Politikk

Kommunen vår skal være en «JA-kommune»; Imøtekommende og serviceinnstilt overfor innbyggere, ansatte og næringsliv. Vi jobber for at det, for alle, skal være trygt, godt og rettferdig å bo i Malvik. Mangfold og toleranse er viktige verdier vi skal ta vare på i lokalsamfunnet.

Våre hjertesaker

 • Kunnskap og mestring i skolen

  Hvor du bor eller hvilken familie du kommer fra skal ikke ha noe å si for hva du kan utrette på skolen. Vi må sørge for at alle elever opplever kunnskap og mestring i skolen. Både elever som trenger ekstra hjelp og de som trenger ekstra utfordringer, skal få mulighet til å utvikle sine evner på best mulig måte.

 • En verdig alderdom

  Gjennom blant annet aktivitet og fellesskap, trygg helsehjelp og bedre sammenheng i tjenestene skal Malvik være en trygg og god kommune å bli gammel i. Mange eldre ønsker å bo i sitt eget hjem så lenge som mulig. For Malvik Høyre er det viktig, at de som ønsker det skal kunne gjøre nettopp det

 • Sentrumsutvikling, bolyst og miljø<br>

  Malvik Høyre vil jobbe for å få et flertall i kommunestyret, slik at den usosiale eiendomsskatten kan avvikles. For å sikre bolyst i Malvik må vi legge til rette for boligbygging, og gjennomlangsiktig tenking legge til rette for at folk skal kunne bosette seg der de vil

 • Trygge arbeidsplasser

  Malvik skal være en kommune hvor bedrifter føler seg hjemme og et sted hvor næringslivets medarbeidere har lyst til å bosette seg og leve. Malvik Høyre vil føre en næringspolitikk som fører til vekst, nye arbeidsplasser og nyskaping.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Oppvekst

Trygghet i oppveksten

Alle barn og unge skal føle seg trygge i sin oppvekst i Malvik kommune. Det er alle voksne sitt ansvar at det til enhver tid holdes fokus på dette. Barn skal ha en trygg hverdag uten mobbing og krenkelser. Malvik kommune skal aktivt bekjempe mobbing. Malvik Høyre vil:

 • sikre et kontinuerlig arbeid mot mobbing gjennom kontinuerlig opplæring av alle ansatte i kommunale barnehager og skoler i anti- mobbearbeid. I de tilfeller der mobberen og mobbeoffer ikke kan gå på samme skole, skal mobberen flyttes når alt annet er prøvd.
 • videreføre et mobbeombud i 100% stilling som ikke skal være direkte tilknyttet til eller lokalisert sammen med den øvrige administrasjonen i kommunen. Mobbeombudet skal støtte og veilede barn, elever, foresatte og ansatte slik at barn og unge får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt miljø i barnehage og grunnskole. Stillingen skal ha en tydelig arbeidsinstruks.
Barnevern

Malvik skal være et varmt lokalsamfunn også for de barna som opplever å ha blitt sviktet, og for familier som gjennomgår en vanskelig periode. Berørte familier og deres nettverk skal oppleve en løsningsorientert og omsorgsfull kontakt med det offentlige.

Malvik Høyre kan ikke akseptere at barn som opplever omsorgssvikt i hjemmet også sviktes av det offentlige. Lovverket slår klart fast at det er barnets beste som skal legges til grunn når man velger tiltak for det enkelte barn, ikke kommunens eller statens økonomiske rammer.

Malvik høyre vil:

 • stimulere til rekruttering av flere fosterhjem i Malvik.
 • legge til rette for kompetanseutvikling både blant barnevernets ansatte og voksne i barnehage, skole og i private institusjoner.
 • samarbeide med nabokommunene for å sikre et godt og robust fagmiljø.
 • sikre at barnet blir hørt i kontakt med barnevernet og at barnets beste alltid er det viktigste ved valg av plasseringssted.
 • etablere forebyggende lavterskeltiltak til risikofamilier, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • at det skal være en felles forståelse av terskelen for når det skal settes inn barnevernstiltak.
 • ha et variert tiltaksapparat for å kunne gi det enkelte barn og familie et best mulig tilpasset tilbud.
 • utføre jevnlige brukerundersøkelser for barn under barnevernets omsorg.
 • at barnevernssøsken som hovedregel skal plasseres sammen.
Skole og barnehage

Kunnskap i skolen vil alltid være ett av Høyres hovedfokus. For Malvik Høyre er et viktig hensyn i skolepolitikken elevenes og lærernes faglige og sosiale miljø. Det er mye som har blitt bedre i norsk skole etter at Høyre kom i regjering. Elever lærer mer, de er mer til stede, de oppnår bedre karakterer og flere fullfører og består videregående opplæring. For Høyre har det alltid vært viktig å skape en skole med muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn.

