Samspill og medvirkning med grunneiere

Landsmøtetale fra Høyres Landsmøte 2019nn n

nn Lista-landskapet er unikt. Etter flere års samarbeid med lokale, regionale og nasjonale aktører, vedtok regjeringen Willoch vern av store områder på Lista-halvøya.

n

Dette følges opp av regjeringen Solberg ved å fremme Lista-landskapets natur-, kultur- og landskapsverdier som Norges kandidat til Europarådets landskapspris 2018-2019.

nn

Prosessen, som ble startet etter initiativ av Farsund kommune, har gjort at sentrale deler av området i dag har status som landskapsvern med tilhørende plante- og fuglefredningsområder, våtmarksområder og edel-løvskog.

n

Det omfatter både utvalgte kulturlandskap i jordbruket, Ramsar-områder, fredede kulturminner og helt alminnelige hverdagslandskap i aktiv bruk.

n

Tiltakene spenner vidt og ivaretar både naturmangfold, landbruk, kulturminner og lokalbefolkningens interesser.

n

Man har gjennom dialog lykkes med å finne løsninger på de utfordringer og brukerkonflikter som status med flere verneområder har gitt.

n

n

Så, for å sitere min yndlingspodcast: Blir det noen velgere av dette da ?

n

n

Ja, fordi dette hadde ikke latt seg gjøre uten aktiv medvirkning fra grunneiere, og bærekraftig bruk av vernet landskap ved lokale bønder.

n

Høyre er fremfor noen andre parti bøndenes og grunneiernes parti, og mitt hovedanliggende i dag er at dersom utvidet vern eller fredning av landskapsområder aktualiseres , enten det måtte være i Farsund, Elverum, Åmot, Halden eller andre steder i landet, så er det veldig viktig å involvere grunneiere, bønder og andre som blir påvirket av en slik prosess, så tidlig som overhodet mulig. Tiltak i en slik sammenheng griper ofte direkte inn i deres hverdag. De er viktige ressurser, og deres medvirkning er helt avgjørende for et godt resultat.

n

n

Utvikling og bevaring gjennom samspill og medvirkning er god Høyre-politikk.

n

Og det blir det velgere av. n

nnnn

n
n