5 grunner til å stemme Høyre

Sammen er vi mye mer enn hver for oss

I hele Innlandet er det mangel på nok folk til jobbene. Med Innlandets spennende kompetansemiljøer, små og store byer, bygder og lokalsamfunn og et variert arbeidsliv, har vi gode muligheter til å tiltrekke oss flere mennesker. En av de viktigste oppgavene til fylkeskommunen blir derfor å bidra til at vi kraftsamler oss for å utvikle sterkere fagmiljøer og attraktive bomiljøer i hele fylket. Synliggjøring av Innlandets kvaliteter både i og utenfor fylket er en viktig oppgave å prioritere.

Sammen bygger vi kompetanse for fremtida- skreddersøm og læring hele livet

Innlandet er bygget på innsatsen og kompetansen til hver enkelt innbygger. God og tilgjengelig kompetanse er avgjørende for utviklingen av Innlandet. Ungdommene i våre videregående skoler er den viktigste ressursen inn i fremtiden. Derfor skal vi utvikle flere alternative opplæringsmuligheter slik at flere lykkes i skolen og kommer ut i arbeid, eller inn på høyere utdanning. Endringer og utvikling i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere og oftere enn tidligere. Gjennom å samarbeide mer med næringslivet vil vi tilby flere muligheter for etter- og videreutdanning.

Sammen med næringslivet og kommunene gir Ja-fylket grønn verdiskaping

Globale endringer påvirker mennesker, miljø og samfunn. Vi må identifisere og forstå endringene, utvikle gode løsninger og sette sammen de nødvendige ressursene for å kunne møte endringene på en god måte. Gjennom gode endringsprosesser skaper vi også nye muligheter og samarbeid på tvers. Sammen med kommuner, næringsliv organisasjoner og innbyggere skal vi utvikle eksisterende næringsliv og legge til rette for ny verdiskaping i hele Innlandet.

Sammen tryggere og raskere- satsing på vei, jernbane og kollektivtransport

For Innlandet er gode vei-, jernbane- og kollektivtransportløsninger viktige for både by og bygd. Det binder oss sammen og knytter oss til resten av landet og verden, og er helt avgjørende for vekst og utvikling. Vi må vedlikeholde mer av Innlandets 7000 km vei. Risiko for ras, flom og stengte veier er utfordringer en møter flere steder. For å sikre en bærekraftig nærings- og industriutvikling i Innlandet, skal vi legge til rette for en mer klimanøytral transport.

Sammen for det gode liv og mot utenforskap, rus og psykisk uhelse

Fylkeskommunen må i større grad jobbe som motivator og koordinator for kommunene og frivilligheten i deres arbeid for trygge og gode levekår og livsstil gjennom hele livet. Fellesskap skal erstatte utenforskap og ensomhet. Vi må ha mål om menneskelig vekst, godt mestrings- og læringsmiljø gjennom hele livet og nulltoleranse for rusmisbruk og doping. Folkehelseloven og Opplæringsloven er førende for alt fylkeskommunalt arbeid. En sunn livsstil hos hver og én av oss og satsing på fysisk og psykisk velvære hos alle, er grunnleggende viktig for vekst i Innlandet.    

Les hele fylkestingsprogrammet for perioden 2023-2027 her👇