Tydelige prioriteringer i Fylkesbudsjettet

I dagens Fylkesting holdtFylkestingsrepresentant for Høyre,Joakim Ekseth, et innlegg til debatten om Fylkesbudsjett, der han ba om tydelige prioriteringer til vedlikehold av fylkesveier, som har et stort etterslep,investeringer i veinettet og en mer rasjonell drift av skoler med fokus på innhold og ikke antall skolebygg. Du kan lese hele innlegget her.

Fylkesveier
Innlandet Fylkeskommune har nesten 7000 km med fylkesveier. Standarden på disse er som kjent langt under pari. Vedlikeholdsetterslepet ble i 2012 estimert til 3,7 Mrd kr og det er grunn til å forvente at dette beløpet i dag dessverre er betydelig høyere enn dette.
Fylkesrådmannen skriver i sitt saksfremlegg at det er beregnet et behov for 400 millioner kr til årlig vedlikehold kun for å holde tritt med forfallet, og da reduserer vi altså ikke vedlikeholdsetterslepet. Dagens rammer ligger på ca. 265 millioner, samtidig som det varsles at disse rammene vil bli redusert, blant annet som følge av økte kostnader knyttet til daglig drift. Med andre ord har vi et til dels betydelig akselererende vedlikeholdsetterslep på veiene våre.
Fylkesrådmannen skriver at dagens driftskontrakter har en årlig kostnad på ca. 360 millioner, mens kostnadene allerede neste år forventes å bli 480 millioner som følge av fornyelse av driftskontraktene, en økning på over 30%
I 2024 vil alle de fylkeskommunale driftskontraktene knyttet til drift av fylkesveinettet være fornyet og fylkesrådmannen stipulerer at kontraktene da vil få en kostnadsramme på ca. 620 millioner, eller mer enn 70% mer enn i dag. Den forespeilede kostnadsøkningen knyttet til drift, er tilnærmet identisk med det som i dag brukes på vedlikehold.
Tydelige prioriteringer
Med andre ord, vil vi om fire år ikke ha en eneste krone igjen til vedlikehold dersom det ikke raskt gjøres betydelige, og smertelige grep. Her trenger vi tydelige prioriteringer. Fremtiden vil derfor bli krevende for oss som Fylkespolitikere. Vi må tørre å kutte betydelige kostnader i den Fylkeskommunale driften fremover.
Den største budsjettposten i det fylkeskommunale budsjettet er skole. Høyre mener at vi må drifte de videregående skolene mer rasjonelt enn i dag, og da må vi redusere antallet skolesteder. Vi må satse på innholdet i skolen, ikke antall skolebygg. På denne måten kan vi opprettholde eller forbedre innholdet, samtidig som vi frigjøre midler til vegvedlikehold.
I tillegg til å kutte i drift for å overføre midler til vedlikehold av fylkesveiene, er vi nødt til å investere mer i veinettet vårt. Dette er den eneste måten vi realistisk kan redusere det fremskredne og akselererende vedlikeholdsetterslepet og dertil økende vedlikeholdskostnader.