Er ikke eldre noe verdt for regjeringen?

I revidert nasjonalbudsjett, foreslår regjeringen å redusere bevilgningen til Eldreombudet med en million kroner på årets budsjett. Og å avvikle det i 2023. Samtidig skal regjeringen bruke tusen ganger så mye på å opprette nye fylkeskommuner. Nå vet vi hva vi eldre er verdt for regjeringen.

Fylkestingsrepresentant og nestleder i Agder Senior Høyre, Sally Vennesland, mener det er smålig av regjeringen å fjerne Eldreombudet for å spare småpenger.

Eldreombudet er et selvstendig og uavhengig nasjonalt statsorgan opprettet i 2020. Virksomheten ble offisielt åpnet i april 2021. Oppdraget til ombudet er å fremme eldres interesser på alle samfunnsområder og å følge med på situasjonen for eldre. 

Til sammen finnes det 7 forskjellige statlige ombudsordninger, likestillings- og diskrimineringsombudet, sivilombudet, pasient- og brukerombudene, ombudsmannsnemnda for forsvaret, forbrukerombudet og barneombudet i tillegg til eldreombudet. Nå har regjeringen besluttet at vi ikke lenger har bruk for et eget ombud for eldre.

I vårt samfunn er det spesielt to grupper som peker seg ut som ekstra sårbare grupper. Det er barn og unge i den ene og eldre i den andre. Og så bestemmer man å avvikle Eldreombudet?

Agder Senior Høyre er sjokkert  og dypt bekymret over at regjeringen vil avvikle vårt ombud. Etter vår oppfatning har  Ombudet har gjort en god jobb og vært tydelig på  å synliggjøre eldres behov og arbeidet for et mer aldersvennlig samfunn. Dessverre har regjeringen ikke fulgt opp kvalitetsreformen «Leve hele livet» som ble lansert av Solbergregjeringen.

Det er rett og slett smålig av regjeringen å fjerne Eldreombudet for å spare småpenger. Vi over 60 år er allerede en tredjedel av befolkningen, og vi trenger et ombud som ivaretar våre interesser også i fremtiden. Vi er glade for at Høyre støtter vår kamp for å beholde Eldreombudet og oppfordrer alle gode krefter til å gjøre det samme.

Agder Seniorhøyre

Sally Vennesland