Agder – En motor for utvikling

Agder har nettopp lagt bak seg sitt første år som ett fylket. Året ble på ingen måter som vi hadde tenkt. Korona-krisen snudde alt på hodet. Men målet om å være en motor for regional næringsutvikling er om mulig blitt enda tydeligere. Igjennom regionreformen har fylkeskommunen fått en tydelig bestilling fra statlige myndigheter om å styrke rollen som regional utviklingsaktør. Vi er i ferd med å levere på bestilling.

Fylkespolitiker Mathias Bernander har skrevet kronikken om å skape flere nye, lønnsomme arbeidsplasser som bidrar til vekst i hele Agder. (Foto: Agder Høyre)

I verktøykassen til fylkeskommunen finner vi flere tilskuddordninger, i tillegg til at vi spiller en viktig rolle som eier i Innovasjon Norge. På toppen av dette har vi også oppdragsgiveransvaret for viktige ordninger i Siva, et statlige foretak som eier, finansierer og utvikler nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling, og ikke minst for nevnte Innovasjon Norge.

Det er med andre ord ikke mangel på virkemidler som er utfordringen for gründere og entreprenører i regionen. Tvert imot, det store antallet ordninger vært en utfordring og gjort bilde fragmentert. Den utfordringen tok vi umiddelbart tak i politisk. I forbindelse med Agder fylkeskommunes første budsjettbehandling bestilte vi en helhetlig gjennomgang av det regionale virkemiddelapparatet. Målet er å forenkle, samordne, og styrke de verktøyene vi har for regional utvikling. Resultatet fra utredningen er en anbefaling på ti tiltak og tre ulike modeller for ny organisering av regionale virkemidler. Ved å rydde opp i det som rapporten fremhever er et virkemiddelapparat med mye overlapp og uhensiktsmessig høyt bruk av ressurser på koordinering vil vi nå sette gründeren i fokus.

Arbeidet som er satt i gang er på mange måter et nybrottsarbeid i norsk sammenheng. Det viser at vi på Agder går foran og setter standarden for hvordan vi skal drive regional utvikling. Som en oppfølgning av anbefalingene har vi nå tatt steget videre for å kartlegge kostander og konsekvenser ved gjennomføring av tiltakene. Nå tar vi til ordet for å få på plass en nasjonal pilot på Agder.

Samtidig er det også tiltak som ikke trenger å vente på en konsekvensanalyse. Rapporten var for eksempel tydelig på at den sektoren med mest overlapp var på det internasjonale arbeidet. Det er bakgrunnen for at vi har tatt steget med å avvikle Sørlandets Europakontor som et eget aksjeselskap. Kontoret ble i sin tid etablert som en felles satsing mellom de to fylkeskommunene, Kristiansand og Arendal kommune og Agderforskning. Siden den tid har Agderforskning trukket seg ut, og fylkene har slått seg sammen. Nå innlemmer vi dette arbeidet inn i fylkeskommunens verktøykasse slik at vi får en helhetlig og oversiktlig satsing på det internasjonale arbeidet vårt. I tillegg frigjør det midler til å styrke satsingen for å få mer midler fra EU-systemet tilbake til næringslivet på Agder. Til sammen bidrar disse grepene til å forenkle, forbedre og fornye fylkeskommunen som regional utviklingsaktør.

Det er et givende arbeid å jobbe med gründere, entreprenører og ny næringsetablering. Men vi må aldri glemme hva som er den viktigste driveren for nye arbeidsplasser og vekst på Agder. Vår landsdel lever av industri. Det er i industrien arbeidsplassene skapes, og det er i industrien verdiene produseres. Vi må gi industrien forutsigbarhet, trygge rammebetingelser, effektiv infrastruktur og et utdanningssystem som gir de tilgang på de beste hodene. Gjennom vårt tette samarbeid med de etablerte næringsklyngene sørger vi for nettopp dette. I tillegg kan vi skape nye industrieventyr ut fra den industrien som allerede eksisterer. Derfor vrir vi nå vårt eksisterende klyngeprogram til å premiere prosjekter som bygger på forskning og innovasjon. Konkurranse trigger næringslivet, og kampen om offentlige midler må også ha konkurranseelementet i seg for å treffe godt.

Et godt eksempel på prosjekter som fylkeskommunen støtter med midler er det regionale havvindprosjektet i samarbeid med viktige regionale aktører som GCE NODE, Eyde-klyngen, Green Energy Network og NHO Agder. Nettopp på grunn av kompetansen som vår etablerte industri besitter på offshoreteknologi har vår landsdel et unikt utgangspunkt for å lykkes på det globale havvindmarkedet. I tillegg åpnes nå våre nærområder (Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II) for konkurranse på fornybar energiproduksjon til havs. Her må vi kjenne vår besøkelsestid!

Som politikere skal vi være varsomme med å plukke vinnere. Men det er vårt ansvar å sørge for at næringslivet vårt blir vinnere gjennom effektive verktøy for utvikling. Det er helt avgjørende om vi skal lykkes med et av våre viktigste mål. Nemlig å få flere egder i jobb. At sysselsettingsgraden på Agder er lavest i landet er et nedslående faktum. Den utviklingen skal vi snu. Og den beste måten å gjøre det på er å skape nye lønnsomme arbeidsplasser som bidrar til vekst i hele Agder. Det får vi til gjennom et tett samarbeid med næringslivet, og en fylkeskommune som fungerer som en motor for utvikling.

Mathias Bernander
Leder av hovedutvalget for næring, klima og miljø, (H)
Agder fylkeskommune