Alle i Agder skal få mulighet til å fylle på kompetansen

nn Selv i et arbeidslivnsom endrer segrasktog blirnmerdigitalisert,automatisertogrobotisert, vil menneskernalltid være vår viktigste ressurs.Derfor må vi møte fremtidens arbeidslivnved å investere i mennesker og deres fornybare evner, slik at ingen går ut påndato. nnnnn n

nn Arbeidslivet forandrer seg så raskt at flere kan oppleve at deres utdannelse ikke lenger oppleves som relevant eller etterspurt lenge før de skal gå av med pensjon, eller kanskje til og med tidlig i karrieren. Det kan være frustrerende og vanskelig.

nn

I en tidnmed hurtige omstillinger og endringer, og nå med myenusikkerhet og mange permitteringer, er det viktigere enn noen gang ånsatse på mennesker; kunnskap, arbeidskraft og utdanning.

Menneskelig kompetanse er en fornybar ressurs. Vi ville ikke klart å utnytte Agders fortrinn uten mennesker med pågangsmot, kloke hoder og arbeidsomme hender. Hele velferdssamfunnet vårt er bygget på kompetansen til alle dere som hver dag går på jobb. Dere bidrar til verdiskaping og inntekter både til dere selv og til fellesskapet. Det blir bygget av lærerne på skolene våre, sykepleierne og legene på sykehusene våre og ute i kommunene, og ansatte på store og små bedrifter rundt om i hele Agder. n

Som politikere er det en del av vårt ansvar ånlegge til rette for at kompetansen arbeidstakerne sitter med blirnvidereutviklet og fornyet. Dette er ekstra viktig i møte med morgendagensnarbeidsliv.

n

Derfor er jeg glad for at Høyre i regjering nå lanserer en kompetansereform som vil gi flere mulighet til å lære hele livet og stå lenger i arbeid. Ingen skal oppleve å gå ut på dato i norsk arbeidsliv, men faktum er at mange risikerer å gjøre nettopp det. n
n

n

Teknologisk utvikling, kunstig intelligens og det grønne skiftet gir Norge som nasjon store muligheter vi må gripe, og vi har heldigvis konkurransefortrinn på flere områder. Men det fører også med seg utfordringer, og vi blir tvunget til å tenke nytt. Mange arbeidsoppgaver vil endres, kreve mer formell kompetanse for å utføres, eller forsvinne helt. Det fører til at noen står i større fare for å falle utenfor arbeidslivet og i vedvarende utenforskap. Derfor skal Høyre i regjering sørge for at alle får muligheten til å utdanne seg, fylle på med kunnskap og kompetanse, videreutdanne seg eller omskolere seg. Vi må nå lære hele livet.

nn

Utdanning har vært – og er – selve billetten inn i arbeidslivet, men i fremtiden vil ikke én billett ta oss langt nok. For mange av oss kan det være nødvendig med flere billetter, eller et klippekort. Kompetansereformen “lære hele livet” favner bredt: Den vil gi mennesker en ny sjanse i arbeidslivet og i utdanningssektoren, sørge for at de som trenger det får nødvendig faglig påfyll, og åpne opp utdanningssektoren for flere. Den vil sørge for at bedrifter og arbeidstakere i Agder vil få sjanse til å holde tritt med utviklingen. Høyres og regjeringens løsning i møte med fremtidens arbeidsliv er å investere i mennesker og deres evner.

Ingunn Foss og Svein Harberg
Stortingsrepresentanter AgdernHøyrennnn