Tannhelsestrategi for 2021 – 2024

Fylkestinget i Agder behandlet den 25.10.2021 tannhelsestrategi for 2021-2024. Høyre ønsker å avklare om det er riktig at den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr tjenester i direkte konkurranse med private tannleger. Her kan du lese innlegget til fylkestingsrepresentant Mathias Bernander!

Fylkestingsrepresentant Mathias Bernander ønsker en utredning av konkurransen mellom offentlige og private tannklinikker. (Foto: Jørgen Heimsæter)

Ordfører,

Tannhelse er viktig. Og hvordan vi organiserer tannhelsetjenesten er en viktig politisk debatt.

Flere tar til ordet for at tannhelsetjenester for alle bør være en del av den offentlige helsetjenesten. Med ny regjering kan vi kanskje forvente at det skjer noe på dette området. Men det blir dyrt. Og det er en annen politisk debatt.

For dagens virkelighet er at tannlegetjenester er en liberalisert tjeneste der alle som oppfyller kravene for å være tannlege kan tilby sine tjenester i markedet.

Brukere kan gå til hvilken som helst tannlege og betaler selv for behandlingen i henhold til prisen satt av den enkelte tannklinikk.

Men enkelte grupper har krav på gratis tannbehandling. Og det er vår primæroppgave som fylkeskommune ligger. Det gjelder for eksempel barn under 18 år eller voksne med lav inntekt.

I tillegg har det offentlige også en plikt til å tilby tannhelsetjenester i de deler av landet der det ikke er et tilstrekkelig tilbud av kommersielle tannhelsetjenester.

Over de siste år også utviklet seg et nytt moment med tannhelsetilbudet i Agder. Nemlig en del som retter seg mot voksne, betalende pasienter i direkte konkurranse med private tannleger.

Det siste har blitt problematisert av EFTAs overvåkningsorgan, ESA. ESA har sin oppgave å føre tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd.

I deres oppsummering av det norske tannhelsetilbudet delte de inn tilbudet i den offentlige tannhelsetjenesten i tre.

  1. Den aktiviteten som gis til brukere som etter loven har krav på gratis behandling. Den er selvfølgelig uproblematisk og anses som en ikke-økonomisk aktivitet.
  2. Den delen av tannhelsetilbudet som har en klar distriktsprofil og som tilbyr tjenester i et geografisk marked som ikke har et tilstrekkelig kommersielt tilbud. Den er mer problematisk enn den første, men den bygger også på det offentliges plikt til å gi et tilstrekkelig tilbud om tannhelsetjenester. Med andre ord det er gode grunner til at det offentlige skal tilby tjenester til voksne, betalende pasienter i distriktene.
  3. Den tredje og desidert mest problematiske kategorien er definitivt der tannhelsetjenesten fra det offentlige tilbys som en ordinær kommersiell tjeneste i direkte konkurranse med andre kommersielle tannleger.

Problematisering av den offentlige tannhelsetjenesten som står i direkte konkurranse med private tannleger ble også grundig belyst i den rapporten den forrige regjeringen bestilte om Konkurranse på like vilkår. Konklusjonen der var klar.

Offentlige og private tannleger konkurrerer ikke på like vilkår.

Offentlige tannleger betaler ikke skatt, de kan ikke gå konkurs og de må ikke ta bedriftsøkonomiske hensyn når de investerer i materiell og fasiliteter. 

Det gjør at den praksisen som vi også utfører på våre tannklinikker på Agder med stor risiko er i strid med europeisk konkurranselovgivning.

For oss i posisjonen er det en problemstilling vi må begynne å ta på alvor.

Som et minimum ønsker vi at dette blir grundig belyst i en utredning fra administrasjonen.

Der bør vi starte med å klargjøre praksis i våre to største byer, Kristiansand og Arendal før øvrige byområder vurderes.

 Så vet vi at argumentene for at vi tilbyr private tjenester gjennom de offentlige tannklinikkene er at det er viktig for rekrutteringen med tanke på de varierte oppgavene vi da kan tilby.

Det er et godt argument, men det er mye som tyder på at argumentene mot at vi gjør det veier enda tyngre.

Så argumenteres det også med at praksisen om betalende, voksne pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten er lite utbredt. Men hvor mange voksne, betalende pasienter har vi faktisk? Det er kanskje et svar vi kan få allerede i dag, ordfører?

Og om antallet voksne, betalende pasienter allerede er svært lavt så er det kanskje ikke argumentet om at dette er så viktig for rekrutteringen til offentlige tannklinikker like godt?

Uansett. Vi ønsker ikke å konkludere i dag.

Men vi mener definitivt at det er såpass viktige problemstillinger at det bør vurderes grundig slik at fylkestinget kan treffe en prinsipielt viktig avgjørelse. Og den saken må komme tilbake til fylkestinget i løpet av denne perioden.

På den måten kan vi endelig avklare om det er riktig at den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr tjenester i direkte konkurranse med private tannleger?

Jeg har mine tvil.