Arbeidet i Agder Høyres nominasjonskomite er i gang for Stortingsvalget 2021

Agder Høyre har vedtatt to nominasjonskomiteer for Stortingsvalglisten 2021 (Foto: Tor Marius Markussen)

Agder Høyres fylkesstyre vedtok 7. mars 2020 å nedsette to nominasjonskomiteer som skal innstille på kandidater til valglistene, en for hvert valgdistrikt i Agder. Her kan du lese mer om vår prosess og datoplan fremover.

FOR NYHETER I FORBINDELSE MED AGDER HØYRES NOMINASJONSPROSESS — KLIKK HER!

Navneforslag på kandidater sendes innen 20. mai til: agder@hoyre.no


Hvis det er noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen, ta kontakt med:

Nominasjonskomité for Aust-Agder valgdistrikt:

Leder av nominasjonskomiteen

Arild Windsland

Nestleder av nominasjonskomiteen, Arendal 

Sidsel Pettersen

Vestre Agder

Beate Skretting

Østre Agder                     

Gunn Olsen

Setesdal 

Olav K. Hovet

Agder Høyres Kvinneforum   

Torunn Charlotte Nyberg

Agder Unge Høyre                  

Jørgen Heimsæter                       

Agder Senior Høyre                 

Rolf Larsen (Vara: Liv Aanby)

 • Vara 1

Geir Fredrik Sissener

 • Vara 2

Kari Lise Svaleng

 • Vara 3

Petter Wold

Nominasjonskomité for Vest-Agder valgdistrikt:

Leder av nominasjonskomiteen

Mathias Bernander

Kristiansandsregionen            

Renate Hægeland  

Lister                                          

Jan Sigbjørnsen

Lindesnes                                  

Erik Hillesund

Agder Høyres 2. nestleder     

Roger Abusland

Agder Høyres Kvinneforum   

Mette Roth

Agder Unge Høyre                  

Siri Heimdal Knudsen

Nestleder av nominasjonskomiteen, Agder Senior Høyre                          

Inger Stray Jensen (Vara: Ole Guttorm Ihme)

 • Vara 1

Janne F. Kristoffersen

 • Vara 2

Siv Rosfjord

 • Vara 3

Odd Grønberg


Datoplan for nominasjonsprosessen i Agder Høyre

Dato 2020

Hendelse

Frist

Uke 12

Konstituerende møte nominasjonskomite

Aust-Agder valgdistrikt og Vest-Agder valgdistrikt

 • Behandle og godkjenne datoplan for nominasjonsprosessen

 

Uke 12

Rett etter konstituerende møte, tilskrives sittende representanter og vararepresentanter med spørsmål om de ønsker gjenvalg.

Svarfrist 1. mai

Uke 13

Sende ut anmodning til foreningene og sideorganisasjonene om å utarbeide navneforslag til valglistene. Navneforslag skal være i alfabetisk rekkefølge, uprioritert og ikke inneholde mer enn halvparten av navn fra egen kommune.

Tilbakemelding innen 20. mai

Uke 13

Sende ut elektronisk brev til alle medlemmer med oppfordring til å komme med navneforslag til valglistene.

Tilbakemelding innen 20. mai

Uke 13

Offentlig oppfordring om å komme med navneforslag til listene via Agder Høyres nettside og SoMe m.m.

Tilbakemelding innen 20. mai

Uke 19

Sittende representanter og vararepresentanters svar gjøres kjent på Agder Høyres nettside m.m.

 

Uke 23

Nominasjonskomitemøte  

Aust-Agder valgdistrikt og Vest-Agder valgdistrikt

 • Gjennomgang av innkommende navneforslag og svar fra sittende representanter.
 • Nominasjonskomiteen arbeider selv frem forslag på aktuelle personer.
 • Alfabetisk navneliste utarbeides.

 

Uke 23

Alfabetisk navneliste og standard kandidatavtale sendes ut til foreslåtte med spørsmål om de ønsker å stå som listekandidat eller ikke.

Tilbakemelding innen 1. juli               

Uke 33

Nominasjonskomitemøte  

Aust-Agder valgdistrikt og Vest-Agder valgdistrikt

 • Gjennomgang av svar fra kandidater med signerte kandidatavtaler.
 • Alfabetisk navneliste over JA kandidater utarbeides.

 

Uke 35

Utsendelse av alfabetisk navneliste over JA kandidater til lokalforeningene.

 

Uke 36/37

Prøvenominasjon:

Agder Høyres sideorganisasjoner og lokalforeninger avholder partimøter med prøvenominasjon og sender prioritert liste over JA kandidater til nominasjonskomitéen. På samme møte velger lokalforeningene delegater m/vara til Nominasjonsmøtet.

Tilbakemelding

Innen 13. sept.

Uke 36/37

Elektronisk urnominasjon:

Alle betalende Høyremedlemmer i Agder, samt  betalende Unge Høyre medlemmer som har stemmerett ved valget, får anledning til å prioritere JA kandidatene via Quest-back i en rådgivende urnominasjon.

Tilbakemelding

Innen 13. sept.

Uke 38

Resultatet fra prøvenominasjon og urnominasjon gjøres kjent for medlemmer på Agder Høyres nettside m.m.

 

Uke 38/39/40

Komiteen innkaller aktuelle valgvillige kandidater til intervju med vekt på kandidatrollen, kartlegging av opplæringsbehov og andre forhold som kan være relevant å vite. Kandidatene har i forkant fått tilsendt et standard spørreskjema til utfylling, dette brukes som underlag for intervjuet. Sensitiv informasjon makuleres i etterkant. Alle valgvillige kandidater skal ha signert forpliktende kandidatavtale.

 

Uke 42

Nominasjonskomitemøte  

Aust-Agder valgdistrikt og Vest-Agder valgdistrikt

Endelig prioritert liste, nominasjonskomiteens innstilling, utarbeides på bakgrunn av egne vurderinger, resultatene fra prøvenominasjon og rådgivende urnominasjonen. Listeforslaget skal være utfylt i rekkefølge med navnet på så mange kandidater som det skal velges representanter til Stortinget fra valgdistriktet og kan i tillegg inneholde inntil seks andre navn, totalt 10 kandidater for Aust-Agder valgdistrikt.

 

Uke 43

Endelig prioritert liste offentliggjøres og legges ut på Agder Høyres nettside og SoMe, sendes til listekandidatene, foreningene og sideorganisasjonene.

 

Uke 43

Innkalling til Nominasjonsmøte med sakspapirer sendes til lokalforeningenes valgte delegater.

 

21. nov.

Nominasjonsmøter for Agders to valgdistrikt avholdes:

Agder Høyres Stortingsvalglister 2021 - 2025

Stemmerett har de valgte delegater fra foreningene som tilhører de respektive valgdistriktene. Det er ingen selvskrevne delegater til Nominasjonsmøter. Delegatene må ha vært medlem i minst 4 uker og ha betalt kontingenten før møtestart for å ha stemmerett.

 

Siste frist:

31. mars 2021

kl. 12.00

Tillitsvalgte for listene sørger for at den innen fristen blir innlevert, stemplet og godkjent av valgstyret for Agder fylkeskommune.