Arbeidet i Agder Høyres nominasjonskomite er i gang for Stortingsvalget 2021

Agder Høyres fylkesstyre vedtok 7. mars 2020 å nedsette to nominasjonskomiteer som skal innstille på kandidater til valglistene, en for hvert valgdistrikt i Agder. Her kan du lese mer om vår prosess og datoplan fremover.

FOR NYHETER I FORBINDELSE MED AGDER HØYRES NOMINASJONSPROSESS — KLIKK HER!

n

Navneforslag på kandidater sendes innen 20. mai til: agder@hoyre.no


Hvis det er noe du lurer på inforbindelse med nominasjonen, ta kontakt med:nnnnn

nn

Nominasjonskomité for Aust-Agdernvalgdistrikt:

nnnnn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

Leder av nominasjonskomiteen

n
n

Arild Windsland

n
Nestleder av nominasjonskomiteen, Arendal n
n
n
Sidsel Pettersenn
n
n
n

Vestre Agdern
n

n
n

Beate Skretting

n
n

Østre Agder

n
n

Gunn Olsen

n
n

Setesdal

n
n

Olav K. Hovet

n
n

Agder Høyres Kvinneforum n

n
n

Torunn Charlotte Nyberg

n
n

Agder Unge Høyre n

n
n

Jørgen Heimsæter

n
n

Agder Senior Høyre n

n
n

Rolf Larsen (Vara: Liv Aanby)

n
n
  n
 • Vara 1
 • n
n
n

Geir Fredrik Sissener

n
n
  n
 • Vara 2
 • n
n
n

Kari Lise Svaleng

n
n
  n
 • Vara 3
 • n
n
n

Petter Wold

n
nnnnn

Nominasjonskomité for Vest-Agdernvalgdistrikt:

nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

Leder av nominasjonskomiteen

n
n

Mathias Bernander

n
n

Kristiansandsregionen

n
n

Renate Hægeland

n
n

Lister

n
n

Jan Sigbjørnsen

n
n

Lindesnes n

n
n

Erik Hillesund

n
n

Agder Høyres 2. nestleder n

n
n

Roger Abusland

n
n

Agder Høyres Kvinneforum n

n
n

Mette Roth

n
n

Agder Unge Høyre n

n
n

Siri Heimdal Knudsen

n
n

Nestleder av nominasjonskomiteen, Agder Senior Høyre

n
n

Inger Stray Jensen (Vara: Ole Guttorm Ihme)

n
n
  n
 • Vara 1
 • n
n
n

Janne F. Kristoffersen

n
n
  n
 • Vara 2
 • n
n
n

Siv Rosfjord

n
n
  n
 • Vara 3
 • n
n
n

Odd Grønberg

n
nnnnnn

n
n

n

Datoplan for nominasjonsprosessen i Agder Høyre

nnnnnn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

Dato 2020

n
n

Hendelsen

n
n

Frist

n
nn

Uke 12

n
n

Konstituerende møtennominasjonskomite

n

Aust-Agdernvalgdistrikt og Vest-Agdernvalgdistrikt

n
  n
 • Behandle og godkjenne datoplan for nominasjonsprosessen
 • n
n
n

n
n

Uke 12

n
n

Rett etter konstituerende møte, tilskrives sittende representanter og vararepresentanter med spørsmål om de ønsker gjenvalg.

n
n

Svarfrist 1. mai

n
n

Uke 13

n
n

Sende ut anmodning til foreningene og sideorganisasjonene om å utarbeide navneforslag til valglistene. Navneforslag skal være i alfabetisk rekkefølge, uprioritert og ikke inneholde mer enn halvparten av navn fra egen kommune.

n
n

Tilbakemelding innen 20. mai

n
n

Uke 13

n
n

Sende ut elektronisk brev til alle medlemmer med oppfordring til å komme med navneforslag til valglistene.

n
n

Tilbakemelding innen 20. mai

n
n

Uke 13

n
n

Offentlig oppfordring om å komme med navneforslag til listene via Agder Høyres nettside og SoMe m.m.

n
n

Tilbakemelding innen 20. mai

n
n

Uke 19

n
n

Sittende representanter og vararepresentanters svar gjøres kjent på Agder Høyres nettside m.m.

