Agder har det best med Høyre i regjering

Stortingsperioden 2017-2021 er snart over og Stortinget har nå hatt sitt siste møte før sommeren. Om man ser tilbake på åtte år med Høyrestyrt regjering, ser vi at Agder har fått et kraftig løft både med nye og trygge veier, spennende miljøer for forskning og utvikling, digital infrastruktur og nye arbeidsplasser. Vi kan takke Høyres stortingsrepresentanter fra Agder for aktivt og godt arbeid for landsdelen, som har gitt resultater.

Det siste stortingsmøtet i denne vårsesjonen ble holdt 18. juni. Med mindre noe uforutsett skulle inntreffe, var dette stortingsperiodens siste møte. Høyres stortingsrepresentanter fra Agder Høyre har jobbet godt og aktivt med flere viktige saker for landsdelen. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre)
Det siste stortingsmøtet i denne vårsesjonen ble holdt 18. juni. Med mindre noe uforutsett skulle inntreffe, var dette stortingsperiodens siste møte. Høyres stortingsrepresentanter fra Agder Høyre har jobbet godt og aktivt med flere viktige saker for landsdelen. Her skriver Ingunn, Norunn og Svein hva de tenker om den siste Stortingsperioden, og hva de ser frem til i sommer.

Stortingsrepresentant Ingunn Foss

Stortingsrepresentant for Vest-Agder fra Lyngdal, Ingunn Foss (Foto: Høyre)

Som stortingsrepresentant har jeg de siste åtte årene jobbet mye med saker knyttet til rammebetingelser for næringsliv og forenkling av byråkrati. 

Som medlem av næringskomiteen i 6 år var jeg også landbrukspolitisk talsperson for Høyre og startet «Høyres Landbruksnettverk». Nettverket består av 19 stortingsrepresentanter som har brukt mye tid på å sette seg inn i landbruksnæringas utfordringer og muligheter.  Vi har besøkt en rekke fylker og hatt utallige teams møter det siste året.   

De siste to årene har jeg som medlem av justiskomiteen jobbet spesielt mye med politireformen, flere stillinger, nytt utstyr, yrkesskadeforsikring for politifolk, vold og overgrep mot barn og domstolsreformen

Jeg har også i en periode vært medlem av Natos parlamentarikerforsamling som jobber med forsvarspolitikk og de siste fire årene medlem av EØS/EFTA utvalget som jobber med handelsavtaler. I tillegg til arbeidet i komiteen har jeg hatt en rekke møter med bedrifter og organisasjoner fra Sørlandet

I sommer skal jeg ta det litt roligere og lade opp til høstens valgkamp. . Vi skal gjøre alt vi kan for at Høyre skal bli fylkets største parti, få 2 representanter fra Vest Agder og Erna som Statsminister i nye fire år.

Stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad

Stortingsrepresentant for Vest-Agder fra Kristiansand, Norunn Tveiten Benestad (Foto: Høyre)

Det har vært åtte spennende år på Stortinget, først i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen fra 2013-2017 og så i Kommunal- og forvaltningskomiteen fra 2017 og frem til i dag. Jeg har også vært sju år i Nordisk Råd.

Sammen med Ingunn og Svein har jeg vært opptatt av å bidra til å få på plass våre felles Sørlandssaker.

Min første hjertesak var nok styrkingen av yrkesfagene og å få etablert fagskolene som en høyere yrkesfaglig utdanning. Det var en stor seier for oss som jobbet for det, og betyr mye både for vår landsdel og for resten av landet. Jeg er stolt av at det var vår regjering som gikk i spissen for å etablere fagutdanning på høyere nivå for de som har ambisjoner på yrkesfagenes vegne.  At fagskolestudentenes rettigheter og kvaliteten i fagskolesektoren nå styrkes, er et kvantesprang for anseelsen til yrkesfagene.  Gjennombruddet fikk vi i forrige periode, men også denne perioden har vi holdt trykket på fagskolesektoren. Jeg håper dette arbeidet fortsetter. Jeg tror ingen hadde ventet at det var Høyre som skulle ta føringen i dette arbeidet.

