Høyre går til valg på øyeblikkelig omgjøring av vedtak dersom det blir flertall for egenregi på bussdrift!

I februar skal saken om egenregi på busstransport behandles i fylkestinget, etter at den ble utsatt i hovedutvalget før jul. Innlandet Høyre er tydelige på at fylkeskommunen ikke skal drive busselskap.

Hanne Alstrup Velure

Dersom Arbeiderpartiet på fylkestinget i Innlandet klarer å samle flertall for overgang til egenregi på busskjøring, da går Høyre til valg på øyeblikkelig omgjøring av vedtak. Samfunnsøkonomisk – både i forhold til økonomi, klima og miljø og lokalsamfunnsutvikling, er det umulig å forsvare omlegging til egenregi.  Det er en fiks idé diktert fra LO der man over hele landet vil ha offentlig bussdrift fremfor å bruke lokale busselskaper som har ansvar for både ansatte, oppdatert bilpark og ikke minst administrasjon med kompetanse på logistikk

I februar skal fylkestinget Innlandet omsider ferdigbehandle sak om eventuell overgang fra innkjøp av tjenester på kollektivtransport til fylkeskommunal egenregi. Saken ble før jul utsatt i hovedutvalget med en rekke spørsmål fra Arbeiderpartiet til tross for et allerede grundig saksfremlegg. Konklusjonen fra fylkeskommunedirektøren om å fortsette dagens system var imidlertid ikke Ap fornøyd med. Den oppdaterte saksfremstilling som nå foreligger er om enn enda klarere: På grunn av økte kostnader, større usikkerhet og hensynet til brukerne, vil fylkeskommunedirektøren ikke anbefale å innføre egenregi.

Vista Analyse har på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune utredet muligheten for å drifte det fylkeskommunale kollektivtilbudet i Innlandet i egenregi. I sammendraget av den grundige rapporten skriver man:
«Vi finner at en overgang til egenregi vil kreve betydelige omstillingskostnader. Det er også en høy risiko for at driftskostnadene vil bli varig høyere enn dagens kostnader. Fylkeskommunen vil få en høyere budsjettrisiko som følge av at risiko som i dag ligger hos bussoperatørene må bæres av fylkeskommunen».

Bakgrunnen for forslag om egenregi skal angivelig være ønsket om å redusere deltidsstillinger og/eller delte skift. Dette er kostnadsestimert til 110-140 millioner pluss økte pensjonskostnader. Vista Analyse fastslår også at «dersom dette er et politisk mål vil dette vil kunne gjøres vel så effektivt og målrettet gjennom krav til kontrakter ved utlysning av anbud». Privateide, lokale bedrifter har naturligvis også en helt annen mulighet enn fylkeskommunen, til å bruke sine bussjåfører på annen busstransport og slik unngå utstrakt eller uønsket deltid eller delte vakter. Det er for øvrig ikke alle bussjåfører som ønsker seg ut av deltid eller delte vakter heller.

Innlandet Høyre er tydelige på at verken på ene eller andre måten er overgang til egenregi på kollektivtransport å foretrekke. Det er sentraliserende, ineffektiv skattepengebruk og en oppblåsing av offentlig sektor på tjenesteproduksjon som vil gi et betydelig dårligere rutetilbud og dermed også ødelegge for å nå klima- og miljømål, tappe lokale bedrifter og lokalsamfunn for både arbeidsplasser og kompetanse.

Det vil uansett ta lang tid å omstille organisasjonen til egenregi – enten man velger å betale seg ut av kontraktene med lokale bussoperatører eller om man faser ut etter hvert som kontraktene utløper. Høyre går til valg på øyeblikkelig reversering av et eventuelt vedtak om egenregi og for videreføring av dagens anbudsordning. Så kan fylkeskommunen gjerne være tydeligere på krav i anbudsprosessene – vi vet at transportnæringen er svært offensive i arbeidet for klima- og miljøvennlige løsninger liksom de kontinuerlig er opptatt av mest mulig heltidsstillinger til de sjåfører som ønsker det! 

Hanne Alstrup Velure, fylkesordførerkandidat

Innlandet Høyre