NTP – Riksvei 4 er prioritert

I dagens Fylkesting holdt Fylkestingsrepresentant for Høyre, Joakim Ekseth, et innlegg til debatten om Nasjonal Transportplan, der han var tydelig på at Riksvei 4 er prioritert. Du kan lese hele hans innlegg her.

Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) skal presentere den nasjonale transportpolitikken i perioden 2022 til 2033. Viktige mål er effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene.
Dette dokumentet er det viktigste innen samferdselsfeltet. Innlandet Høyre har derfor arbeidet grundig med våre prioriteringer.
Høyre prioriterte først å sluttføre alle vedtatte prosjekter i gjeldende NTP. Videre prioriterte vi flere av våre store nasjonale transportårer, samt behovet for økte overføringer til fylkene for å bedre standarden på fylkesvegnettet.
Høyre har imidlertid ikke flertall på Fylkestinget og må derfor jobbe sammen med resten av Fylkestinget for å få gjennomslag. Vi spilte derfor tidlig inn våre primærforslag og delte disse. Det er derfor meget gledelig å se at store deler av Høyres opprinnelige prioriteringer fremkommer i det forslaget som vi i dag behandler og sannsynligvis vedtar – forhåpentligvis enstemmig.
Innlandet har i mange år nå hatt gleden av flere svært store samferdselsprosjekter i vår region, men det er fortsatt mye å ta tak i, både i forbindelse med vedlikehold av eksisterende infrastruktur, og bygging av ny. For Innlandet er det derfor avgjørende viktig å ha omforente prioriteringer i så store saker som NTP, for således å få mest mulig gjennomslag i Stortinget når saken endelig skal vedtas.
Den veien vi har prioritert høyes av nye veiprosjekter, er riksvei 4. I NRK.no i går, 17. juni, kunne vi lese at «28 hjem ble jevnet med jorda. Alt kan være forgjeves.» Saken handler om grenda Volla, der 28 boligeiendommer for tre år siden ble revet for å gi plass til ny riksvei 4. Siden har ingen ting skjedd og veiutbyggingen er lagt på is. Slik som dette kan vi ikke ha det!
Nå har Nye Veier AS riksvei 4 blant sine høyest prioriterte prosjekter og det er tverrpolitisk enighet i Innlandet om at riksvei 4, Oslo – Mjøsbrua, er det viktigste nye veiprosjektet å prioritere i kommende NTP. Det blir derfor vårt felles ansvar, KJÆRE Fylkestingskolleger, å sørge for at denne overskriften ikke blir en realitet!
Den viktigste prioriteringen fra Høyres opprinnelige prioriteringer som det dessverre ikke er funnet plass til er Europavei 136. Denne strekningen skulle vi veldig gjerne sett at hadde kommet med i den endelige listen, men dette har vi dessverre ikke klart å skaffe flertall for.
Prosessen i forbindelse med fylkestingets behandling av innspillene har vært «litt humpete», men dette har samtidig gitt oss litt ekstra tid. Bortsett fra E-136, mener Høyre at det dokumentet som vi i dag behandler er godt og fremtidsrettet, og jeg vil derfor takke de andre partiene for godt samarbeid så langt. Samtidig oppfordrer jeg alle til å følge disse prioriteringene helt inn til mål, med videre påvirkning av våre representanter på Stortinget frem til endelig vedtak neste sommer.