Det neste jeg vil trekke frem av det jeg har arbeidet mest med, har vært kampen for et bedre desentralisert og mer fleksibelt studietilbud.  Et tilbud som både favner de som ikke har mulighet til å studere på en campus, og også etablerte voksne som må ta studier ved siden av jobb eller omsorgsoppgaver og som ikke kan følge et ordinært studietilbud. Når flere skal inkluderes og ingen gå ut på dato, må vi ha et åpnere utdanningstilbud. De siste årene  har regjeringen økt innsatsen og bevilget mer midler til mer fleksible utdanninger.  Det har også kommet vår landsdel til gode. I 2021 kom regjeringen med en ny strategi før økt innsats på dette feltet. Det opplevde jeg som et gjennombrudd for det arbeidet som flere av oss i stortingsgruppa har vært med å arbeide for.

Ellers har det dette siste året vært viktig for meg å sikre gjennomslag for finansieringen av Gartnerløkka og få en avklaring og gjennomføringsmulighet for dette prosjektet. Det vil bli et stort fremskritt for både Kristiansand og hele landsdelen å få løst opp i dette knutepunktet. Her har jeg arbeidet tett med samferdselsfraksjonen vår.

Sist, men ikke minst er jeg stolt av alt vi har fått gjennomslag for på kultursektoren. Både Hestmanden, Sørlandet kunstmuseum, Vest-Agder museet, Arkivet, Kilden, Fullriggeren Sørlandet med flere. Ikke minst jobben for å sikre økonomien til Frivilligsentralene, der vi hadde et meget godt samarbeid med blant annet KRF.  

Nå skal sommeren nytes på Sørlandet med familie og venner, før det blir valgkamparbeid etter ferien for å sikre Ingunns og ikke minst Aase Marthes viktige andre plass fra Vest-Agder. Men når valget er over og siste sesjon i Nordisk Råd er ferdig i september, er det tid for meg til å tenke på litt andre prosjekt. Det ser jeg frem til.

Det har vært en glede å representere Agder Høyre på stortinget og jeg er veldig takknemlig for å ha fått muligheten til å være en del av Høyrelaget.
Takk for den tilliten!

Stortingsrepresentant Svein Harberg

Stortingsrepresentant for Aust-Agder fra Grimstad, Svein Harberg (Foto: Høyre)

Å få være stortingsrepresentant er et privilegium. Det er krevende arbeid, men det er også svært givende. Jeg var medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 2009-2013, leder for Familie- og kulturkomiteen 2013-2017, og første nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen de siste fire årene.

Jeg har vært innpisker for Høyres stortingsgruppe og parlamentarisk nestleder fra 2018, og møter i sentralstyret og arbeidsutvalget i Høyres Hovedorganisasjon. Siden 2017 har jeg også vært leder for Agderbenken på Stortinget.

Gjennom mine forskjellige oppgaver på Stortinget og i partiet har jeg fått arbeide bredt med mange politikkområder, og bygget nettverk med gode kolleger både i regjering og på Stortinget. Dette har vært avgjørende for å vinne frem på vegne av Agder, og vi kan se tilbake på viktige og gode gjennomslag. Et godt utdanningsløp av høy kvalitet fra barnetrinnet til master har vært en viktig sak, og ikke minst etableringen av flere laboratorier og topp kompetansemiljø for forskning og utvikling i landsdelen knyttet til UiA. Dette bidrar til omstilling og nye arbeidsplasser. Å kunne tilby arbeid til alle, og med forskjellig faglig bakgrunn, er avgjørende for et godt liv. Det har vært viktig å sikre et tilbud til dem som trenger ekstra hjelp i hverdagen, slik at alle kan føle seg som verdifulle deltagere i samfunnslivet.