Alle elever skal lære seg å lese, skrive og regne skikkelig. Dette er grunnleggende ferdigheter alle trenger for å mestre andre deler av skolen, samfunns- og privatlivet. Plikten skolen har til å gi ekstra oppfølging til elever som strever med disse ferdighetene er strammet inn. Dette skal følges opp bedre på kommunalt nivå̊.

Malvik Høyreønsker en skole med fokus på kunnskap, godt læringsmiljø og et godt og tilpasset tilbud til barnefamiliene.

Malvik Høyre vil:

 • sikre godt samarbeid mellom barnehage, skole og foresatte.
 • utrede muligheter for ordning med mattilbud i skolen med fokus på et sunt kosthold.
 • sikre at alle skoler og barnehagene oppfyller det lovpålagte kompetansenivået ved å motivere til videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.
 • gjennomføre regjeringens mål om norm for lærertetthet.
 • gjennomføre et fleksibelt barnehageopptak gjennom hele året.
 • ivareta elever med spesielle ferdigheter.
 • legge til rette for praktisk læring.
 • bygge ny ungdomsskole på Vikhammer.
 • Igangsette arbeidet med ny Saksvik Skole med gymsal.
 • alle nye skoler skal ha tilgang til nødvendig areal for fremtidig utvidelse etter hvert som innbyggertallet øker i de ulike skolekretsene.
 • sikre utbygging av barnehager og planlegge for fremtidig behov og se på private barnehager som et positivt tillegg til gode kommunale barnehager.
 • tilby åpne kommunale barnehageplasser gjennom hele sommeren.
 • arbeide for en trygg skolevei i hele kommunen.
 • legge til rette for tilpassede åpningstider i enkelte barnehager. Malvik kommune skal være en god pendlerkommune.
 • utvikle skolefritidsordningen på dens egne forutsetninger – med læring og personlig utvikling gjennom lek og aktivitet.
 • videreutvikle SFO ordningene med gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier.
 • ha en rammeplan for innhold og kvalitet i skolefritidsordningen.

Helse og omsorg

Vi ønsker at våre innbyggere skal leve et liv med god helse i trygge omgivelser.

Vi ønsker å satse på forebygging av sykdom, et godt rehabiliteringstilbud og god eldreomsorg. Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste i dag, slik at alle skal få et godt tilbud i fremtiden.

Malvik høyre vil:

 • sikre at kommunen til enhver tid har nok fastlegehjemler og en legevaktordning som ivaretar innbyggernes behov ved kompetanse, dimensjonering av tjenesten, ventetid for pasientene og samhandling.
 • utvikle pasientenes helsetjeneste, og særlig prioritere kvalitet i behandlingen og oppfølgingen av de pasientgruppene som er mest sårbare.
 • sørge for at man får hjelp når man trenger det. Det er viktig for både trygghet og livskvalitet. Det viktigste i helsetjenesten er ikke systemet, men pasienten.
 • gjøre det enklere å ta gode valg for sin egen helse og livsstil. Bedre folkehelse kan hindre sykdom.
En verdig alderdom

Malvik kommune skal være en trygg og god kommune å bli gammel i. Kommunen skal ha tilstrekkelig dekning av sykehjemsplasser, samt at de som ønsker og er i stand til det, skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, og få bistand til å klare det. Vi ønsker et aldersvennlig samfunn, der faktorer som påvirker de eldre sin helse og trivsel er: tilrettelagte boliger og utendørsområder, transportmuligheter, deltakelse i samfunns- og arbeidsliv og sosial deltakelse. Trivsel er viktig og et godt tegn på god mental helse.

