Politikk

Nye åfjord kommune skal være et godt samfunn å bo i, der innbyggere i alle aldre føler seg trygge og ivaretatt. Kommunen skal være attraktiv for sine innbyggere og næringsliv, og et godt valg for tilflyttere og nye bedrifter.

Våre hjertesaker

 • Næringsliv

  åfjord skal være en næringsvennlig og serviceinnstilt JA-kommune med sterk satsing på nyetablering og gründerskap.

 • Helse

  Folkehelse skapes først og fremst utenfor helsesektoren. åfjord Høyre vil sette folkehelse på dagsorden med en klar målsetting og plan for arbeidet

 • Skole og utdanning

  åfjord Høyres mål er at oppvekstsektoreni åfjord skal være blant de beste i landet,med et kreativt og godt arbeidsmiljø forbåde barn, foresatte og ansatte

 • Infrastruktur

  åfjord Høyre vil være en aktiv pådriveropp mot regjering og fylkeskommune forå sikre midler til utbedring av fylkesveienei kommunen slik at vi får flere veier medfast dekke samt flere kilometer medgang- og sykkelveier

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Næringsliv

Et lønnsomt, bærekraftig og variert næringsliv er etter Høyres mening en
forutsetning for en god utvikling av den nye kommunen.

åfjord Høyre vil:

● Arbeide for et variert næringsliv.
● Arbeide for byggeklare næringsareal.
● Benytte næringsfond for å støtte gründere.
● Være en pådriver for godt samarbeid mellom de ulike næringene i
kommunen.
● Satse på åfjord Utvikling som en viktig bidragsyter til å skape utvikling i
eksisterende og nye virksomheter.
● Legge til rette for at kompetansearbeidsplasser blir en viktig del av
arbeidsmarkedet.
● Fokusere på viktigheten av god infrastruktur ved drift og etablering av
virksomheter.
● Legge til rette for arbeidsregioner med fokus på arbeid til to.
● Støtte forstudie for mulig å realisere en Hydrogenfabrikk i kommunen.
● Fjerne eiendomsskatten på bygning og grunn utenom fra kraftverk,
vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for
petroleum.

Havrommet:

● Arbeide for at kommunen har nok arealer for havbruksrelatert virksomhet.
● Arbeide for etablering av dypvannskai på Kirkholmen / Brennholmen.
● Sørge for arealplanlegging i tråd med utviklinga i laksenæringa i våre
kystområder.
● Stimulere til rekruttering innen fiskerinæringen.
● Bidra til at fiskemottak kan opprettholdes.

Jord- og skogruk:

● Støtte tiltak og prosjekter som gjør at verdiskapninga og lønnsomheten i
landbruket øker.
● Bidra til et mer lønnsomt og fremtidsrettet jord- og skogbruk og styrke
respekten for eiendomsretten.

Reiseliv:

● Støtte reiselivsnæringa.
● Promotere kommunen som reisemålsdestinasjon.

Helse

I helsesektoren skal alle behandles med omsorg, respekt og verdighet. Innflytelse og
delaktighet er særlig viktig for eldre og pleietrengende som er avhengige av
kommunens tjenester i sin hverdag.

åfjord Høyre vil:

● At St. Olav i Trondheim blir lokalsykehus for kommunen.
● Utvikle et legesamarbeid med Indre Fosen.
● Arbeide for at det legges til rette for etterbehandling i Indre Fosen.
● Ha fokus på velferdsteknologi og utnytte mulighetene dette kan gi både for
den enkelte og samfunnsmessig.
● Redusere ufrivillig deltid hos de ansatte.
● Sikre kvalitet og kompetanse i omsorgssektoren gjennom motiverte ansatte.
● Stimulere ved å gi stipend til videre- og etterutdanning.
● Fokusere på valgfrihet for brukerne – legge til rette for å bo hjemme.
● Sikre nok omsorgsboliger i nærområder.
● Opprettholde sykehjem i Roan og åfjord.
● Fokusere på forebyggende helsearbeid , spesielt for familier, barn og unge.
● Ha en skolehelsetjeneste som kan gi gode tilbud innen psykisk helsearbeid og
har tilgjengelige lavterskeltilbud.
● Arbeide for en ambulansetjeneste med responstid på maks 25 min.
● Ha ”rask psykisk helsehjelp”.
● Arbeide for at kommunens vekstbedrift(er) har akptable rammevilkår.

Skole/oppvekst

Næringslivet er helt avhengig av et godt lokalt oppvekstmiljø med gode barnehage-,
skole- og utdanningstilbud.

Fullført videregående opplæring er en forutsetning for å komme inn i arbeidslivet, og
er en nødvendig forutsetning for et videre utdanningsløp.

