Agder i vekst

Agder er en region i vekst. En region som ikke bare snakker om det grønne skiftet, men som utøver det i praksis. Agder er en landsdel med en stolt industrihistorie, og som vet å utnytte naturressursene våre på en effektiv og skånsom måte. Fra hav til hei. I hele Agder.

Fylkestingsrepresentant Mathias Bernander skriver om viktige satsinger i neste års budsjett for Agder. (Foto: Agder Høyre)

Dette grunnlaget bygger vi videre på i posisjonspartienes forslag til budsjett for Agder fylkeskommune i 2022. Som leder av hovedutvalget for næring, klima og miljø ønsker jeg å trekke frem et par av de viktigste satsingene for det kommende året.

Reiseliv og Matregion Agder

Reiselivet på Agder har mye å spille på. Men Korona-krisen har gitt betydelige utfordringer. Spesielt rammet ble våre klassiske vinterdestinasjoner som fikk store deler av sin høysesong både i 2020 og 2021 ødelagt av strenge smitteverntiltak og hytteforbud. Det viser seg også når tallene gjøres opp. For der resten av næringslivet på Agder har klart seg godt og bedre enn landsgjennomsnittet er historien en annen for reiselivet. Den svakeste utviklingen i sysselsetting for næringslivet på Agder har vært nettopp innenfor reiseliv og servicebransjen. For 2022 er derfor reiselivet en hovedprioritet. Vi setter av 2 millioner til reiselivsattraktivitet, og 4 millioner til bærekraftige opplevelsessatsinger. Og for å være sikre på at vi når ut til de som er rammet hardest av pandemien øremerker vi 1 million av midlene til våre fjell- og heidestinasjoner.  Det vil si at destinasjoner som Setesdal, Åseral og Sirdal kan søke på prosjekter og tiltak som fremmer reiseliv, og utvikler disse fantastiske områdene som helårsdestinasjoner både for innenlands- og utenlandsk turisme.

Utover dette er vi også i gang med en ny storsatsing. Vi vil bli landets fremste matfylke. I tillegg til reiselivet vil også satsingen bli viktig for landbruksnæringen og restaurantbransjen vår. Men det er også et viktig tiltak for folkehelsen, og for barn- og unge. Bredden i Matregionen Agder kommer tydelig frem i budsjettet. Her setter vi av 2,5 millioner til arbeidet og prosjekter som kan realisere målsettingene vi har satt. Og for å inspirere og vise retning på hvilke type prosjekter som kan utvikles under paraplyen Matregion Agder setter vi av 500.000 i 2022 til Geitmyra matkultursenter og deres prosjekt for læringsrik mat på SFO. Prosjektet får midler for å utvide til flere kommuner i Agder. Motivasjonen for å støtte prosjektet er at matkultur må bygges stein for stein. Da må vi begynne med fremtiden vår. Om barn og unge får et bevisst forhold til sunn, lokal kvalitetsmat vil det være den viktigste grunnplanken for å lykkes med Matregion Agder på sikt. Det bygger omdømme og sikrer rekruttering.

Blå næring og grønn industriutvikling

Mat er et viktig stikkord også i satsingen vår på blå næring. Her fortsetter vi å satse på fiskeri og oppdrettsnæring. For oppdrettsnæringen er det viktig at Agder finner sin nisje. Vi blir aldri en stor lakseregion. Men vi kan bli best på utvikling av nye produkter og arter. Og vi kan ta en posisjon på landbaserte oppdrettsanlegg. Nylig tildelte vi fire millioner til utviklingen av Innakva lab i Flekkefjord. Laben skal tilby en fellesarena for gründere, næringsliv, forskning, undervisning og myndigheter. Her skal verdier skapes, og næringslivet utvikles gjennom moderne infrastruktur, kunnskap og nettverk. 

Satsingen på grønn industriutvikling fortsetter også i 2022. Det settes av midler til prosjektutvikling, vi satser på klyngene våre og funksjonen Invest in Agder relanseres som en viktig satsing. Her er arbeidet allerede i gang med å kartlegge industriklare tomter på Agder. Tilgang på sjø, vei, og kraft er viktige «selling-points» for å få store aktører til å satse i vår landsdel. Skal vi få til det må fylket og kommunene på Agder samarbeide. Vi må sikre en effektiv forvaltning som spiller på lag med næringslivet, og kommunene må sette av tilstrekkelig med areal til næringsutvikling. Vi lever i en tid preget av høy velstand, urban byplanlegging og moderne arkitektur. Det er bra, og skaper rammer for det gode liv på Agder. Men, vi må aldri glemme hva vi lever av. Vår landsdel lever av industri. Det er i industrien arbeidsplassene skapes, og det er i industrien verdiene produseres. Det må kommunene huske på når arealplaner skal vedtas.

Og i 2022 er grunnmuren for enhver satsing på næringslivet også en satsing på klima og reduserte utslipp. Vi skal ha vekst på Agder. Men den må være bærekraftig. Vi lever i en tid der vi har klart å frikoble vekst fra økte utslipp. Det er også tilfellet på Agder der vi i de siste årene har redusert utslippene samtidig som regionen og næringslivet er i økonomisk vekst. Men vi må gjøre mer. Fylkeskommunen kan ikke klare det alene, men vi kan sørge for å gi de som kan gjøre mest de beste verktøyene for å lykkes. Med nytt budsjett for 2022 gir vi næringslivet på Agder verktøyene de trenger for å skape vekst og kutte utslipp.