Konverter tomme pulter til kvalitet og innhold

I dag finansierer vi 2000 tomme pulter i de videregående skolene i Innlandet. Dette antallet vil øke i årene som kommer med ytterligere kraftig fall i elevtallet. Vi skal erstatte tomme pulter med kvalitet og innhold!

Joakim Ekseth
Joakim Ekseth er leder i hovedutvalg for utdanning i Innlandet fylkeskommune

Det nye politiske flertallet i Innlandet bestående av Høyre, AP, MDG og PP har nå lagt frem vårt forslag til budsjett som skal vedtas i desember. Jeg vil her redegjøre for våre prioriteringer innen utdanningsfeltet.

I dag finansierer vi 2000 tomme pulter i de videregående skolene i Innlandet. Dette antallet vil øke i årene som kommer med ytterligere kraftig fall i elevtallet. Vi skal erstatte tomme pulter med kvalitet og innhold!

Opplæring er fylkeskommunens største og viktigste oppgave, både i omfang og ressursbruk. Fylkeskommunen har ansvaret for videregående skoler, fagopplæring, voksnes læring, institusjonsopplæring og fagskole. For Høyre og flertallspartiene er innhold og kvalitet i skolen viktigst. Med dette menes gode lærere i gode læringsmiljø og et variert og godt utdanningstilbud som møter arbeidslivets behov.

Vår ambisjon er at Innlandets utdanningstilbud svarer på Innlandets behov. Dagens tilbud vil i hovedsak videreføres, men struktureres annerledes. I tillegg vil nye utdanningsbehov som meldes inn fra næringslivet vurderes innlemmet i tilbudet.

Vi er mer opptatt av kvaliteten på læring, enn skoler som institusjoner. I et stort fylke med spredt bosettingsmønster og synkende elevgrunnlag kan det bli vanskelig å opprettholde kvalitativt gode skoletilbud.

For Høyre og flertallspartiene er det viktig å:

  • Prioritere kvalitet og bredde i utdanningstilbudene ved de videregående skolene.
  • Tilpasse skolestrukturen for en bærekraftig dimensjonering, lokalisering og finansiering basert på nåværende og framskrevne elevtall.
  • Sikre forutsigbarhet for elever, foreldre og lærere samt kvalitet og bredde i utdanningstilbudet gjennom kunnskapsbasert skoleutvikling.
  • Utvikle alternative opplæringsmodeller i samarbeid med arbeidslivet.

Årlig behandles tilbudsstrukturen på de videregående skolene. I inneværende skoleår ble det startet opp et høyt antall tilbud som var under normtall – det vil si at under 60 prosent av plassene i klassen var fylt opp. Noen av elevgruppene er svært små, og i enkelte klasser går det nå så lite som tre, to eller kun én elev. Det er utfordrende, både for det faglige og for det sosiale.

Med den videre elevtallsnedgangen som ligger fremfor oss er det fare for enda flere små grupper med sårbare faglige læringsmiljøer og svake sosiale miljøer. Vi vil redusere tilbudsstrukturen i tråd med elevtallsnedgangen og gjennom det sørge for god oppfylling av den enkelte klasse.

Tilbudsstrukturen skal dekke utdanningsbehov i vår region, men ikke nødvendigvis på alle skoler. Tilbud med lave søkertall startes ikke opp uten særskilte kompetansebehov fra næringsliv- og offentlig tjenesteleveranse.

Flertallspartiene vil ha fleksibilitet, kreativitet og alternative løsninger. Bedriftsintern opplæring er en del av dette. Reiseliv, opplevelsesnæring og kulturbasert næring har en unik stilling i Innlandet. Samtidig opplever vi utfordringer med rekruttering til disse bransjene.

Opplæringskontoret Brimi-Kjøken har vist at det går an å både rekruttere og få ungdommer til å fullføre og satse innen næringer som er svært viktige for både sysselsetting og profilering av Innlandet spesielt og Distrikts-Norge generelt. Dette er et eksempel på hvordan alternative opplæringsmodeller kan bidra til å utfylle tilbudene i skolene for å dekke kompetansebehovene i de forskjellige regionene. Vi vil derfor støtte opp om dette opplæringstiltaket i vårt alternative budsjett.

Det er stor mangel på arbeidskraft i fylket vårt. Samtidig står 46 000 mennesker utenfor utdanning og arbeidsliv i Innlandet. Dette utgjør en stor arbeidskraftreserve dersom vi klarer å mobilisere den. Organisering og utvikling av kvalitet og innhold i voksnes læring er derfor også en viktig prioritering for flertallspartiene de neste årene.