli styrt. I Høyre er vi ikke i tvil. Vi vil ta styringa», avslutter Jønnes.
Gjennomgang av skolestruktur
Høyre ønsker en helhetlig gjennomgang av strukturen i skolen, både når det gjelder antall skolesteder og linjetilbud. Vi ønsker samme gjennomgang i tannhelsetilbudet.
Det å sørge for et godt opplæringstilbud til ungdom og voksne er fylkeskommunens viktigste oppgave og med vår beskaffenhet må vi opprettholde et godt og desentralisert tilbud. Her har koronatiden lært oss mye når det gjelder digital undervisning, og dette er lærdom som bør gjøre oss i stand til å opprettholde et mangfold av fagtilbud i distriktene. Vi må sørge for å sluse elevene våre inn i et løp der det står læreplasser og arbeidsplasser i andre enden. Vi må i langt større grad enn i dag tilpasse tilbudet i videregående opplæring til samfunnets behov. Vi må tørre å være ærlige på hva vi ikke trenger. Og det vi helt sikkert ikke trenger er at alle skoler tilbyr det samme.
Lære hele livet
Vi skal lære hele livet. Voksnes læring må prioriteres høyere og vi forventer fortgang i utviklingen av tilbudet til voksne i hele Innlandet. Her er det store forskjeller og vi skal legge lista høyt. Innlandssamfunnet trenger kompetansepåfyll, det er det vi som må bidra til.
Gode utdanningstilbud, både grunnskole, videregående skole og universitet/høyskole er særlig viktig for å være et attraktivt fylke å bo i. Mange av de som velger å ta utdanning ved utdanningsinstitusjonene i Innlandet velger å bli boende her. Derfor er det særlig viktig at fylkeskommunen bidrar til fortsatt utvikling av utdanningsinstitusjonene våre. Der ser vi resultater. NTNU på Gjøvik har sagt mange ganger at de ikke hadde kommet dit de er i dag uten støtten fra fylkeskommunen.
Fylkesveier og fylkeskommunalt eierskap
På fylkesveiene er det et enormt etterslep på vedlikehold av fylkesveier i Innlandet. Kari-Anne Jønnes og Fylkestingsgruppa til Høyre har en klar melding til Fylkeskommunen; «Vi må tørre å prioritere noe og vi må tørre å velge bort. Vi må legge noen samfunnsøkonomiske prinsipper til grunn og prioritere de viktigste veiene først. For oss er det fv 33 og 24. Det er viktige veier for næringslivet.»
Vi trenger også en helhetlig gjennomgang av fylkeskommunens eierskap, både i selskaper og eiendommer og bygningsmasse. Vår hovedoppgave er å være tjenesteleverandør. Vi skal forvalte skattebetalernes penger klokt. Vi skal eie det vi trenger og være eiere der det er fornuftig. Ellers skal vi selge unna til andre som kan bidra til god utvikling av selskaper og eiendommer. Det vil bidra til større økonomisk handlingsrom.