Åtte grunner til å stemme Høyre i Østre Toten

1. En god skole for alle

En god offentlig skole og mangfold av
barnehager er det beste virkemiddelet
vi har for en god start på livene til våre
barn. Kvaliteten i skolen er avgjørende
for elevenes faglige og sosiale utvikling.
Vi må oppgradere og tilpasse antall
skolebygg i forhold til barnetall og nye
læreformer.

2. Kvalitet og mangfold i helse- og omsorgstilbudene

Høyre mener det viktigste i helse -og
omsorgstjenesten er pasienten, ikke
systemet. Vi vil jobbe for at det bygges
flere trygghetsboliger for eldre og at
ressurser i omsorgstjenestene blir høyt
prioritert

3. Vi er på lag med de som skaper arbeidsplasser

Østre Toten Høyre vil jobbe for at
kommunen i enda større grad spiller
på lag med næringslivet. Vi vil støtte
nyetablering og utvidelse av alle typer
næringsbedrifter, og vise forståelse
for næringslivets ønsker

4. Det gode liv ved Mjøsa

Vi skal være en attraktiv bokommune
og det skal legges til rette for gode
boområder der folk vil bo. Vi ønsker oss en
god balanse mellom vekst og vern.

5. Grønn fremtid

Vi skal legge til rette for å skape
nye, grønne arbeidsplasser i lys av
dagens klimautfordringer. Vi skal
sammen med landbruk, industri og
kunnskapsmiljøer legge til rette for
at ny kunnskap bidrar i arbeidet med
kutt i egne klimautslipp.

6. Fritidstilbud for alle

Et bredt aktivitetstilbud sikrer muligheter
til mestring og tilhørighet. Vi skal være
positive til initiativ fra frivilligheten for
å sikre et inkluderende og mangfoldig
lokalsamfunn.

7. Bedre veger og bedre kollektivtilbud

Vi vil bidra til bedre veger og bedre
kollektivtilbud. Fv 33 er vår viktigste
næringsvei. En helhetlig utbedring
fra Skreia sør til Bondelia i nord er
en god investering i form av effektiv
og trafikksikker infrastruktur.

8. Bredde og mangfold i kulturlivet

Det er et rikt og mangfoldig kulturtilbud
i kommunen vår som vi kan være stolte
av. Dette vil vi videreutvikle ved å støtte
initiativ som skaper møteplasser for
alle aldersgrupper, både uorganisert og
organisert.