De siste 16 månedene har selvsagt vært svært utfordrende. Forhandlinger om ulike krisepakker for å hjelpe Norge trygt gjennom krisen hentet frem det beste i det norske demokratiet, og vi har totalt sett funnet gode ordninger som har hjulpet godt. Jeg har også ledet Harberg-utvalget, som har utredet og vurdert ulike sider ved Stortingets kontrollfunksjon og rapporten ble overlevert til Stortingspresidenten i februar 2021.

Jeg ser tilbake på arbeidet med glede, og vil gjerne bidra fire nye år til det beste for Agder og alle de fine folkene som bor og arbeider her. Aller først ligger det noen fine sommeruker foran oss, og det blir godt å lade batteriene før valgkampen. Det gjør jeg best på sjøen – ikke uten grunn at mine kolleger kaller meg Båt-Svein!
Bilde av ny bro over Trysfjorden, E39 mellom Kristiansand og Mandal. Veisatsingen har tatt fart med borgerlig regjering og Nye Veier. (Foto: Agder Høyre)

Viktige gjennomslag for landsdelen med Høyre i regjering

Med Høyre i regjering har landsdelen vår blitt lyttet til og våre behov blir sett av sentrale myndigheter. Våre folkevalgte har løftet opp Agder som en viktig landsdel og fått gjennomslag for flere store kampsaker.

 • Historisk veibygging gjennom landsdelen, både E18 østover, E39 vestover og Rv9 opp Setesdal. Vi har også jobbet og fått gjennomslag for økt innsats for å få ned forfall på fylkesveier i distriktene.
 • Nye og moderne fengsler til Froland og Lindesnes
 • 800 millioner til nytt psykiatribygg i Kristiansand
 • Etablering av det statlige veiselskapet «Nye Veier» som bygger mer og bedre vei for skattepengene våre
 • 100 millioner til etablering av Mechatronic Innovation Lab i Grimstad
 • Flere studieplasser og moderne studentboliger til Universitetet i Agder
 • Etablering av ny og moderne tømmerkai i Mandal
 • Økt såkornfond i Agder slik at flere gode ideer kan komme fra tegnearket til virkeligheten
 • God kommuneøkonomi gjennom forutsigbare overføringer fra staten
 • Kortere ventelister på helsetjenester (før korona)
 • 800 millioner til bygging av nytt psykiatribygg hos Sørlandet sykehus i Kristiansand
 • Flere studieplasser ved fagskolen i Grimstad
 • Godkjent etablering av tre nye folkehøyskoler i landsdelen
 • Bidratt til etablering og bygging av Kunstsiloen i Kristiansand
 • Aktivt bidratt til etableringen av nytt barnehospice, «Andreas hus» på Eg i Kristiansand
 • Sikret midler til bygging av ny Varoddbru i Kristiansand, som ble åpnet juni 2021
 • Endret gradsforskriften som gir Universitet i Agder rett til å sette i gang flere profesjonsstudier som jus og psykologi. Dette er en stor nytte for landsdelen i fremtiden og bidrar til å gjøre oss mer attraktive for studenter og bedrifter

Viktige grunner for å stemme Høyre

 • Høyre vil at alle skal ha en jobb å gå til
 • Høyre vil bygge broer, ikke murer – ja til mer internasjonalt samarbeid.
 • Høyre er garantisten for EØS avtalen
 • Høyre vil ha mer energisamarbeid med Europa
 • Høyre vil gi gode rammebetingelser for næringsliv med lavere skatte- og avgiftsnivå
 • Høyre vil la pasienter velge behandling selv, og fortsette med fritt behandlingsvalg
 • Høyre vil ha større frihet i skolen – la elevene forme sin egen hverdag
 • Høyre vil hjelpe, ikke straffe – og derfor gjennomføre rusreformen
 • Høyre vil stoppe klimautslippene, ikke utviklingen
Hisøy-ferja på vei til Arendal i sommersola (Foto: Agder Høyre)