Agder Høyre møtte Arbeids- og sosialdepartementet

n Levekår og utenforskap er en av de store utfordringene i Agder. Høyre er et parti som ønsker muligheter for alle, og vi har mange gode prosjekter i gang i vår landsdel.n n n

Under Høyres landsmøte 2018 arrangerte noen av Agder Høyres ledende politikere et møte med statssekretær Morten Bakke i Arbeids- og sosialdepartementet. Der ble han informert om landsdelens levekårsutfordringer og litt om hvilke prosjekter vi har på gang i landsdelen.n
n
n I tillegg generell bakgrunnsinformasjon, ble statssekretæren orientert om

n

— den regionale områdesatsingen for bedre levekår

n

— «Jobbsjansen» i Lyngdal, et NAV-prosjekt for å sysselsette innvandrerkvinner

n

— samarbeidsprosjektet mellom NAV, Vest-Agder fylkeskommune og Vennesla kommune om å bruke NAV-midler til forebyggende tiltak i Vennesla vgs for å få flere til å gjennomføre videregående opplæring

n

— samarbeidsprosjekt mellom NAV og Aust-Agder fylkeskommune om jobbspesialister for ungdom.

n

n

Statssekretæren lyttet med stor interesse for informasjon om både utfordringer og satsinger i Agder, og hadde gode innspill til veien videre.

n

n

nnnn

n
n