Innlandet er et viktig forsvarsfylke

Norge har nettopp feiret frigjøringsdag og nasjonaldag. To merkedager som minner oss om betydningen av fred, frihet og selvstendighet. Disse verdiene kan aldri tas for gitt. Vår omverden er i endring og sikkerhetsbildet er blitt mer krevende. NATO – medlemskapet er en trygghet for Norge. I tillegg må forsvaret alltid dimensjoneres for å kunne møte endringer rundt oss. Dagens situasjon krever økt satsing på forsvar og trygghet.

Da den borgerlige regjeringen tok over i 2013 startet den et langsiktig arbeid med å styrke forsvaret. Forsvaret har nå et høyere aktivitetsnivå enn på mange år. Siden 2013 har bevilgningene til forsvarssektoren økt med nesten 30 prosent. Vi har tatt et langt skritt nærmere NATOs toprosentmål. Fra 2014 til 2019 har forsvarsbudsjettet økt fra om lag 1,5 prosent til 1,8 prosent av BNP.
Regjeringen la nylig frem forslaget til langtidsplan for forsvaret (LTP). Denne gir en ytterligere opptrapping. Regjeringen vil i 2028 bruke 16,5 milliarder kroner mer på forsvaret. Det vil gi oss et mer moderne og sterkere forsvar. Bemanningen vil frem til 2028 økes med om lag 2200 årsverk og 3000 vernepliktige. Det planlegges også store investeringer i nytt materiell. Blant annet vil forsvaret få nye stridsvogner og langtrekkende presisjonsvåpen fra 2025. Det vil øke Hærens slagkraft.
Innlandet har stor betydning for Norges forsvar. Østerdalen Garnison med Terningmoen i Elverum, Rena leir og Regionfelt Østlandet er et kjerneområde for utdanning og utvikling av Hæren, Heimevernet og spesialstyrkene. Cyberforsvaret blir stadig viktigere, og dette har sin hovedbase på Jørstadmoen ved Lillehammer. Vi har også Heimevernets skole- og kurssenter på Dombås og Forsvarets personell- og vernepliktsenter på Hamar.
Regjeringen vil videreføre forsvarets baser og lokasjoner i Innlandet. Dessuten planlegges det en ny felles rekruttskole for Hæren på Terningmoen. Det vil gi mer aktivitet i Østerdalen Garnison. Totalt sett styrker langtidsplanen Innlandets posisjon som et viktig forsvarsfylke. For å øke forsvarsevnen er det viktig at tiltakene i LTP kommer så raskt som mulig i planperioden.
Norge går mer krevende tider i møte. Internasjonalt ser vi økende stormaktsrivalisering, mer proteksjonisme og nye utfordringer. I en mindre forutsigbar verden trer forsvaret frem som viktigere enn på lenge.
Det hjelper ikke å si at vi gjør vårt beste – vi må gjøre det som er nødvendig, sa Winston Churchill en gang. Dette er et godt prinsipp også for Norges sikkerhetspolitikk. Dagens verdensbilde krever økt satsing på forsvaret, slik regjeringen foreslår. Fordi det er nødvendig for Norge.
Yngve Sætre
Gruppeleder i Elverum Høyre og AU-medlem i Innlandet Høyre