Vestre Toten Høyre vil:

Vestre Toten kommune har vært styrt av AP i 100 år i år, nå mener vi at det er tid for nye tanker og løsninger på utfordringer kommunen står foran i framtida.

Vi må gi læreren tid til å være lærer, vi skal være på lag med jobbskaperne. Eldre og syke skal møte trygghet, trivsel og kvalitet i tjenestene og vi ønsker å gi deg valgfrihet til beste for deg og dine.

Det er kvaliteten i tjenestene som betyr noe, ikke hvem som gir dem og med det skal vi gi mulighet for alle.

I skolen

 • Legge til rette for at flere lærere får ta etter- og videreutdanning
 • Styrke helsesykepleiertjenesten i skolen
 • Gi mulighet for periodevis nivåtilpasset opplæring
 • Beholde dagens skolestruktur
 • Gi skolen og lærerne mulighet til å lage gode læringsmiljøer
 • Definere foreldrerollen og styrke forholdet hjem/skole
 • Innføre anonym retting på heldagsprøver og tentamen
 • Utrede mulighet for et 11. skoleår

Skape mer og inkludere flere

 • Jobbe på lag med arbeidsskaperne
 • Gi mulighet for å omdisponere bebygd areal i hele kommunen
 • Tillate spredt boligutbygging og fradeling av boligtomt fra landbrukseiendommer.
 • Minimalisere eiendomsskatten, og på sikt fjerne den
 • At flere nye jobber i kommunen skal gå til personer med hull i CV-en.
 • Opprette flere lærlingeplasser i kommunen
 • Konkurranseutsette ikke-lovpålagte kommunale tjenester

Helse og omsorg

 • Sette brukeren i sentrum
 • Fokusere på kvalitet i tjenesten, ikke hvem som gir dem
 • Etablere transportordninger for hjemmeboende eldre
 • Gjøre kommunen konkurransedyktig i kampen om fastleger
 • Satse i enda større grad på tidlig innsats og forebygging
 • Jobbe for at Sykehuset Innlandet avd. Reinsvoll består, uavhengig av om det blir nytt hoved sykehus

I idrett og kultur

 • Opprettholde og utvikle aktivitetskontaktenes arbeid
 • Legge til rette både for bredde og toppsatsing innen idrett og kultur
 • Innføre en gratis aktivitet til alle barn i kommunen
 • Ta vare på ildsjelene innen idrett og kultur, uten disse forsvinner de gode miljøene
 • Sikre videreføring av Raufoss gatelag som et lavterskeltilbud

Næringliv og samferdsel

 • Gjøre kommunen enda mer attraktiv i kampen om ressurser og arbeidsplasser
 • Effektivisere saksbehandling og tilrettelegging for nye bo- og arbeidsplasser
 • Være på lag med arbeidsskaperne og være en JA-kommune
 • Aldri gi seg i kampen om helhetlig utbygging av rv. 4
 • Binde tettstedene i sammen med Raufoss ved å presse på for utbygging av gang og sykkelveier på fv. 246 Bøverbru-Reinsvoll og rv. 4 mellom Eina og Bruflat
 • Støtte utbygging av tømmerterminal for lastebil og tog på Eina
 • Legge til rette for og være en god samarbeidspartner for utvikling av Raufoss sentrum og våre tettsteder
 • Ønsker et sterkt jordvern, men jordvernet må samtidig balanseres mot selvråderett og viktige samfunnsbehov

Klima og miljø

 • Være innovative og ta i bruk nye grønnere løsninger der det er mulig
 • Stimulere innbyggere og bedrifter til å ta i bruk grønnere løsninger
 • Arbeide for bedre kollektivtilbud
 • Stimulere til bruk av tre for nybygg og rehabilitering av kommunens bygg.
 • Satse på utskifting til led belysning på kommunale veier, gang- og sykkelstier
 • Redusere materiell- og matavfall i kommunen
 • Arbeide for mest mulig kortreiste varer og tjenester
 • Energi effektivisere og ta vare på kommunale bygg
 • Ha solcelleanlegg på alle nye og rehabiliterte kommunale bygg

Økonomi

 • Arbeide aktivt med å få ned Vestre Toten kommunes lånegjeld
 • Se på alternative løsninger for å skape mer inntekter og redusere kostnader
 • Bruke pengene på en slik måte at vi får best mulig utnyttelse av hver krone