Agder Høyre påvirker nasjonal politikk

Høyres landsmøte valgte opposisjonsleder i Aust-Agder, Torunn Ostad inn i landsmøtets redaksjonskomité for resolusjonen omArbeid og inkludering.n n Det er et viktig saksfelt for vår landsdel med de levekårsutfordringene vi har.Gjennom det vervet fikk hun muligheten til å fremme Agders synspunkter og tilleggsforslag, og vi har fått mye gjennomslag.n n n n

nn Agder Høyre har jobbet grundig med dette temaet og har en egen politisk arbeidsgruppe ledet av Torunn Ostad. Agder fremmet 18 tilleggsforslag til resolusjonen, og fikk vedtatt 13 av dem!n
n
n Viktige endringsforslag Agder Høyre har fått gjennomslag for:n
n
— legge til rette for mer bruk av arbeidspraksis i introduksjonsprogrammetn
— vurdere å heve særaldersgrensene for alderspensjon i enkelte yrkesgrupper i offentlig sektorn
— tilrettelegge for flere forsøk med anonyme søknader i det offentlige der målet er mangfold i arbeidslivetn
— tilrettelegge for effektiv omskolering til yrker hvor samfunnet trenger arbeidskraft der grupper rammes av ledighetn
— Innføre forsøk hvor NAV, fylkeskommunen, kommunene og det private næringsliv samarbeider om fleksibel bruk av tiltaksmidler

n

n
Dette siste er et viktig forslag for Agder. I Agder betaler NAV ut 100 millioner hver måned i stønader og ytelser til unge under 30 år. Dette er mye penger brukt på å reparere. NAV ønsker å omfordele noen av disse midlene til forebyggende tiltak brukt i skolen for å forhindre at de unge i faresonen skal ramle ut av skolen og av arbeidslivet.n
n
NAV vil ha et pilotprosjekt i samarbeid med Vennesla kommune, fylkeskommunen, Vennesla vgs og Universitetet i Agder for å prøve dette ut. Vi må sikre at NAV Agder får denne muligheten til å hjelpe våre ungdommer.n
n
n
n Andre punkter fra resolusjonen som er viktige for Agder:
nn
n — Innføre IPS, såkalt Jobbresept, over hele landet, et tiltak hvor arbeid er en del av behandlingen for å hjelpe unge som sliter psykisk og/eller med å komme i arbeid. (Dette er et viktig tiltak i Agder, siden vi har en veldig høy andel ungenutenfor arbeidslivet. Det er også en utvidelse/videreføring av ordningen mednjobbspesialister for unge som NAV i Aust-Agder starter å prøve ut i dissendager)n
n — sikre at gradert sykemelding og gradert uføretrygd er hovedregelenn
n — legge til rette for at normen ved nye stillingsutlysninger er heltid, og arbeide for bruk av alternative arbeidstidsordninger

nnnnn

n
n