10 grunner til å stemme Høyre i Innlandet

Vi skal få fart på Innlandet! Vi skal utnytte potensialet i vårt store fylke, sikre valgfrihet for enkeltmennesker og sørge for trygg økonomisk styring.

Fritt skolevalg for elevene

Høyre mener at elevene bør bestemme selv hvor de vil gå på skole. Derfor vil vi innføre fritt skolevalg, slik at elever i hele fylket har mulighet til å velge den videregående skolen de selv ønsker, uavhengig av hvor skolen ligger.

Trygt frem, raskt hjem – gode veier og godt kollektivtilbud

I Innlandet har vi et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene våre. Høyre vil ta igjen dette etterslepet, slik at alle kan ferdes trygt på fylkesveier og broer. Gode veier binder regioner og mennesker sammen, og er viktig for bedriftene. Flere bussavganger, punktlighet og lave priser er viktige for å få flere til å velge kollektivt. 

En skole med trygge rammer der alle lykkes

Høyres mål er at 9 av 10 elever skal fullføre og bestå videregående opplæring i løpet av fem år. Skolen må tilpasses eleven med tryggere rammer og bedre læringsmiljø, mer rådgivningstjenester og tilbud om sommerskole. Etter- og videreutdanning skal sikre god kompetanse og livslang læring.

Yrkesfag for fremtidens arbeidsliv

Høyre vil sikre alle elever en relevant og god fagutdanning, og sørge for at elever som ønsker skal få læreplass. I samarbeid med næringslivet i Innlandet skal vi utdanne de beste fagarbeiderne i Norge, og bidra til at vi får den kompetansen som trengs.

JA-fylket -kommunenes og næringslivets venn

Globale endringer krever lokal og regional handling gjennom tverrfaglig samarbeid. Innlandet fylke skal samarbeide tett med, respektere og lytte til kommunene og til arbeidsgivere og arbeidstakere i privat og offentlig sektor. Saksbehandlingen skal være forutsigbar og effektiv.

Gode kulturtilbud i hele Innlandet

Kultur-, idretts- og fritidstilbud skaper gode møteplasser og er viktig for lokalsamfunnene. Et godt samarbeid mellom profesjonelle, frie og frivillige organisasjoner og næringslivet er viktig for å skape et godt kulturtilbud.

Krafttak mot utenforskap, rus og psykisk uhelse

En sunn livsstil hos hver og én av oss og satsing på fysisk og psykisk velvære hos alle. Fylkeskommunen må jobbe som skoleeier og som motivator og koordinator for kommunene og frivilligheten i deres arbeid for trygge og gode levekår og livsstil gjennom hele livet. Målet er menneskelig vekst, godt mestrings- og læringsmiljø med nulltoleranse for rusmisbruk og doping.

Jobb til folket og folk til jobbene

Høyre vil ha et fleksibelt, familievennlig og trygt arbeidsliv der alle skal få jobb og der tilgjengelige ressurser tas i bruk. Det må legges til rette for å skape flere arbeidsplasser i hele Innlandet. Seniorene bør i større grad få bidra i nærings- og samfunnsutviklingen. Ingen skal gå ut på dato!

Kutte utslippene, ikke utviklingen

Høyre vil ha en offensiv klimapolitikk som bidrar til å kutte utslippene, ikke utviklingen i samfunnet. Fylkeskommunen må prioritere løsninger der vi reduserer utslipp og tar bærekraftige valg for miljøet. Det skal være enklere å ta grønne valg både for enkeltpersoner og næringslivet.

Trygg økonomisk styring

Høyre vil sikre en god økonomisk styring av fylkeskommunen. Vi skal bruke pengene på kvalitet i tjenestene våre og slik at vi best kan sikre en god samfunnsutvikling gjennom næringsutvikling og attraktive boområder.

Les hele fylkestingsprogrammet for perioden 2023-2027: