1. Kjartan Berland (50), Fetsund

Vi vil fjerne eiendomsskatten

Elever i Lillestrømskolen skal gå på landets beste skoler

Næringslivet skal oppleve kommunen som en lagspiller

Du som innbygger er en den viktigste i kommunen

2. Hanne Beate Nerdrum (60),Fetsund

Vi vil skape landets beste skole

Vi vil skape gode kollektivløsninger i hele Lillestrøm kommune

Vi vil være på lag med det lokale næringslivet

Vi vil at du som innbygger skal ha valgfrihet i omsorgen

3. Thomas Langholen (48), Frogner

Vi er opptatt av barn og unges oppvekstmiljø

Vi vil skape like muligheter for alle

Gode lokalmiljøer med et rtikt og variert kulturtilbud

Vi vil skape landets beste skole

4. Sofia Zalmai (19), Lillestrøm

Vil jobbe for en skole med muligheter for alle

Vil jobbe for en mer tilgjengelig skolehelsetjeneneste

Vil jobbe for et bedre lavterskeltilbud for de som sliter psykisk

Vil jobbe for gode kollektivløsninger i Lillestrøm kommune

5. Odne Borgen Dalby Holm (49), Fetsund

Vi vil ha en skole der alle kan lykkes

Vi skal få på plass ny Glommakryssing raskt

Gode rammevilkår for idretten og frivilligheten

Idrett og kultur for alle uavhengig av økonomi og bosted

6. Juliane Skare (61), Skedsmokorset

Jeg vil ha et et samfunn bygget på tillit og respekt for enkeltmenneske

Det skal være enkelt for deg å ta grønne valg

Vi må være på lag med næringslivet

Utvilke Skedsmokorset med idretten, møteplasser og trafikkavvikling

7. Arne Thorud (64), Skjetten

Like muligheter for alle

Helhetlig by og tettstedsutvikling med innbyggerens og næringslivet syn

Gode kollektivløsninger i hele kommunen

Variert bolig og næringsutvikling i kommunen

8. Anita Borgvang (64), Lillestrøm

Pårørende skal få avlastning slik at de ikke selv blir en pasient

Vi vil øke kapasiteten for rehabilitering. Du får hjelp når du trenger det

Vi vil ha en individuell og aktiv eldreomsorg

Alternative boformer for eldre gir trygghet i hverdagen

9. Kjersti Vevstad (52), Strømmen

Vi vil ha en mobbefri skole for å gi alle like muligheter

Gi muligheter for alle til jobb og til å fjerne forskjellene

Gi innbyggere lavere kommunale avgifter

Jobbe aktivt med å kutte miljøutslipp for en grønnere kommune

10. Tobias Aleksander Sveum Isaksen (21), Strømmen

Gode og trygge bomiljøer og oppvekstmiljøer

En skole for læringsglede og vennskap – og som ser barna

Verdig alderdom med gode opplevelser og mindre ensomhet

En kommune på lag med frivilligheten og næringslivet

11. Trine Wollum (62), Leirsund

Vi vil skape landets beste skole

Vi vil at du skal få hjelpen du trenger, når du ber om hjelp

V vil sikre tidelig innsats i barnehage og skole

Vi vil satse på psykiatrien for ungdom i Lillestrøm

12. Morten Thorvaldsen (66), Fetsund

Vi ønsker å utvikle områder for næringslivet

Gode rammebetingelser for næringslivet

Bedre samhandling mellom næringsliv og kommune

Vi jobber for et bærekraftig næringsliv

13. Camilla Monge (47), Skjetten

Vi vil ha gode behandlingstilbud tilpasset den enkelte

Vi vil at barn skal ha gode fritidstilbud

Skolen skal være en trygg arena for god læring for alle

Ditt nærmiljø betyr noe for oss

14. Glenn Due-Sørensen (50), Lillestrøm

Vi vil at du skal ha valgfrihet i omsorgen

Vi vil bygge trygge aldersvennlige boliger i Lillestrøm

Vi vil øke antall fysioterapeuter i kommunen

