Agder Høyres nominasjonsprosess for Stortingsvalget 2025

Fylkesstyret har nedsatt to nominasjonskomiteer som skal innstille på kandidater til Ager Høyres stortingsvalglister 2025 – 2029, en for hvert valgdistrikt i Agder. Her kan du lese mer om vår nominasjonsprosess og datoplan fremover.

Agder Høyre stiller med to stortingsvalglister, en liste for hvert stortingsvalgdistrikt i Agder. Kandidatene må tilhøre det aktuelle valgdistriktet. Ved stortingsvalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med navnet på så mange kandidater som det skal velges representanter til Stortinget fra distriktet. Forslaget kan i tillegg inneholde inntil seks andre navn, totalt 10 kandidater for Aust-Agder valgdistrikt og 12 kandidater for Vest-Agder valgdistrikt.

Agder Høyres Nominasjonsmøte avholdes lørdag 23. november fra kl. 14.30, sted ikke avklart. Innkalling sendes ut til foreningenes valgte delegater senest 4 uker før møtet, nominasjonskomiteens innstilling senest 14 dager før møtet. Nominasjonsmøtet deles i to deler som foretar valg av to stortingsvalglister, en for hvert valgdistrikt. Stemmerett har de foreningene som tilhører de respektive valgdistriktene.

Nominasjonskomiteene avholdt konstituerende møter 19. mars og oppfordrer foreningene til å overholde alle frister og formaliteter for at prosessen skal gå riktig for seg og at komiteene kan levere en god liste til rett tid. Nominasjonsprosessen for begge stortingsvalglistene går parallelt med samme tidsfrister.

Komiteene innkaller aktuelle valgvillige kandidater til intervju med vekt på kandidatrollen, kartlegging av opplæringsbehov og andre forhold som kan være relevant å vite. Alle innstilte kandidater skal signere forpliktende kandidatavtale.

Er det noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen, kontakt:

  • Fylkessekretær Jannecke Beyer Guttormsen, 975 02 012, agder@hoyre.no

Datoplan for nominasjonsprosessen

Dato/uke 2024HendelseFrist
9. mars Uke 10Fylkesstyret oppnevner to nominasjonskomiteer, en komité for hvert av Agders valgdistrikt. 
9. mars Uke 10Fylkesstyret fastsetter dato for Agder Høyres Nominasjonsmøter: 23. november fra kl. 14.30 (sted ikke avklart) 
19. mars Uke 12Konstituerende møter for nominasjonskomiteene:
– Valg av nestleder.
– Skrive under erklæring om taushetsplikt for nominasjonskomitemedlemmer.
– Behandle og godkjenne datoplan for nominasjonsprosessen.
– Gjennomgang av fremdrift frem til neste møte.
 
Uke 12Rett etter konstituerende møte, tilskrives sittende representanter og vararepresentanter med spørsmål om de ønsker gjenvalg.Svarfrist 1. mai
Uke 12Fylkessekretær utarbeider og sender ut nominasjonshefte til hjelp i prosessen for foreningsledere som inneholder datoplan for nominasjonsprosessen, retningslinjer, sjekkliste med frister, nødvendige skjemaer m.m. 
Uke 12Sende ut anmodning til foreningene og sideorganisasjonene om å utarbeide navneforslag til valglistene. Navneforslag skal være i alfabetisk rekkefølge, uprioritert og ikke inneholde mer enn halvparten av navn fra egen kommune.Tilbakemelding innen 20. mai
Uke 12Sende ut elektronisk nyhetsbrev til alle medlemmer med oppfordring til å komme med navneforslag til valglistene.Tilbakemelding innen 20. mai
Uke 12Offentlig oppfordring om å komme med navneforslag til valglistene via Agder Høyres nettside og SoMe m.m.Tilbakemelding innen 20. mai
Uke 22Sittende representanter og vararepresentanters svar gjøres kjent på Agder Høyres nettside m.m.   
Uke 23    Nominasjonskomitemøter:
– Gjennomgang av innkommende navneforslag og svar fra sittende representanter.
– Nominasjonskomiteen arbeider selv frem forslag på aktuelle personer.
– Alfabetisk navneliste utarbeides.
– Gjennomgang av fremdrift frem til neste møte
 
Uke 24Alfabetisk navneliste og standard kandidatavtale sendes ut til foreslåtte med spørsmål om de ønsker å stå som listekandidat eller ikke.Tilbakemelding innen 1. juli      
Uke 32Nominasjonskomitemøter: 
– Gjennomgang av svar fra kandidater med signerte kandidatavtaler.
– Alfabetisk navneliste over valgvillige kandidater utarbeides.
– Gjennomgang av fremdrift frem til neste møte.
 
Uke 34Utsendelse av alfabetisk navneliste over valgvillige kandidater til lokalforeningene. 
Uke 35/36/37Prøvenominasjon:
Agder Høyres sideorganisasjoner og lokalforeninger avholder partimøter med rådgivende prøvenominasjon og sender prioritert liste over valgvillige kandidater til nominasjonskomiteen.

På samme møte velger lokalforeningene delegater m/vara til Nominasjonsmøtet.
Tilbakemelding Innen 13. sept.
Uke 35/36/37Elektronisk urnominasjon:
Alle betalende Høyremedlemmer i Agder, samt betalende Unge Høyre medlemmer som har stemmerett ved valget, får anledning til å prioritere valgvillige kandidater via Quest-back i en rådgivende urnominasjon.
Tilbakemelding Innen 13. sept.
Uke 38Resultatet fra rådgivende prøvenominasjon og urnominasjon gjøres kjent for medlemmer på Agder Høyres nettside m.m. 
Uke 38/39/41Komiteen innkaller aktuelle valgvillige kandidater til intervju med vekt på kandidatrollen, kartlegging av opplæringsbehov og andre forhold som kan være relevant å vite. Kandidatene har i forkant fått tilsendt et standard spørreskjema til utfylling, dette brukes som underlag for intervjuet. Sensitiv informasjon makuleres i etterkant. Alle valgvillige kandidater skal ha signert forpliktende kandidatavtale. 
Uke 42    Nominasjonskomitemøter:
Endelig prioritert liste, nominasjonskomiteens innstilling, utarbeides på bakgrunn av egne vurderinger, resultatene fra rådgivende prøvenominasjon og urnominasjon.

Listeforslaget skal være utfylt i rekkefølge med navnet på så mange kandidater som det skal velges representanter til Stortinget fra valgdistriktet og kan i tillegg inneholde inntil seks andre navn, totalt 10 kandidater for Aust-Agder valgdistrikt og 12 for Vest-Agder valgdistrikt.  

Komiteen utarbeider en plan for varsling av kandidater og nominasjonskomiteleder sin offentliggjøring av innstillingen i media.
 
Uke 43/44Nominasjonskomitemøter:
Gjennomføres bare hvis nominasjonskomiteenes innstilling ikke blir klar i uke 42.
 
Uke 43/44Innkalling til Nominasjonsmøte med sakspapirer sendes til lokalforeningenes valgte delegater. Ønskelig at nominasjonskomiteenes innstilling er klar og sendes ut sammen med sakspapirene til Nominasjonsmøtet.Innen 26. oktober, senest 4 uker før Nominasjons-møtet
Uke 43/44 (45)Nominasjonskomiteens innstilling med den endelige prioriterte listen, offentliggjøres og legges ut på Agder Høyres nettside og SoMe, sendes til listekandidatene, delegatene til Nominasjonsmøte, foreningene og sideorganisasjonene.Innen 8. november, senest 14 dager før Nominasjons-møtet
23. nov. Uke 47Nominasjonsmøte for Agders Høyre stortingsvalglister 2025 – 2029
Stemmerett har de valgte delegater fra foreningene som tilhører de respektive valgdistriktene.
Det er ingen selvskrevne delegater til Nominasjonsmøter. Delegatene må ha vært medlem i minst 4 uker og ha betalt kontingenten før møtestart, samt ha stemmerett ved valget i det det valgdistriktet det nomineres til.

Saksliste for hvert av Nominasjonsmøtene:
– Åpning av Nominasjonsmøtet
– Stemmeberettigede delegater til stede
– Godkjenning av innkalling
– Valg av møteleder, referent og bisitter
– Spørsmål om åpent/lukket møte
– Valg av tre delegater til tellekorps
– Valg av to delegater til å underskrive protokollen
– Nominasjonskomiteens redegjørelse og presentasjon av kandidatene
– Nominasjon av kandidater til Agder Høyres stortingsvalgliste 2025 – 2029
– Valg av to tillitsmenn for listen
– Nominasjonsmøtets godkjenning av at fylkesstyret gis fullmakt til å supplere listen ved ev. frafall
– Valg av to tillitsvalgte for listen, må være styremedlemmer for Agder Høyre og ha stemmerett i valgdistriktet.
 
2025Tillitsvalgte for listene sørger for at den innen fristen blir innlevert, stemplet og godkjent av valgstyret for Agder fylkeskommune.Innen kl. 12.00 den 31. mars 2025  

Agder Høyres nominasjonskomité for Aust-Agder valgdistrikt

MedlemmerRegionKommune
Beate SkrettingNominasjonskomitelederGrimstad
Geir Fredrik SissenerNestleder, Region Østre AgderArendal
Linda ØygardenArendalArendal
Gunnar KuliaVest for ArendalLillesand
Bjørn Erling AuestadRegion Setesdal                     Bykle
May Britt ToplandAgder Høyres KvinneforumBirkenes
Aleksander LjungstrømAgder Unge HøyreGrimstad
Maiken MesselAgder Senior HøyreArendal
Jannecke Beyer GuttormsenAgder Høyres fylkessekretær 
   
Steinar Pedersen1. varamedlemGjerstad
Birger Eggen2. varamedlemTvedestrand

Agder Høyres nominasjonskomité for Vest-Agder valgdistrikt

MedlemmerRegionKommune
Paal PedersenNominasjonskomitelederLindesnes
Nina LedangNestleder, Region Kristiansand    Vennesla
Pål HarvKristiansandKristiansand
Jan KristensenRegion ListerLyngdal
Kirstin Slotten StaursethRegion Lindesnes                                   Lindesnes
Inger Stray JensenAgder Høyres KvinneforumFarsund
Celine AssAgder Unge HøyreKristiansand
Per Sigurd SørensenAgder Senior HøyreKristiansand
Jannecke Beyer GuttormsenAgder Høyres fylkessekretær 
   
Sally Vennesland1. varamedlemKristiansand
Brede Pedersen2. varamedlemLindesnes