Malvik høyre vil:

 • arbeide for et nærmiljø som er tilrettelagt slik at flere eldre kan ferdes trygt.
 • arbeide for økonomi til å kunne tilby tilstrekkelig og variert aktivitet til de eldre.
 • legge til rette for sosiale møteplasser og fellesområder.
 • ha fokus på god næringsriktig kost, som ser appetittvekkende ut.
 • innføre servicverter ved kommunens sykehjem/helsetun.
 • legge til rette for etablering av helsehus der ulike helsetjenester som f. eks lege, psykolog, fysioterapeut og ernæringsspesialist kan tilbys innbyggerne ved kommunens tre tettsteder.
 • legge til rette for flere frivillige i eldreomsorgen, for å bidra til bedre livskvalitet for brukerne.
 • arbeide for at kommunen har tilstrekkelig fokus på å få ned sykefraværet i tjenestene.
 • opprette en felles avviksportal der brukerne enkelt kan melde ifra om avvik på kommunens tjenester.
Psykisk helse

Malvik høyre vil:

 • arbeide for å forhindre mobbing, ekskludering og ensomhet.
 • opptrapping av lavterskeltilbud i skolen og på helsestasjonene.
 • legge til rette for at barn og unge kan kontakte helsesøster digitalt.
 • arbeide for en tverrfaglig behandlingskjede for det psykiske helsearbeidet.
 • arbeide for at psykisk helse får samme prioritet som fysisk helse.
 • gjøre psykisk helse til en integrert del av folkehelsearbeidet, og sikre nok kapasitet på behandling.
 • arbeide for fokus på forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner og negativ sosial makt.
Rusomsorg

Malvik høyre vil:

 • styrke hjelpetiltak for rusavhengige, samt fremme lokalt rusforebyggende arbeid.
 • støtte og oppfordre til rusfrie tilbud for barn og unge.
 • styrke og stimulere den frivillige innsatsen blant annet igjennom gode tilskuddsordninger for frivillige og ideelle organisasjoner som vil iverksette tiltak innen friskliv, psykisk helse og rus.
Omsorg for personer med funksjonsnedsettelse

Malvik høyre vil:

 • legge til rette for at barn og unge med funksjonsnedsettelse i større grad kan bo hjemme så lenge som mulig i tilrettelagt bolig.
 • arbeide for at frivillige lag og ideelle organisasjoner kan søke om prosjektmidler for bruk av økt aktivitet for personer med fysiske og psykisk utviklingshemminger og kognitiv svikt.
 • arbeide for et godt tilbud for personer med funksjonsnedsettelse, både på dagtid og kveldstid.
 • at husleie på omsorgsboliger må sees opp mot faktisk inntekt.
 • gjennomgå kommunens praksis rundt tildeling av BPA (Brukerstyrt personlig assistent), og sørge for at brukere av BPA i kommunen opplever at dette er en ordning som gir de samme muligheter til å være deltakende i samfunnet likt med andre, slik ordningen er ment til å være.

Næring og landbruk i Malvik

Kommunen vår skal være en «JA-kommune». Dette gjelder både for de allerede etablerte bedriftene i vår kommune og de som ser seg om etter nye muligheter.

For å kunne bygge opp under all vekst i næringslivet må vi hele tiden være i forkant av utviklingen fra kommunens side. Derfor tenker vi stort og vil legge vekt på å ha nok ferdig regulert næringsareal tilgjengelig til enhver tid!

Bedrifter har ulike behov. Noen har behov for tydelig profilering og godeparkeringsmuligheter, andre trenger skjermede areal med god adkomst til E6. Andre trenger små areal eller bare kontorlokaler.

Vi vil derfor føre en aktiv, forutsigbar og fremtidsrettet næringspolitikk som favner hele bredden.

Næring

Tilrettelegging gjøres ikke bare for at eksisterende bedrifter skal velge å flytte til Malvik, men for at nye ideer skal skapes her, nye lokale ressurser skal utvinnes/nyttes, bedrifter skal grundes og eksisterende skal få videreutvikle seg der de er og/eller på nye og mere egnede områder i kommunen.

