Nasjonal transportplan 2022-2033

God kommunikasjon er avgjørende for utviklingen av Innlandet. Det sørger for at folk kommer inn og varer kommer ut. Høyre vil føre en areal- og transportpolitikk som gir grunnlag for bedre kommunikasjon, styrket næringsutvikling og målrettet utvikling av byer og tettsteder.

Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) skal presentere den nasjonale transportpolitikken i perioden 2022 til 2033. Viktige mål er effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. Gjeldende NTP (2018–2029) ble lagt frem i 2017. Arbeidet med neste NTP (2022-2033) er nå på høring med svarfrist før sommeren i år. Stortingsmelding om ny NTP legges fram 2021.
NTP er det viktigste dokumentet innen samferdselsfeltet. Innlandet Høyre har derfor arbeidet grundig med prioriteringer. Vi har hatt medlemsmøte med leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Vi har behandlet NTP i lokalforeningene og kommet til prioriteringene vi foreslår i fylkestinget. Dette arbeidet og prioriteringene har vi presentert for våre folk på Stortinget.
Viktige nasjonale og internasjonale hovedveier som E6, E16, RV4 og Rv3 går gjennom Innlandet. Disse er også del av stamnettet i fylkets kommunikasjon. Det er avgjørende for Norge at disse har høy regularitet og holdes åpne året rundt.
Fylkeskommunen eier og har vedlikeholdsansvaret for den største delen av veinettet i Innlandet med 7000 kilometer med fylkesvei. Det er derfor avgjørende å prioritere samferdsel høyt, og at utbygging og vedlikehold gjøres mest mulig kostnadseffektivt. Høyre vil prioritere utbygging og utbedring av fylkesveinettet ut fra trafikkmengde, næringslivets behov, sikre skoleveier og sammenknytting av lokalsamfunn og arbeidsregioner.
Tilgang på høyhastighets bredbånd er avgjørende for både næringsliv og bosetting, og store deler av fylket mangler i dag slik dekning. Vi har vært tydelige på at bredbåndsutbygging må prioriteres høyt i NTP.
Innlandet Høyre legger til grunn at utbygging av E16 Fagernes-Hande gjennomføres som vedtatt i gjeldende NTP. Vi forutsetter også at Nye Veier fullfører strekningene E6 Moelv-Øyer og E16 Kløfta-Kongsvinger i tråd med vedtatt utvidelse av Nye Veiers portefølje i 2018.
Når det gjelder jernbane forutsetter vi at følgende prosjekter gjennomføres i tråd med gjeldende NTP:
– Fullføre Indre Intercity m/ dobbeltspor til Åkersvika innen 2026
– Godspakke innlandet, inkludert elektrifisering av Røros- og Solørbanen fra Hamar til Kongsvinger
– Bygge/forlenge kryssingsspor; Røros-, Dovre-, Gjøvik- og Kongsvingerbanen
– Banekobling Elverum og Kongsvinger (tilsving)
– Planlagte tiltak for innføring av timesavganger på Gjøvikbanen på strekningen Gjøvik-Oslo
Til NTP 2022-2033 har Innlandet Høyre prioritert følgende veier:
1. Helhetlig utbygging av Rv 4 fra Oslo til Mjøsbrua
2. Stasjon Hamar alternativ Øst – C med fleksibel stasjonsplassering
3. Firefeltsveg på Rv 25 fra Hamar til Løten
4. Fullføre Ytre Intercity med dobbeltspor fra Hamar til Lillehammer innen 2034
5. En milliard til vedlikehold og oppgradering av fylkesvegnettet hvert år i NTP-perioden. Fordeles til fylkene ift andel fylkesveg. Innlandet Høyre prioriterer vf 33 og 24.
6. Strekningsvise vegutbedringer av Rv 3 Elverum-Ulsberg, inkludert nye strekninger forbi Messeltsvingene, Opphus og Stor-Elvdal kirke, samt over Lonåsen
7. Strekningsvise vegutbedringer av E136 Dombås-Bjorli-Åndalsnes
8. Strekningsvise vegutbedringer av Rv 15 Otta-Dønfoss-Stryn
9. Strekningsvise vegutbedringer av Rv 25 Elverum-Trysil, inkludert omkjøringsveg rundt Elverum
10. Strekningsvise vegutbedringer av Rv 2 Kongsvinger-svenskegrensa
11. Elektrifiserer Rørosbanen
12. Oppgradere/utbedre Gjøvikbanen og forlenge sporet til Dovrebanen
Vi i Innlandet Høyre jobber aktivt for å sikre best mulig løsninger for våre innbyggere.

Kari-Anne Jønnes, gruppeleder Innlandet fylkesting
Joakim Ekseth, Utvalg for samferdsel