Et forbedret pensjonssystem

Et utvalg ledet av Kristin Skogen Lund ble nedsatt i 2021 av Solbergregjeringen for å foreslå et justert og forbedret pensjonssystem. Utvalgets forslag er nedfelt i NOU 2022: 7 og er sendt på høring med høringsfrist 21. oktober 2022.

Sally Vennesland og Maiken Messel fra Agder Senior Høyre tar til ordet for et forbedret pensjonssystem. (Foto: Mona Hauglid / Høyre)

Hovedgrepene i utvalgets forslag er:

  • Aldersgrensene i pensjonssystemet bør økes i takt med økt levealder
  • Minsteytelsene i pensjonssystemet bør reguleres i takt med lønnsveksten
  • Uføre bør delvis skjermes for virkningene av levealdersjusteringen

Agder Senior Høyre  mener at utvalget må ta større hensyn til eldres ressurser i et samfunnsperspektiv både når det gjelder økonomisk og sosial bærekraft. Pensjonister utfører frivillig arbeid som supplerer den offentlige velferden i betydelig grad. Uten denne innsatsen vil den økonomiske bærekraften i velferdssystemet bryte sammen. Pensjonistenes innsats i familien og frivillige organisasjoner opprettholder den sosiale bærekraften som er en vesentlig faktor i samfunnslivet og for en enkelte.

Agder Senior Høyre er enig i forslaget om incentiver som  bidrar til at flere står lenger i arbeid. En lengre yrkeskarriere er naturlig når levealderen øker. Statistikk viser at fra 2001 – 2021 økte levetiden for 50 åringer med 3,4 år, mens arbeidsaktiviteten bare økte med 2,4 år. Forventet gjenværende levetid for 50 åringer er 34,4 år, mens forventet gjenværende yrkesaktivitet er 11,8 år. Dette betyr at vi i dag kan forvente at man i snitt  er pensjonist i rundt 30 år av livet sitt.

En lengre yrkeskarriere bidrar til økt verdiskaping og skatteinntekter – hvilket gir økonomisk bærekraft. En lengre yrkeskarriere betyr høyere pensjon – hvilket styrker sosial bærekraft.

Agder Senior Høyre mener at det må innføres incentiver  i pensjonssystemet slik at det lønner seg å stå lenger i arbeid enn å velge fritid. Det er foreslått at nedre aldersgrense for å ta ut pensjon økes fra 62 til 64 fra 1964-kullet og senere slik at disse vil få økt alderspensjon fra folketrygden. Nedre aldersgrense kan med fordel inntre raskere enn øvrige aldersgrenser slik utvalget antyder i sin utredning. Dette vil øke den økonomiske og sosiale bærekraften i systemet.

Så er det enkelte merkelige utslag av å velge å stå lengre i arbeid. Noen opplever at pensjonen fra Statens pensjonskasse faller bort på grunn av samordning med Folketrygden. Dette må det ryddes opp i.

Agder Senior Høyre viser for øvrig til at mange unge, som bruker lang tid på utdannelse, starter sin yrkeskarriere senere enn dagens pensjonister gjorde. I et generasjonsperspektiv vil ikke yrkeskarrieren øke nevneverdig for disse, selv om aldersgrensene økes. I tillegg registreres at folk er friske lenger i takt med økt levealder. Det vil anses som rimelig at andel av livet som pensjonist skal holdes på samme nivå på tvers av generasjonene.

Agder Senior Høyre stiller følgende krav til et forbedret pensjonssystem:

  • Det må oppfattes som rettferdig og aksepteres på tvers av generasjonene
  • Det må være forståelig med enkel og oversiktlig informasjon om egen pensjon
  • Det lar seg finansiere uten å fortrenge andre viktige offentlige oppgaver

Sally Vennesland og Maiken Messel, Agder Senior Høyre