Malvik Høyre vil:

 • fjerne eiendomsskatten.
 • opprette et eget nærings og utviklingsfond for nyskapning i kommunen.
 • sikre at det til enhver tid finnes tilstrekkelig med variert og ferdig regulert areal til næring og boligformål.
 • at næringslivet skal oppleve en åpen «ja-holdning» fra oss politikere og kommuneadministrasjonen, og at det kommunale byråkratiet skal være forutsigbart og effektivt.
 • at kommunen skal ta inn flere lærlinger/lærekandidater, og at kommunen så langt det lar seg gjøre stiller krav til at entreprenører som jobber med kommunale prosjekt skal ha lærlinger/lærekandidater.
 • være en garantist for den private eiendoms og -disposisjonsretten. Dette betyr å ha en positiv holdning til initiativ fra private grunneiere med hensyn til boligbygging, utvikling av næringsområder og alternative driftsformer i landbruket.
 • ikke at Malvik kommune skal være utbygger, men selge tomter og områder for bolig og næring.
 • utrede om en del av dagens tjenester kan ytes bedre og billigere av private aktører.
 • vurdere om private aktører bedre kan bygge, drifte og eie byggene der kommunen er leietaker.
 • legge til rette for gate-/torghandel i Hommelvik og Vikhammer.
 • sikre at det til enhver tid finnes byggeklare tomter i tilknytning til hvert tettsted.
 • arbeide for å få til et «Næringslivets Hus» i kommunen.
Landbruk

Mat er næring i dobbel betydning.

Vi vil jobbe aktivt for verdiskapning og vekst i hele kommunen. Ikke bare i de definerte tettstedene Hommelvik, Sveberg og Vikhammer eller på allerede etablerte næringsområder som Sveberg og Stav næringspark. Det er bedriftens varer/tjenester, produksjon, kundegrupper etc. som definerer hvor den må/bør ligge. Det å tilrettelegge for kortreiste produkter solgt direkte fra gård er eksempel på at faste regulerte næringsområder ikke alltid er løsningen for alle.

Malvik Høyre vil:

 • sørge for at landbruksjord som blir omregulert til annet areal alltid minst erstattes i forholdet 1:1.
 • bygge opp under, og legge til rette for, arbeid rundt Malvik sine muligheter for gårdsmat/matkulturturisme.
 • ivareta god matjord og legge til rette for nydyrking. Dette sikrer vi best gjennom god, helhetlig og langsiktig planlegging/koordinering på områdene boligbygging, infrastruktur og næring. Alt jordvern må balanseres mot lokalsamfunnets totale behov.
 • bygge opp under, ivareta og videreutvikle landbrukets rammevilkår for drift og nyskaping.
 • legge til rette for at kombinasjonen økologisk landbruk og boligbygging kan realiseres gjennom økolandsbyer.
 • jobbe for å etablere et jordfond for nydyrking av jordbruksareal. Fondet skal bestå av midler fra nedbygging av jordbruksareal.
 • støtte oppunder investeringer, tilleggsnæringer og nye driftsformer i jordbruket slik at bonden gis muligheter til å utvikle gården videre.

Samferdsel og trafikksikkerhet

En god veistruktur, kollektivtrafikk og gode parkeringsmuligheter er viktig for innbyggere og næringslivet i kommunen. Uansett hvordan du foretrekker å bevege deg, skal du ha trygge og tilrettelagte ferdselsårer. God kommunikasjon er nødvendig for å opprettholde og utvikle velferd og trivsel.

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Mye av det som naturlig hører inn under trafikk, reiser og samferdsel har andre enn kommunen ansvaret for, men vi vil likevel jobbe for å påvirke tjenesteyter. Trafikksikkerhet er en del av kommunens overordnede folkehelsearbeid.

Malvik Høyre vil:

 • kreve at fylkeskommunen bedrer vedlikeholdet og standarden på fylkesveiene.
 • kreve at fylkeskommunen bedrer trafikksikkerheten langs gamle E6, og etablerer trygge krysningspunkt av Malvikveien ned mot Midtsandtangen, på «Grønbergflata» og «Hommelvikhøgda» samt at det sees på etablerte krysningspunkt i sentrum Vikhammer og i Malvik sentrum.
 • jobbe for at hele veitraseen mellom Sveberg – Hommelvik blir realisert. Malvik Høyre ber rådmannen ta stilling til og foreslå valg av trase.
 • ruste opp og gjøre den gjengrodde undergangen fra Midtsand ned til Midtsandtangen tilgjengelig.
 • utrede og tilrettelegge for god trafikkavvikling til og fra Midtsandtangen.
 • jobbe for et bedre samlet buss- og kollektivtilbud i kommunen, som binder alle bo områder sammen.
 • jobbe for et bedre og enklere felles billettsystem for buss og tog, slik at man løser én billett uavhengig av om man vil benytte tog eller buss.
 • få på plass gang og sykkelbane i forlengelsen av Værestrøa, fra Saksvikkorsen til Leistad.
 • ha flere Park and Ride langs Malvikveien, og ved de store kollektivknutepunktene. Det må utarbeides og iverksettes en samlet plan for parkeringsutfordringene i Hommelvik sentrum.
 • jobbe for at jernbanen gjennom kommunen blir lagt i tunnel og får dobbeltspor.
 • sørge for at gatebelysningen fortsatt er påslått langs alle kommunale veier, gang og sykkelstier.
 • igangsette detaljregulering og ombyggingen av Vikhammerkrysset i krysningspunktet Elvdalen – Malvikveien, slik at det blir mer trafikksikkert. I tillegg vil det gi en økt flomsikring i sentrumsområdet, det vil øke kvaliteten i området og det vil gi mulighet for rekreasjon langs elva.
 • realisere fortau og bedre trafikksikkerhet i Fagottveien.
 • vil vektlegge prinsippet om at man skal kunne bevege seg bomfritt innenfor Malvik kommune. Malvik Høyre vil derfor jobbe for at bommen på Leistad blir fjernet.
 • jobbe for at alle kommunens innbyggere har fiberkabel.
 • vil ta en gjennomgang av vedtaket fra 2003, der kommunen kuttet brøyting og vedlikehold av et stort antall veier, og ansvaret ble overført til de private oppsittere.

Kultur, idrett og friluftsliv

Kulturtilbudet i Malvik kommune skal gjenspeile det rike innholdet i kommunen vår. Vi skal styrke og videreutvikle dette. Vi skal tilrettelegge for, og sørge for at kulturen har gode arenaer og øvingsplasser til utøving av sine mangfoldige kunstneriske aktiviteter.

Vi skal sørge for at idretten har fremtidsrettede idrettsarenaer, som er godt vedlikeholdt. Malvik Høyre vil jobbe for at Malvik kommune, med sin fantastiske beliggenhet blir et regionalt knutepunkt for idretten. Gjennom en tidlig medvirkning og involvering av både kommunale, regionale og nasjonale aktører, i tillegg til en målrettet planlegging, med god og sammenhengende dialog mellom allmennheten, interesseorganisasjoner, parter og berørte myndigheter mener vi at dette skal la seg realisere.

Samtidig skal vi tilrettelegge for et variert friluftsliv, og bygge infrastruktur slik at alle kommunens innbyggere kan komme seg ut. Alle skal kunne velge å leve sunt.

Malvik Høyre vil:

 • igangsette arbeidet med å få til en regional Is- og Håndballhall på Svebergområdet.
 • bygge ny idrettshall i Hommelvik, med fokus på fremkommelighet og parkering. Det må samtidig gjøres en vurdering av hvor mye svømmehallen bør rustes opp.
 • bygge flerbrukshall på Vikhammer.
 • bygge ny kommunal svømmehall på Vikhammer. Malvik Høyre mener at dette bør bli en hall som skal gi et tilbud til alle innbyggerne i kommunen, og skal brukes til svømmeundervisning for skolene i Ytre Malvik på dagtid. Det bør vurderes et samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, med tanke på drift og utvidet åpningstid.
 • istandsette og renovere resten av Ytre Malvik Samfunnshus, slik at bygget totalt sett er renovert.
 • opprettholde gratis halleie for barn og unge under 19 år i kommunale idrettshaller.
 • iverksette en gjennomgang av tilbudet i kulturskolen, med tanke på å styrke og bedre tilbudet.
 • gi støtte til private kulturskoler som kan gi et supplerende bedre tilbud enn i den kommunale kulturskolen. Det er likevel viktig at en privat kulturskole ikke gjør at det kommunale tilbudet blir dårligere.
 • støtte opp om god og bærekraftig forvaltning i sjø, elver og fiskevann samt jakt/viltressurser i kommunen.
 • gi kulturens egne råd og utvalg rett og mulighet til å øve innflytelse på kommunens politikere.
 • forlenge Malvikstien fra kommunegrensen på Være helt til kommunegrensen mot Stjørdal, slik at det kan etableres en regional tursti rundt hele Trondheimsfjorden.
 • legge til rette for religiøst mangfold og at alle tros- og livssynssamfunn skal like behandles.

