8 grunner til å stemme Vestre Toten Høyre

En skole som ser den enkelte elev

Ingen bør gå ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Elever som trenger hjelp, må fanges opp tidlig. Det vil gi mindre frafall og mindre utenforskap. Høyre vil at minst 9 av 10 elever skal fullføre videregående opplæring innen 2030. For å få til det må vi satse på læreren, læringsmiljøet og samarbeid med foresatte. Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevers læring. De må gis tid til å se hver enkelt elev slik at de kan gi tilpasset undervisning.

En trygg og god eldreomsorg

Eldre som mottar tjenester i hjemmet skal oppleve trygghet, trivsel og kvalitet i tjenestene. Sykehjemmene skal ikke bare være et oppholdssted for behandling og pleie, men også et sted for å leve et godt liv med aktivitet og fellesskap. Det er kvaliteten i tjenestene som betyr noe, ikke hvem som utfører arbeidet.

På lag med jobbskaperne

Gode lokalsamfunn krever sterke bedrifter. Det gir arbeidsplasser og velstand. Vestre Toten Høyre vil legge til rette for at nye jobber skapes. Vi skal lytte til de behovene bedriftene har, og komme med konkrete løsninger på hvordan kommunene kan bli mer næringsvennlige. Enten det handler om å få tilgang på kvalifisert arbeidskraft, areal eller en mer effektiv saksbehandling.

Du skal beholde mer av egen inntekt

Vi skal holde nivået på eiendomsskatt og kommunale avgifter så lavt som mulig og på sikt arbeide for å kutte hele eiendomsskatten. Når det meste blir dyrere og renten øker, må politikere prioritere bedre, fremfor å øke skatter og avgifter. Dine skattepenger skal brukes på en klok måte.

Mer valgfrihet

Vi bryr oss mer om kvaliteten i tjenestene, enn hvem som driver dem. Vi mener at det beste fra det offentlige og det beste fra det private er beste løsning på mange utfordringer kommunen har og kommer til å få framover. Du skal ha friheten til å velge barnehage, videregående skole, sykehjem, hjemmehjelp og behandlingsalternativ selv.

Barn skal få delta på minst én fritidsaktivitet, uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok

På fritidsaktiviteter møter man venner, har det gøy sammen med andre og får viktige erfaringer. I dag er det ikke alle barn og unge som får mulighet til å bli med. Det er sårt å være den ene som står utenfor fordi familien ikke har råd. Samtidig er det viktig at kommunen viderefører det arbeidet som aktivitetskontaktene i kommunen har påbegynt og stimulerer til fortsatt utvikling av dette. Vi i Høyre ser på det som en veldig viktig faktor til forebygging og inkludering.

Veien til kollektivløsninger binder by og bygd sammen

Gode veier og kollektivløsninger er viktig for at folk og varer skal komme raskt og trygt frem. I vår kommune må vi få til ett bedre kollektivtilbud og vi skal jobbe for at tettstedene våre får gang og sykkelvei inn mot Raufoss. Samtidig skal vi være aktive i fullstendig utbygging av rv. 4, da dette er veldig viktig for industrien vår og for å tiltrekke oss flere innbyggere.

Vestre Toten kommune skal være en JA-kommune

Politikere og kommune er folkets tjenesteyter og serviceinstitusjon som har blitt satt til å administrere felles verdier innenfor til enhver tid gjeldende regelverk. Vi ønsker at vi skal være proaktive i nye løsninger og nye ordninger som kan gjøre denne administrasjonen så effektivt og bra som mulig. Vi ønsker oss mer industri, næringsliv, flere innbyggere og mer aktivitet. Da må vi gjøre alt vi kan for å legge til rette for at vi skal få til nettopp det.