n
n

n
nn

Uke 23

n
n

Nominasjonskomitemøten

n

Aust-Agdernvalgdistrikt og Vest-Agdernvalgdistrikt

n
  n
 • Gjennomgang av innkommende navneforslag og svar fra sittende representanter.n
 • n
 • Nominasjonskomiteen arbeider selv frem forslag på aktuelle personer.n
 • n
 • Alfabetisk navneliste utarbeides.
 • n
n
n

n
n

Uke 23

n
n

Alfabetisk navneliste og standard kandidatavtale sendes ut til foreslåtte med spørsmål om de ønsker å stå som listekandidat eller ikke.

n
n

Tilbakemelding innen 1. juli

n
nn

Uke 33

n
n

Nominasjonskomitemøten

n

Aust-Agdernvalgdistrikt og Vest-Agdernvalgdistrikt

n
  n
 • Gjennomgang av svar fra kandidater med signerte kandidatavtaler.n
 • n
 • Alfabetisk navneliste over JA kandidater utarbeides.
 • n
n
n

n
n

Uke 35

n
n

Utsendelse av alfabetisk navneliste over JA kandidater til lokalforeningene.

n
n

n
n

Uke 36/37

n
n

Prøvenominasjon:

n

Agder Høyres sideorganisasjoner og lokalforeninger avholder partimøter med prøvenominasjon og sender prioritert liste over JA kandidater til nominasjonskomitéen. På samme møte velger lokalforeningene delegater m/vara til Nominasjonsmøtet.

n
n

Tilbakemelding

n

Innen 13. sept.

n
n

Uke 36/37

n
n

Elektronisknurnominasjon:

n

Alle betalende Høyremedlemmer i Agder, samt betalende Unge Høyre medlemmer som har stemmerett ved valget, får anledning til å prioritere JA kandidatene via Quest-back i en rådgivende urnominasjon.

n
n

Tilbakemelding

n

Innen 13. sept.

n
n

Uke 38

n
n

Resultatet fra prøvenominasjon og urnominasjon gjøres kjent for medlemmer på Agder Høyres nettside m.m.

n
n

n
n

Uke 38/39/40

n
n

Komiteen innkaller aktuelle valgvillige kandidater til intervju med vekt på kandidatrollen, kartlegging av opplæringsbehov og andre forhold som kan være relevant å vite. Kandidatene har i forkant fått tilsendt et standard spørreskjema til utfylling, dette brukes som underlag for intervjuet. Sensitiv informasjon makuleres i etterkant. Alle valgvillige kandidater skal ha signert forpliktende kandidatavtale.

n
n

n
nn

Uke 42

n
n

Nominasjonskomitemøten

n

Aust-Agdernvalgdistrikt og Vest-Agder valgdistrikt

n

Endelig prioritert liste, nominasjonskomiteens innstilling, utarbeides på bakgrunn av egne vurderinger, resultatene fra prøvenominasjon og rådgivende urnominasjonen. Listeforslaget skal være utfylt i rekkefølge med navnet på så mange kandidater som det skal velges representanter til Stortinget fra valgdistriktet og kan i tillegg inneholde inntil seks andre navn, totalt 10 kandidater for Aust-Agder valgdistrikt.

n
n

n
n

Uke 43

n
n

Endelig prioritert liste offentliggjøres og legges ut på Agder Høyres nettside og SoMe, sendes til listekandidatene, foreningene og sideorganisasjonene.

n
n

n
n

Uke 43

n
n

Innkalling til Nominasjonsmøte med sakspapirer sendes til lokalforeningenes valgte delegater.n

n
n

n
n

21. nov.

n
n

Nominasjonsmøternfor Agders to valgdistrikt avholdes:

n

AgdernHøyres Stortingsvalglister 2021 – 2025

n

Stemmerett har de valgte delegater fra foreningene som tilhører de respektive valgdistriktene. Det er ingen selvskrevne delegater til Nominasjonsmøter. Delegatene må ha vært medlem i minst 4 uker og ha betalt kontingenten før møtestart for å ha stemmerett.

n
n

n
n

Siste frist:

n

31. mars 2021

n

kl. 12.00

n
n

Tillitsvalgte for listene sørger for at den innen fristen blir innlevert, stemplet og godkjent av valgstyret for Agder fylkeskommune.n

n
n

n
nnnn