Vi trenger ikke flere innsigelsesverktøy som stopper lokal utvikling i Innlandet!

Før dagens Fylkesting har MDG bedt Fylkesrådmannen forberede en sak om mulighetene for å utarbeide et helhetlig arealregnskap for Innlandet fylke, med fokus på hensiktsmessige arealkategorier, kartløsninger og rapporteringsintervall.Fylkestingets flertall sluttet seg ikke til det framlagte forslaget fra MDG, inkludert Høyre.Fylkestingsrepresentant for Høyre, Hanne Alstrup Velure, holdt et innlegg til debatten om Høyres syn i denne saken. Dette kan du lese her.

Hver 4-årige planperiode utarbeider regjeringen en oversikt over statlige planretningslinjer og nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging.
Regionale planer og planretningslinjer er i stor grad lite fordekte statlige planer. Disse fungerer i praksis som rene innsigelsesverktøy, noe som eksplisitt er sagt i flere planprogrammer. Kommunene opplever gang på gang innsigelser eller varsel om innsigelser basert på disse regionale planene. Ikke få ganger har ordførere og lokalpolitikere betegnet regionale planer som den største bremsekloss for lokal samfunnsutvikling og lokal råderett.
La meg nevne et eksempel. Regionale planer for villrein og samfunn ble i 2007 igangsatt som et 5-årig planprogram. Det gikk hele 10 år før alle de regionale planene var ferdige – i hovedsak på grunn av svært krevende og konfliktfylte prosesser der man lokalt følte seg sterkt overkjørt.
I ettertid er det til stadighet en utfordring at rigide stengsler for bruk av areal stanser lokal utvikling.
Bruken av INON – inngrepsfrie naturområder – en kategori som aldri har vært politisk bestemt – brukes til stadighet for å stoppe arealbruk i distriktene.
Som MDG nevner i sitt forslag – vi har jordvern som de fleste er enige i at må praktiseres strengt. Så nevnes skogforvaltning og nedbygging av natur. Det har vært mye snakk om stopp i hyttebygging til tross for at Norges 500.000 hytter har et fotavtrykk som dekker bare 0,14% av Norges fastlandsareal.
Alt sammen handler om areal- og naturressursbruk som har vært forvaltet gjennom generasjoner av lokalbefolkningen og som er helt avgjørende for utvikling av Innlandets lokalsamfunn. MDG foreslår at Innlandet fylkeskommune oppretter et arealregnskap med hensiktsmessige arealkategorier, kartløsninger og rapporteringsintervall.
Alle kommunene i Innlandet trenger utvikling – noen strever mer enn andre. Vi trenger virkelig ikke enda et verktøy for fylkespolitikere og andre overordnede planinstanser «å slå lokalpolitikerne i hodet med når de forsøker å få til utvikling». Lokaldemokratiet, forvaltning og råderett over arealene er til stadighet under press – vi trenger ikke enda flere verktøy for de som vil stoppe lokal samfunnsutvikling – derfor støtter Innlandet Høyre ikke forslaget fra MDG.