Samspill og medvirkning med grunneiere

Ordførerkandidat Edmund Stave på Høyres landsmøte 2019 Foto: Tor Marius Markussen
Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2019


Lista-landskapet er unikt.  Etter flere års samarbeid med lokale, regionale og nasjonale aktører, vedtok regjeringen Willoch vern av store områder på Lista-halvøya.

Dette følges opp av regjeringen Solberg ved å fremme Lista-landskapets natur-, kultur- og landskapsverdier som Norges kandidat til Europarådets landskapspris 2018-2019.

Prosessen, som ble startet etter initiativ av Farsund kommune, har gjort at sentrale deler av området i dag har status som landskapsvern med tilhørende plante- og fuglefredningsområder, våtmarksområder og edel-løvskog.

Det omfatter både utvalgte kulturlandskap i jordbruket, Ramsar-områder, fredede kulturminner og helt alminnelige hverdagslandskap i aktiv bruk.

Tiltakene spenner vidt og ivaretar både naturmangfold, landbruk, kulturminner og lokalbefolkningens interesser. 

Man har gjennom dialog lykkes med å finne løsninger på de utfordringer og brukerkonflikter som status med flere verneområder har gitt.

 

Så, for å sitere min yndlingspodcast:  Blir det noen velgere av dette da ? 🙂

 

Ja, fordi dette hadde ikke latt seg gjøre uten aktiv medvirkning fra grunneiere, og bærekraftig bruk av vernet landskap ved lokale bønder.

Høyre er fremfor noen andre parti bøndenes og grunneiernes parti, og mitt hovedanliggende i dag er at dersom utvidet vern eller fredning av landskapsområder aktualiseres , enten det måtte være i Farsund, Elverum, Åmot, Halden eller andre steder i landet, så er det veldig viktig å involvere grunneiere, bønder og andre som blir påvirket av en slik prosess, så tidlig som overhodet mulig.   Tiltak i en slik sammenheng griper ofte direkte inn i deres hverdag.   De er viktige ressurser, og  deres medvirkning er helt avgjørende for et godt resultat. 

 

Utvikling og bevaring gjennom samspill og medvirkning er god Høyre-politikk. 

Og det blir det velgere av.