Agder – et attraktivt sted å bo og besøke

Agder fylkesting behandler den 13.12.2021 budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 – 2025. I denne artikkelen kan du lese innlegget til Høyres gruppeleder Torunn Ostad.

Torunn Ostad mener planen som vedtas tar Agder i riktig retning, mot bedre levekår og lavere utslipp. (Foto: Mona Hauglid)

Innlegg

Høyre mener at politikken må løse de store utfordringene vi står overfor. I første rekke handler det om å kutte klimagassutslippene og inkludere flere i arbeidslivet. Derfor er det viktigere enn noen gang med en god skole og en god næringspolitikk som gjør at bedriftene kan investere i grønne løsninger og at vi sørger for veier og kollektivtilbud som gjør at folk over hele Agder kan komme seg trygt til og fra jobb.

Budsjettforslaget til fylkeskommunedirektøren styrer etter hovedmålene i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region. Og fylkeskommunedirektøren peker på noe viktig i sitt forslag, nemlig at vi må jobbe sammen med de 25 kommunene våre og andre samarbeidspartnere skal vi nå disse målene.

Den planen vi vedtar i dag for perioden 2022 – 2025 tar Agder i riktig retning, mot bedre levekår og lavere utslipp.

De største forskjellene som finnes i Norge i dag er mellom de som har en jobb og er en del av samfunnet, og de som har falt utenfor. Det å ikke fullføre videregående skole medfører betydelig høyere risiko for å falle utenfor arbeidslivet. Derfor er en av de aller viktigste oppgavene for oss som fylkeskommune å sørge for at enda flere får fullført videregående opplæring.

Derfor har posisjonen satt av penger til å opprette et utdanningstilbud for ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeidsliv i Østre Agder. Nå har flere ungdommer i den delen av fylket timer med reisevei om de trenger hjelp til å fullføre skolegangen. Med de pengene vi bevilger kan 50 unge hvert år få hjelp. Og vi har dyktige ansatte i oppfølgingstjenesten som står klare til å hjelpe. Vi har også lagt inn en styrking av den digitale skolehelsetjenesten. Det betyr at enda flere ungdommer som strever med hverdagen kan få hjelp når de trenger det. Vi vil også videreføre støtten til organisasjonen Hopeful. Prosjektet «Mer robust» er et tilbud som gir unge økt selvtillit og mestring i hverdagen, og hjelper dem tilbake i aktivitet. Høyre heier på organisasjoner som bidrar til et mer inkluderende samfunn.

Det er ikke bare elever som sliter på skolen som har høy risiko for å droppe ut. Elever med høyt læringspotensial som ikke opplever å få nok utfordringer på skolen har også høyere risiko for å falle fra. Dette er en problemstilling vi har løftet mange ganger. Nå følger vi opp med penger til å øke skoleledere og læreres kompetanse om elever med høyt læringspotensial.

Det er 3,5 år siden jeg fikk fylkestinget med meg på å vedta at 5 % av ansettelsene skal være personer med hull i CV-en eller nedsatt arbeidsevne. En viktig målsetting, men det går sent. Nasjonale tall viser at målsettingen virker. Men da må vi prioritere det arbeidet. Organisasjonen HELT MED bidrar til at mange med nedsatt funksjonsevne kommer i arbeid. Agder fylkeskommune samarbeider allerede med HELT MED gjennom noen av våre videregående skoler. Høyre mener at samarbeidet må utvides og at fylkeskommunen må ta sin del av ansvaret for inkluderingsdugnaden. Derfor setter vi av penger til HELT MED-stillinger. Agder fylkeskommune kan være en god arbeidsgiver for både unge og voksne i denne målgruppen.

Arbeidsplasser over hele Agder krever politiske prioriteringer. Det er både viktig og riktig at fylkestinget i dag står samlet om å prioritere en kraftig satsing på viktige veiprosjekter for hele Agder. Vi står overfor en periode med spennende industrisatsinger som vil kreve mye og gi mye. Fylkeskommunen setter fart for å få på plass nødvendig infrastruktur. Nå må staten følge opp med sitt bidrag.

Et godt kollektivtilbud både i byene og i distriktene er også viktig for at det skal være mulig å bo og jobbe i hele Agder. Nye tilbud som gir fleksibilitet og mobilitet for ulike brukergrupper må spres til både bygd og by. En samlet posisjon understreker betydningen av at AKT har gode rammer til utvikling og drift.

Agder har godt med plass. Vi har flott natur. Vi tilbyr opplevelser for store og små. Og vi har mat i verdensklasse! Derfor styrker posisjonen satsinga på helårsturisme, på Matdestinasjon Agder og på kulturtilbud og museum i hele landsdelen. Det vil gjøre Agder til et attraktivt sted å bo – og besøke.

«Be the change you want to see in the world”, sa Mahatma Gandhi. Da Høyre og posisjonen tok på seg ansvaret for å lede den nye fylkeskommunen for to år siden, lovte vi å prioritere det viktigste. Vi lovte å jobbe for å skape mer og inkludere flere – i hele Agder. Det synes i budsjettforslaget vi legger fram i dag.