Frivillighet

Den viktigste bærebjelken i alle lokalsamfunn i Norge er frivillighet. Det gjelder også i høyeste grad vår kommune. Alle frivillige lag og foreninger skal gis gode rammevilkår for å fortsette sitt viktige arbeid som en bærebjelke i lokalsamfunnet. Deltakelse i kulturlivet og i frivillige organisasjoner gir adgang til viktige møteplasser som bidrar til å bygge tillit, vennskap og innflytelse, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Mange kultur- og fritidsaktiviteter har en høy inngangspris, noe som bidrar til å ekskludere enkelte grupper fra å delta på disse arenaene. Her må de gode kreftene som er rundt hvert enkelt barn gjøre en felles innsats med å bygge broer inn i kultur- og fritidsaktiviteter, slik at alle barn kan få oppleve mestring, trivsel og fellesskap sammen med andre.

Malvik Høyre vil:

 • samarbeide med og tilrettelegge for kulturgründere i kommunen og stimulere frivillighets- og dugnadsånden i lokalsamfunnet. Kommunens tilskuddsordninger skal oppleves som både rettferdig og transparent.
 • i samråd med frivilligheten, opprette en lokal møteplass for enkeltmennesker, lag/foreninger, beredskapsorganisasjoner og det offentlige, som genererer og inspirerer til ytterligere frivillig innsats. Malvik Høyre vil opprette den kommunale frivillighetssentralen i Malvik igjen. Vi har mange ildsjeler og ressurspersoner som gjerne vil bidra til å glede andre, men det må settes i et system. Offentlig (kommunale) og private må ha et sted å melde sin interesse for å bidra, eller for å få bistand.

Eksempelvis:
-Eldre som kan komme i klasserommet og fortelle barna om hvordan det er å bli gammel, og hvordan det var å leve i gamle dager

-Vise og lære om tradisjonelle håndverksteknikker og materialkunnskap som holder på å dø ut med generasjonene, innen blant annet tradisjonelt håndarbeid, matlaging, trearbeider, metallsløyd, fiske, sopp og bær.

– En sentral for utlån og gjenbruk av brukt sportsutstyr. Dette er bra for miljøet, det er inkluderende for alle i nabolaget, og det gir alle en bedre mulighet til å delta i aktiviteter uavhengig av familiens økonomi.

– Besøksvenner med fokus på blant annet:

– Hygge og kos med tradisjonell sang og musikk

– Lesestund for barn og eldre som ikke kan lese selv

– Leksehjelp

– Reserve besteforeldre
– ….. listen er ikke uttømmende

 • ta en gjennomgang av den kommunale støtten til frivillige lag og foreninger, i forhold til størrelsen. Tradisjonelt sett har den kommunale støtten stort sett vært lik, der husleien korps, kor og andre lag har betalt til kommunen for å bruke kommunale bygg til øvinger og aktiviteter. Over tid har husleien økt i takt med prisstigningen, mens den kommunale støtten har stått stille. Malvik Høyre ønsker en gjennomgang av dette.
 • tilrettelegge for at Natteravnene og Nattevandrerne kan opprettholdes og styrkes.
 • gjennom et samarbeid mellom næringslivet, kommunen og NAV gjeninnføre vår lokale variant av «Rusken».
 • at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal gjennom et samarbeid mellom NAV, kommunen og private kultur- og fritidsaktører ha adgang til kultur- og fritidsaktiviteter.
 • legge til rette for en god utveksling av tilpasset informasjon om eksisterende løsninger og behov, til barn, ungdom og foresatte som står utenfor de organiserte fritidstilbudene.
 • aktivt forebygge og jobbe for nulltoleranse for narkotika, vold og annen kriminalitet. Bidra aktivt med tiltak som støtter dette. Det er derfor viktig at politikontaktene opprettholdes på minst samme nivå som i dag, og at dette arbeidet prioriteres.