Unge demente skal få et godt tilbud i Lillestrøm

15. Anne Opheim (51), Lillestrøm

Jeg ønsker å gjøre det enklere for deg å være aktiv i Lillestrøm

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker en endring i Lillestrøm

Jeg vil jobbe for en ny svømmehall i Lillestrøm

Jeg vil jobbe for muligheter for alle i Lillestrøm

16. Bente Moen Torgersen (63), Kjeller

Vil jobbe trygge eldre og pårørende

Kvalitet i tjenestene som kommunen tilbyr

Valgfrihet for deg i omsorgen

17. Elin Kirkeby Laurence (29), Lillestrøm

18. Jan Petter Myrvold (56), Skedsmokorset

Styrke innbyggernes mulighet til å ta ansvar for eget liv

Vi vil jobbe for tettere samarbeide mellom kommune og frivillige

Vi vil jobbe for tidelig innsats med forebygging for alle

19. Guro Myklestul (43), Lillestrøm

20. Bjørn Arne Tronier (71), Skedsmokorset

21.Victoria Louise Torhus (24), Skedsmokorset

22. Magnus Hasmo (30), Lillestrøm

Vi vil jobbe for en skole der alle kan lykkes

Valgfrihet i helse og omsorg

Fjerne eiendomsskatten og lavere kommunale avgifter

Vi vil utvikle hele Lillestrøm kommune

23. Anne-Lise Hjelm (60), Skedsmokorset

Fortsatt utvikling av Lillestrøm By

Valgfrihet i helse og omsorg

Vil skape landets beste skole

24. Roy André Søndberg (34), Strømmen

25. Nicolai Jakhelln (55), Lillestrøm

26. Ionut Eriksen (47), Strømmen

27. Normann Støylen (68), Skedsmokorset

Styrke Samarbeidet med frivilligheten i helsesektoren

Vi vil bygge aldersvennlige boformer

Vi vil fjerne eiendomskatten

28. Azad Ghadani (54), Kjeller

29. Arvid Mytting (67), Gan

30. Thinesh Mahendralingam (30), Sørum

Få de unge til å utvikle seg godt nok fra skolen og skape arbeidsplasser

Alle barn skal få mulighet til å skape seg en god fremtid

Eldreomsorgen må få sine egne rettigheter!

Alle som bor i Norge må være integrert med de norske samfunnet

31. Bjørn Olav Knutsen (59),Skedsmokorset

Vi vil ha landets beste skole

Vi vil jobbe for grønne alternativer

Vi vil fjerne eiendomskatten

Vi vil ha et aldersvennlig samfunn

32. Edel Pauline Torhus Havig (43),Skedsmokorset

33. Hallstein Flesland (69), Gan

34. Per Erling Løkken (52), Skedsmokorset

Vi skal bygge aldersvennlige boformer

Vi skal ha landets beste skole som gir mulighet for alle

Lag, foreninger og frivillighet gir gode lokalsamfunn og skal derfor styrkes

Gode oppvekstmiljøer for barn og unge

35. Atle Løken Edvardsen (49), Skedsmokorset

Økt kunnskap om diagnose for barn i skolen

Forebyggende arbeid blant barn og unge

Skape landets beste skole

Fjerne eiendomskatten

36. Ole Magnus Huser (54), Frogner

Trygge og gode fritidsaktiviteter for barn og unge

Landets beste skole med trygghet for alle

Lavere kommunale avgifter

Aldersvennlige boformer for en trygg alderdom

37. Marie Thoresen (44), Lillestrøm

38. Lars Skogvold (55), Kjeller

39. Håvard Jernskau (77), Skjetten

40. Mona Johansen (54), Skedsmokorset

41. Finn Eirik Eilertsen (66), Leirsund

42. Peter Bennetter Straumann (51), Fetsund

43. Thomas Grønnerød (53), Frogner

44. Knut Øivind Bråthen Alfarrustad (58), Fetsund

45. Yvona Holbein (63), Skjetten

46. Gunnar Fredrik Aasgaard (71), Skjetten

47. Dag Ivar Winding-Sørensen (81),Sørumsand

48. Helene Lillehagen (52), Skedsmokorset

49. Kari-Bente Andersen (56), Skedsmokorset

50. Tor Sveinar Rugsveen (67), Frogner