Agder Høyre påvirker nasjonal politikk

Høyres landsmøte valgte opposisjonsleder i Aust-Agder, Torunn Ostad inn i landsmøtets redaksjonskomité for resolusjonen om Arbeid og inkludering.

Det er et viktig saksfelt for vår landsdel med de levekårsutfordringene vi har. Gjennom det vervet fikk hun muligheten til å fremme Agders synspunkter og tilleggsforslag, og vi har fått mye gjennomslag. 


Agder Høyre har jobbet grundig med dette temaet og har en egen politisk arbeidsgruppe ledet av Torunn Ostad. Agder fremmet 18 tilleggsforslag til resolusjonen, og fikk vedtatt 13 av dem!

Viktige endringsforslag Agder Høyre har fått gjennomslag for:

legge til rette for mer bruk av arbeidspraksis i introduksjonsprogrammet
 vurdere å heve særaldersgrensene for alderspensjon i enkelte yrkesgrupper i offentlig sektor
  tilrettelegge for flere forsøk med anonyme søknader i det offentlige der målet er mangfold i arbeidslivet
tilrettelegge for effektiv omskolering til yrker hvor samfunnet trenger arbeidskraft der grupper rammes av ledighet
Innføre forsøk hvor NAV, fylkeskommunen, kommunene og det private næringsliv samarbeider om fleksibel bruk av tiltaksmidler


Dette siste er et viktig forslag for Agder. I Agder betaler NAV ut 100 millioner hver måned i stønader og ytelser til unge under 30 år. Dette er mye penger brukt på å reparere. NAV ønsker å omfordele noen av disse midlene til forebyggende tiltak brukt i skolen for å forhindre at de unge i faresonen skal ramle ut av skolen og av arbeidslivet.

NAV vil ha et pilotprosjekt i samarbeid med Vennesla kommune, fylkeskommunen, Vennesla vgs og Universitetet i Agder for å prøve dette ut. Vi må sikre at NAV Agder får denne muligheten til å hjelpe våre ungdommer.


Andre punkter fra resolusjonen som er viktige for Agder:

Innføre IPS, såkalt Jobbresept, over hele landet, et tiltak hvor arbeid er en del av behandlingen for å hjelpe unge som sliter psykisk og/eller med å komme i arbeid. (Dette er et viktig tiltak i Agder, siden vi har en veldig høy andel unge utenfor arbeidslivet. Det er også en utvidelse/videreføring av ordningen med jobbspesialister for unge som NAV i Aust-Agder starter å prøve ut i disse dager)
sikre at gradert sykemelding og gradert uføretrygd er hovedregelen
legge til rette for at normen ved nye stillingsutlysninger er heltid, og arbeide for bruk av alternative arbeidstidsordninger