Mangfold og toleranse

Malvik Høyre mener at mangfold og toleranse er viktige verdier vi skal ta vare på i lokalsamfunnet. Mangfoldet bidrar til å utfordre og utvikle oss. Toleranse innebærer grunnleggende respekt for forskjeller relatert til kjønn, alder, nasjonalitet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Malvik Høyre vil:

 • at vi skal ha en høy grad av tillit til hverandre. Gjensidig respekt og toleranse er avgjørende for å ivareta denne tilliten også̊ i fremtiden.
 • sikre at hver og en av oss har retten til å være annerledes. Mangfold står ikke i motsetning til fellesskap.
 • ha en åpenhet og -mangfolderklæring i form av en handlingsplan som understreker at reelt mangfold betyr at innbyggerne skal føle seg trygge på at de ikke diskrimineres på grunnlag av etnisitet, religion, hudfarge, kjønn, funksjonshemming, alder eller seksuell legning.
 • ha en god integreringsprosess og et velfungerende samfunn som forutsetter en felles forståelse for vårt samfunn og kultur.
 • kommunen skal ha som mål at man alltid skal kalle inn minst en kvalifisert kandidat med innvandrerbakgrunn til jobbintervju.
 • vil se på aktivitetsplikt for kommunale støtteordninger.
 • at kommunen lager en egen lokal integreringsstrategi, som blir en forlengelse av regjeringens nasjonale strategi.
 • legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne og minoritetsbakgrunn deltar i kultur og annen frivillig aktivitet.
 • legge til rette for gode rammebetingelser for frivillige organisasjoner da disse spiller en viktig rolle i integreringsarbeidet.

Energi og miljø

Klima og miljøutfordringene krever også lokal innsats. Norske kommuner kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet, og gjennom aktivt eierskap, mener vi i Malvik Høyre, at disse grepene er gjennomførbare i Malvik.

Kommunene har en sentral rolle når det gjelder påvirkning av den lokale energibruken gjennom tiltak innen arealplanlegging; næringsutviklings- tiltak og drift i egen kommune.

Råvarens maksimale levetid må nyttiggjøres, og den totale avfallsmengden må reduseres.

Malvik Høyre vil:

 • at kommunen skal gå foran, og legge til rette for lave utslipp både som planmyndighet og tettstedesutvikler, men også gjennom sine innkjøp. Samtidig ønsker vi at kommunen tar en aktiv rolle som forbilde, både overfor egne innbyggere og overfor andre kommuner.
 • videreutvikle og fornye kommunens klimastrategi, med blant annet konkrete forslag til utslipp i kommunen og kartlegge omfanget av det lokale klimatilpasningsbehovet.
 • videreføre kommunens eget energi- og klimaregnskap.
 • innføre lav- eller nullutslipps standard ved kjøp av alle nye tjenestebiler, med mindre teknologien ikke er tilgjengelig for formålet.
 • prioritere tiltak med størst mulig reduksjon i klimagassutslipp per brukte krone, dette både på kort og lang sikt.
 • anlegge grøntareal/park i kommunens 3 sentrumsområder, Vikhammer, Hommelvik og Sveberg.
 • stille miljøkrav i alle kommunens anbud og innkjøp
 • stille krav til redusert matsvinn i alle kommunale tjenester.
 • sikre at nye og offentlige bygg holder nær nullenerginivå, ved for eksempel å tenke på varmetap og ta vare på overskuddsvarme. Satse på lokal produksjon av fornybar strøm, eksempelvis med solceller.
 • åpne for bygging av alternative energikilder, som fjernvarmeanlegg i kommunens tettsteder; Sveberg, Hommelvik, Vikhammer og Saksvik.
 • legge til rette for trygg sykkelparkering ved alle offentlige virksomheter.
 • sørge for at det blir etablert flere ladestasjoner for elbiler.
 • det skal være en forutsetning for at nye, uberørte områder i Malvik skal kunne bygges ut med vindturbiner, at både grunneier og kommunen ønsker dette. Om både grunneier og kommunen ønsker utbygging, kan videre utredninger finne sted, før endelig vedtak fattes av kommunestyret.