5 grunner til å stemme Ringsaker Høyre

Utvikling og velferd er ingen selvfølge, derfor bør du lese disse fem grunnene til å stemme Høyre i Ringsaker. 

Kunnskap og variasjon i Ringsakerskolen

Mange elever mister motivasjonen på ungdomsskolen og flere trenger tilgang til voksne med psykososial kompetanse i skolehverdagen. For å gi elevene en mer variert skolehverdag, vil Høyre bygge en ny yrkesrettet ungdomsskole i Brumunddal. Vi vil styrke laget rundt læreren og eleven ved å ta i bruk sosialarbeidere i skolen. Ringsakerskolen skal sikte høyere enn gjennomsnittet på nasjonale prøver.

Utnytte synergiene ved statlige utbyggingsprosjekter

Det skal investeres flere titalls milliarder i sykehus, dobbeltsporet jernbane og ny Mjøsbru frem mot 2030.Høyre vil ta aktivt lederskap og arbeide for at kommunen benytter denne unike muligheten til maksimal uttelling for utvikling av Moelv og andre berørte områder både i egen kommune og i kommunene rundt oss. 

Høyre ønsker de ideelle og private velkommen

Høyre vil la ideelle og private slippe til i større grad for å løse kommunens oppgaver når en større del av befolkningen blir eldre. Høyre vil styrke kommunens tilbud til personer med demens og deres pårørende gjennom blant annet botilbud som er tilpasset denne gruppen spesielt.  Høyre vil at kommunen utarbeider en egen kvalitetsnorm for eldreomsorgen, slik at pasienter og pårørende har trygghet for hva de kan forvente.   

Overskudd i økonomien, et næringsliv i vekst

Økonomien i Ringsaker må styrkes kraftig i årene som kommer. Gjennomganger som KS-konsult har gjort, viser at det kan ligge innsparingspotensial på så mye som 350 millioner i forhold til sammenlignbare kommuner. Høyre vil tilpasse kommunes strukturer på de store tjenesteområdene; skole, barnehage og pleie/omsorg. Høyre vil sette av overskudd fra kraftutbytte til å styrke og stimulere lokalt næringsliv. 

Redusere sykefraværet

Sykefraværet i kommunen er for høyt. Dette utfordrer kontinuiteten og kvaliteten i kommunes tjenester. For eksempel brukes det for mange vikarer i pleie-og omsorgssektoren. Vikarbruk koster mye, og kommunen påtar seg unødvendige pensjonsforpliktelser, arbeidsgiveravgift samt andre kostander knyttet til administrasjon og håndtering av vikarene. Høyre vil intensivere arbeidet med å redusere sykefraværet gjennom å tydeliggjøre kommunens målsettinger og forventninger til resultatoppnåelse på de ulike virksomhetsområdene.