Økt matproduksjon med Høyre i regjering

Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson, Nils Kristen Sandtrøen, skriver om matproduksjon og beredskap i et innlegg i Østlendingen 10. juli. Dessverre behandler Sandtrøen disse temaene på en både lettvinn og tendensiøs måte. Hans angrep på Høyre er fullstendig malplassert. Sannheten er at Høyre både ønsker økt matproduksjon, og bidrar til det i regjering.

Tilgangen til mat er grunnleggende for alle mennesker, og vi vet at verdens matbehov vil øke med om lag 60 % innen 2050. Norsk landbruk produserer mat av høy kvalitet med svært lite bruk av antibiotika. Klimautslippene fra norsk landbruk er også lave sammenliknet med andre land. Dette er viktige årsaker til å produsere mer mat i Norge. Vi må utnytte våre naturgitte ressurser i en verden som trenger mer mat.
Mattilgang er også viktig i en krisesituasjon. Samtidig er det verdt å merke seg at matforsyningen til Norge har vært tilnærmet normal under koronakrisen. Verdensbanken meldte senest 8. juli at verdens landbrukshandel er stabil, og at handel med landbruksvarer har vist seg å være mer fleksibel enn annen handel. Vi bør likevel rette større oppmerksomhet mot dette temaet fremover. 2020 har vist at verden kan være skummelt uforutsigbar. Økt innenlands produksjon er det beste bidraget til å redusere risikoen for matmangel i en krisesituasjon.
Både Høyre og regjeringen har klare målsetninger om å øke norsk matproduksjon. Virkeligheten viser også at vi lykkes. Fra 2013 til 2019 har det vært økning i en rekke produksjoner i landbruket. Tall fra NIBIO viser blant annet følgende produksjonsøkninger: Korn (til mel) + 22,5 %, egg + 13,4 %, frukt og grønt + 12,6 % og storfekjøtt + 4,8 %. Med Høyre i regjering er også nedgangen i landets totale jordbruksareal nesten stoppet opp, og i 2019 ble det satt rekord i nydyrking av jord i nyere tid. Dette er åpenbart viktig for produksjonskapasiteten.
Samtidig som vi skal arbeide for økt produksjon må vi erkjenne at Norge aldri kan bli fullstendig selvforsynt med mat. Bare 3 % av Norges areal er egnet til jordbruk og vi vil alltid være avhengige av en viss import. Vi er ikke enestående i verden i så måte. 80 % av verdens innbyggere spiser mat som er delvis importert. Målet må være å øke innenlands produksjon slik at vi blir mindre avhengige av matimport både i normaltilstand og i en eventuell krise.
Høyre i regjeringen har gjennom praktisk politikk bidratt til at matproduksjonen øker. Nå må produksjonen øke videre. En viktig grunn til det er at vi fremdeles har lav selvforsyningsgrad sammenlignet med andre land rundt oss. Norsk landbruk har også et stort potensial for høyere produksjon. Dette potensialet må utnyttes bedre enn i dag.
I sitt innlegg poengterer Sandtrøen ganske riktig viktigheten av å opprettholde jordbruksarealet for å øke matproduksjonen. I den forbindelse kan det være greit å minne om SSB – tall som viser at det totale jordbruksarealet sank med 4,7 % under den rødgrønne regjeringen. Kornarealet ble redusert med hele 12 %. Den samlede kornproduksjonen falt også.
Med andre ord gikk utviklingen på disse områdene i feil retning med Ap i regjering. Status nå er at Høyre i regjering bidrar til økt matproduksjon i Norge. Det gir mer trygghet for fremtiden.
Yngve Sætre
Gruppeleder i Elverum Høyre og AU – medlem i Innlandet Høyre