MDG, ikke rør lokaldemokratiet og det norske hyttelivet!

Når MDG sin programkomité foreslår å stoppe all videre hyttebygging i Norge med statlig plan så rører man ved noen av de fineste norske grunnverdier, lokaldemokratiet og det særnorske hyttefenomenet. Man bruker FNs klimapanelrapport om tap av naturmangfold som grunnlag for sitt forslag – det tjener ikke miljøsaken!

Forslaget vil bety statlige planretningslinjer som fratar kommunene den jobben de gjør i dag med å avveie ulike samfunnsinteresser – naturvern, næringsutvikling og verdiskaping, sosiale aspekter, folkehelse, motvekt til negativ folketallsutvikling og fremmedgjøring mellom bygd og by etc., en jobb de har gjort på beste vis gjennom generasjoner og som er grunnen for at vårt flotte natur- og kulturlandskap. Bærekraftig bruk av naturen betyr ikke å stoppe all bruk av naturen – men balansert bruk med fokus på helhetlig samfunnsutvikling. Lokal forankring og aksept av vern gjennom bruk er gode borgerlige grunnverdier som jeg har klippetro på som det beste grunnlaget for god naturforvaltning.

For det andre utestenger man deler av Norges befolkning fra å få seg hytte og skaper slik sosiale forskjeller som vi ikke ønsker – det vil bli et begrenset tilfang med hytter og prisene vil øke tilsvarende. «Det er ingen menneskerett å ha egen hytte», sier man. Men å frata folk frihet og rett til å bruke sine penger på seg og sin familie slik man ønsker det, å kjøpe seg et fristed utenfor byen er en utidig inngripen i folks privatliv som vi ikke ønsker.

MDG bruker FNs klimapanelrapport som grunnlag for sitt forslag. MDG gjør rapporten en bjørnetjeneste ved å bruke den over en lav sko uten øye for hvor i verden vi er. Fotavtrykket til Norges ca. 500.000 hytter dekker bare 0,14 % – 1,4 tusendeler – av Norges fastlandsareal. Naturmangfoldloven og internasjonale konvensjoner gir føringer som alle politiske nivåer må forholde seg til. Ikke fremstill norske lokalpolitikere som ansvarsløse, pengegriske og uten styringsevne – da tråkker man på det som i 2016 omsider ble grunnlovsfestet, lokaldemokratiet!

Hanne Alstrup Velure, Lesja, sentralstyremedlem i Høyre, fylkespolitiker