Et Agder med muligheter – Budsjettforslag for 2020

Budsjettforslaget til Agder Fylkeskommune for 2020 ble presentert av partiene Høyre, KrF, FrP, Venstre, Pensjonistpartiet og Partiet De Kristne onsdag 4. desember.n n Budsjettforslaget kan lastes ned under artikkelen.n n

Det trengs en hel landsdel for å oppdra en ungdom. Det er min vri på det kjente afrikanske uttrykket «Det trengs en landsby for å oppdra et barn» For det er kanskje den viktigste jobben vi har når vi nå tar fatt på den første perioden som en samlet landsdel. Våre unge må få hjelp til å leve ut sine talent, drømmer og ambisjoner. Og vi må ruste dem til å komme ut i arbeid når de er ferdige med skolegangen.n
n

«Vårenunge må få hjelp til å leve ut sine talent, drømmer og ambisjoner»

n

For de aller fleste er Agder et fylke hvor det er godt å leve. Vi har gode videregående skoler, et universitet i vekst og et variert og nyskapende næringsliv. Naturen vår fra hav til hei gir muligheter for gode og helsebringende opplevelser. Ildsjeler skaper kulturopplevelser i hele fylket. Likevel har vi alt for store utfordringer når det gjelder levekår og folkehelse.n
n
Vi som fylkespolitikere må bidra til at alle får muligheter til å skape seg et godt liv. Fylkeskommunen skal følge opp sin del av inkluderingsdugnaden. Det skal vi gjøre ved at 5% av nyansettelsene skal være personer med hull i CV-en eller nedsatt arbeidsevne. Og vi skal bidra til at alle barn og unge kan delta i aktiviteter, for eksempel gjennom å støtte pilotprosjektet om fritidskort i Arendal og gratistilbudet badeparken i Tvedestrand.

n

Kunnskap er vårt viktigste verktøy i kampen for et samfunn med muligheter for alle. Derfor inneholder vårt budsjettforslag en rekke viktige satsinger for skolen og elevene. Vi styrker arbeidet med elevenes psykiske helse. Ingen kan lære om de ikke trives. Vårt mål er at alle elever skal ha noen å snakke med når de trenger det. De skal ha gode lærere og rådgivere, og de skal få læreplass når de er ferdige med skolen. Og vi skal ha en skole som heier fram talentene innenfor ulike fag og ferdigheter.

n

«Kunnskap er vårt viktigste verktøy i kampen for et samfunn med muligheter for alle»

n

Men kunnskapssamfunnet slutter ikke med skolen. Kunnskap skal brukes som drivkraft for endring i hele samfunnet. Kunnskap skal hjelpe oss å løse utfordringene for vei og kollektivtrafikk. Kunnskap hjelper oss å finne offensive, lokale løsninger på klimautfordringene. Et godt samarbeid mellom Universitetet i Agder, næringslivet og fylkeskommunen som regional utvikler, bidrar til å trygge arbeidsplassene våre og skape nye.

n

Derfor er vi stolte av å etablere et nytt forum for blå næringer, der fylkeskommunen, næringsliv og kunnskapsmiljøer sammen gjør at Agder tar en nasjonal posisjon innen fagfeltet. Derfor har vi forslag om å utnytte ny teknologi og nye løsninger for å gi bedre kollektivtilbud og bedre veier. For infrastruktur er avgjørende om vi skal nå målet om å ta hele Agder i bruk. Bredbånd, et bedre busstilbud og ikke minst en kraftig satsing på fylkesveger med totalt 170 mill. i ekstra midler gjennom fireårsperioden. Bedre vei gir et større og mer sammenvevd bo- og arbeidsmarked. Folk skal komme raskere frem og tryggere hjem.n
n

n

«Bedre vei gir et større og mer sammenvevd bo- og arbeidsmarked. Folk skal komme raskere frem og tryggere hjem»

n

Et bærekraftig Agder betyr at færre faller utenfor skole og arbeid. Det betyr at vi har livskraftige byer og tettsteder over hele fylket. Og det betyr at vi tar i bruk teknologi og nye løsninger. Hvis vi skal nå de offensive målene vi har satt oss, må også økonomien være bærekraftig. Det betyr at vi ikke øser ut av skattebetalernes penger. Det skal gi en solid innsparing å halvere antallet fylkesadministrasjoner. Selv om vi styrker en rekke områder i vårt budsjettforslag, setter vi av nær 40 millioner til disposisjonsfond. Det gir oss armslag til fremtidige investeringer.n
n

n

Et bærekraftig Agder hvor du har like muligheter til jobb, en ngod skolegang og et godt liv uavhengig av hvor du bor, hvilket kjønn du ner eller hvem foreldrene dine er. Det er målet vi har satt oss. Derfor nheter budsjettforslaget vårt «Et Agder med muligheter».


nnnnn

n
Det endelige budsjettet blir vedtatt i fylkestinget den 18. desember 2019. Spørsmål eller kommentarer til budsjettforslaget kan sendes til Torunn Ostad på e-post: torunn.ostad@gmail.comn
n