årsakene til at elever faller fra i videregående er mange og sammensatte. Det er
imidlertid en klar sammenheng mellom det grunnlaget elever har med seg fra
grunnskolen og gjennomføringsevnen i videregående. Arbeidet mot frafall må starte
allerede i grunnskolen.

åfjord Høyre vil at:

åfjord vgs.:
● Opprettholder et godt samarbeid med kommune og næringsliv.
● Har et fagtilbud som det lokale næringsliv etterspør.
● Styrkes som et førstevalg for elever fra Osen, Roan og åfjord.
● Tilbys gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse til ”russekull”.
● Har en bussforbindelse som muliggjør dagpendling til videregående skoler på
Fosen.
● Kan trygges på at kommunen tar inn lærlinger.
Grunnskole og barnehage:
● Opprettholder en skolestruktur og barnehagetilbud som gir gode tilbud i hele
kommunen.
● I Roan skal utredes grundig med påfølgende bygging av ny skole.
● Har full barnehagedekning med rullerende opptak.
● Har sommeråpne barnehager og SFO.
● Behandles likt uavhengig om de er private eller offentlige.
● Skal ha friluftsbarnehage som et varig tilbud.
● Skal satse på kvalitet og kompetanse med fokus på barnas trivsel og utvikling.
● Skal oppnå kvalitet i skolen gjennom satsing på kunnskap i og om skolen.
● Skal ha godt læringsmiljø for alle, fritt for mobbing.
● Gir ansatte muligheter for videreutdanning.
● Har leksehjelptilbud til alle.
● Satser på fysisk aktivitet som en naturlig del av undervisningen.

Infrastruktur, bolig og samferdsel

åfjord Høyre vil sikre at det bygges nok boliger til å dekke de fremtidige behov og
til riktig pris. Dette gjøres gjennom forutsigbare rammevilkår fra kommunen og nok
tomteareal. Høyre ønsker et mangfold av boligtyper og vil at det bygges både
leiligheter og eneboliger.

God infrastruktur er viktig for å opprettholde og utvikle det lokale næringslivet.
Samtidig, for at innbyggerne skal få bo der de vil, trengs det trygge, gode veier.

åfjord Høyre vil jobbe aktivt for opprustning og asfaltering av våre veier, samt bedre
kollektivtilbudet i kommunen.

åfjord Høyre vil:

● Opprette ”Fosenvegene 2.0” for å forbedre alle fylkesveiene på Fosen.
● Jobbe aktivt opp mot fylkeskommunen og regjering for å få midler til
opprusting og asfaltering av veiene.
● Arbeide for asfaltering av kommunale veier.
● Arbeide for realisering av to nye tuneller i Roan.
● Arbeide for direkte buss fra åfjord til Trondheim (ikke om Rissa).
● Bedre kollektivtilbudet i kommunen.
● Arbeide for ytterligere mobil- og bredbåndsutbygging.
● Tilrettelegge for byggeklare tomter, både private og offentlige.
● Ha attraktive utleieboliger.
● Ha radio- og mobildekning i alle tuneller.
● Arbeide for bru over Trondheimsfjorden.

Kultur

Et mangfoldig og rikt kulturliv er viktige kvaliteter for å skape bolyst. åfjord Høyre vil
stimulere til et variert kulturliv og legge vekt på både frivilligheten og kommunens
ansvar. Kulturlivet er viktig for bosetting og fremtidig vekst. Kulturen skal være fri og
uavhengig. Kommunens støtteordninger til kulturlivet må ivareta både de små og
de store aktørene.

åfjord Høyre vil:

● Arbeide for et aktivt kulturtilbud for mennesker i alle aldersgrupper.
● Arbeide for gode og forutsigbare løsninger for det frivillige kulturlivet.
● Sikre at skoler og offentlige lokaler gjøres tilgjengelig for kulturen, idretten og
frivilligheten på kveldstid og utenom skoletid.
● At det utarbeides en kulturplan for kommunen.
● Støtte frivilligheten.
● At det utarbeides kulturminneplan.
● Ha et variert kulturkoletilbud for hele kommunen.

Miljø

åfjord Høyre vil legge til rette for at innbyggerne og næringslivet kan gjøre gode
klima- og miljøvalg. Det må bli lønnsomt å utvikle nye klimavennlige løsninger.

åfjord Høyre vil:

● Etablere turstier / friluftsområder tilrettelagt for rullestolbrukere.
● Utnytte mulighetene som teknologien gir til blant annet turistinfo, apper,
info ferger, oppslagstavler.
● Utnytte mulighetene som vindkraftutbyggingen gir til å nå nye friluftsområder.