Batterisatsing på Agder: Kritikken faller på sin egen urimelighet

La det ikke være noen tvil. Høyre vil legge til rette for batteriproduksjon i Norge. Kritikken fra Robert Cornels Nordli faller på sin egen urimelighet, skriver stortingskandidatene Svein Harberg og Aase Marthe Johansen Horrigmo.

På Agder er vi i Høyre stolte over at næringslivet og universitetet vårt viser vei i utbyggingen av grønne batterikjeder.
Foto: Mona Hauglid Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Det er fantastisk spennende å se hvordan etableringen av batterifabrikk i Arendal nå skaper optimisme og bidrar til utvikling av sterke kompetansemiljø i landsdelen. Agder er helt i front!

Robert Cornels Nordli påstår statsministeren viser lav interesse for etableringen av Morrows batterifabrikk fordi Erna Solberg ikke besøkte stedet fabrikken skal ligge da hun besøkte Agder nylig. Han peker på at hans egen partileder lot seg avbilde på steinfyllingen nylig, og det samme har NHO-sjefen gjort.

Kritikken faller på sin egen urimelighet. For det første hadde Erna Solberg møte med Morrow allerede i april. Hun er fullt oppdatert på deres rammer, og utfordringer de trenger hjelp til. Regjeringen har derfor aktiv dialog med EU og Storbritannia for å finne en løsning som gjør at elbilbatterier fra Norge skal kunne handles tollfritt mellom EU og Storbritannia. For det andre er det ikke på steinfyllingen i Arendal eller i avisspaltene de gode rammene legges.

La det ikke være noen tvil. Høyre vil legge til rette for batteriproduksjon i Norge. Det vedtok vi senest i vårt program i vår. Vi må utvikle et klimavennlig næringsliv med klimavennlige løsninger. Grønn batteriproduksjon er vesentlig for å lykkes med det grønne skiftet på transportområdet. Vi tør påstå at ingen har så gode forutsetninger for grønn batteriproduksjon som Agder har.

Det er allerede regjeringens politikk å legge til rette for batteriproduksjon. Vi har styrket virkemidlene som skal bidra til grønn vekst i industri og næringsliv, inkludert batteriproduksjonInnovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Enova og Siva skal alle bidra til grønn omstilling.

Vår batteripolitikk er tydelig både i Klimaplan for 2030 og i energimeldingen som kom like før sommeren. Klimaplan viser retning i arbeidet med å oppfylle Paris-avtalen,men meldingen viser også våre ambisjoner for grønn vekst og ett av områdene som pekes ut som mulig vekstområde er batteriteknologi.

Norge har flere viktige konkurransefortrinn. Vi har allerede et marked for batterier, men vi har også fortrinn når det gjelder produksjon av råvarer til batterier og etablering av battericelleproduksjon. Ikke minst har vi på Agder rikelig med grønn energi, noe som er avgjørende for å få til klimavennlig produksjon av batterier.

Skal vi etablere en grønn verdikjede for batteriproduksjon, må vi også få på plass gjenbruk og gjenvinning av materialer. Også her har vi fortrinn. UiA er allerede i gang med en viktig satsing for gjenbruk av brukte bilbatterier. Det vil kunne ha en stor miljømessig betydning.

I juni kom regjeringens energimelding. Meldingen handler om hvordan vi kan bruke norsk energi til å skape vekst og nye arbeidsplasser. Batteriproduksjon er behørig omtalt i meldingen.

Agder har også hatt en hånd med på rattet i Prosess21s arbeid med grønn omstilling. Prosess21 er er et strategiarbeid for norsk prosessindustri som Nærings- og fiskeridepartementet etablerte. Her har særlig Eyde-klyngen vært en viktig bidragsyter. Prosess21 leverte i vinter sin rapport om grønn omstilling og reduksjon av klimagassutslipp fra norsk industri. Styringsgruppen har vært særlig opptatt av batteriproduksjon.
Regjeringen arbeider nå med oppfølging av konklusjonene fra rapporten.

Den kanskje viktigste rammefaktoren for batteriproduksjon i Norge, er tett tilknytning til EU og EØS-avtalen. Grønn batteriproduksjon kommer til å bli viktigere i et klimanøytralt Europa. EUs plan for sirkulær økonomi peker også ut batterier som en av nøklene for å nå målet om et ressurseffektivt og klimanøytralt Europa. Men EU stiller strenge krav for å hindre at batteriproduksjon gir økte utslipp eller økt miljøbelastning. Strenge krav er godt nytt for Norge og ikke minst for Agder, fordi vi kan oppfylle kravene.

Hvis Robert Cornels Nordli vil bedømme regjeringens politikk på bildemuligheter og hvilke fabrikktomter vår statsminister har besøkt, står han fritt til det. Men vi vil heller bedømmes på hva vi faktisk har gjort. Høyre og regjeringen er godt i gang med å legge til rette for grønn batteriproduksjon.

Vi har det siste året lagt frem flere meldinger som understøtter dette. Ikke minst er vi en garantist for at EØS-avtalen skal bestå, fordi den bidrar til å sikre lokale arbeidsplasser.

På Agder er vi i Høyre stolte over at næringslivet og universitetet vårt viser vei i utbyggingen av grønne batterikjeder.