Å bygge en landsdel

De aller fleste sørlendinger vil helt sikkert si at de lever gode og lykkelige liv, og bra er det. Alt ligger til rette for at landsdelen fortsatt skal være en region som utvikler gode tjenester og legger til rette slik at menneskene ønsker å bo her. Attraktive tilbud innenfor arbeidsmarkedet, kulturliv, utdanning og fritid er vesentlig. Sørlandet skal fortsatt være et godt sted å være.n n

Så er det noe med denne landsdelen. Det finnes områder som vi må løfte oss på. Det finnes grupper som faller utenfor, og det finnes gode forklaringer på hvorfor det er sånn. Det finnes også forskning og tiltak som peker på veien ut og videre frem.nn
n
n

Utenforskap gjør vondt fornden som opplever det

n

Som regel er det to årsaker. Man har ikke skaffet seg en utdannelse og man har ikke klart å komme inn i arbeidslivet. I stor grad er det disse faktorene som skiller utenfor- og innenforskap. Så er det selvfølgelig flere grunner til at man havner der man gjør. Å utvikle gode levekår handler derfor aller mest om å utvikle rammer slik at folk er i stand til å greie seg selv.n

n

Det viktigste tiltak vi kan bidra med når det gjelder levekårsutvikling, er å sørge for at våre elever gjennomfører videregående skole. På den måten gir vi et godt grunnlag for å møte fremtiden.

n

Store midler blir bundet opp i skole. Det er vel aldri blitt investert mer i skole enn enn vi gjør nå. Gode skolebygg, utdanningstilbud som treffer elevenes ønsker og markedets behov, oppdaterte lærere – det er levekårsutvikling. Vest-Agder skolen er bra. Den er en av landets beste. Vi scorer høyest av alle på gjennomføring – det er levekårsutvikling. Det jobbes målrettet med lærlingeplasser og lærlingenes rammebetingelser.n
n
Det er levekårsutvikling. Vi har et tett samarbeid med opplæringskontorene. Vi har ansatt rådgivere i skolen. Vi jobber med elevenes psykiske helse. Det er levekårsutvikling.

n


Høyre har sagt at det skalnsatses tungt på tiltak som kvalifiserer for arbeidslivet

n

Vi har sagt at det må etableres ordninger som sikrer kompetanse for nye innvandrergrupper. Vi har sagt at det må jobbes slik at deltidsstillinger blir til heltidsstillinger. Vi faser inn tiltak for å bedre helsen i vår befolkning. Vi ønsker velkommen kunnskapsbasert utvikling ved å kople på forsknings- og universitetsmiljøet i hva vi holder på med. Vi utvikler samarbeidet med primærkommunene på disse områdene. Det er der vi bor alle sammen og det er der det meste av utviklingen skal skje.

nn

Vi har satset – og skal fortsette å satse – stort innenfor samferdsel. Det er en nødvendighet i denne landsdelen. For Høyre er det klart at utvikling av samferdsel er gode levekårstiltak. Gode veiforbindelser hindrer ulykker. Tilgang til arbeidsmarkedet, til utdanning, til kulturopplevelser er avhengig av gode forbindelser. Et godt veinett knytter landsdelen sammen. Vi har sagt at vi skal være en god vei-eier.n

n

Våre politiskenprioriteringer viser at vi tar levekår på alvor

nnn

For Høyre er det viktig å legge forholdene til rette. Mye av det vi holder på med er langsiktige prosesser. Vi må være villige til å jobbe over tid, la tiltakene virke og videreutvikle etter hvert. Det er slik vi ønsker å bygge denne landsdelen.

n

n
n

n

n

n

nnnn

n
n