Fylkestingsinnlegg fra gruppeleder Sally Vennesland (H)

Gruppeleder i Vest-Agder Høyre, Sally Vennesland, holder følgende innlegg for fylkestinget 24. april.n»Regnskap og årsberetning 2017 er interessant lesing. Takk til Rådmann og hennes stab for å ha levert en oversiktlig og godt gjennomarbeidet presentasjon.»nn n

nn Den som vil vite noe om alt det som foregår i Vest-Agder Fylkeskommune har et greit utgangspunkt for å starte her.n

n

Tallene viser at vi har system i sysakene.

n

Ved inngangen til 2017 var det en viss bekymring i forhold til hvilke økonomiske rammer vi ville måtte forholde oss til. Vi fokuserte mye på å trekke oss tilbake til konsentrasjon rundt fylkeskommunens kjerneoppgaver. Så viser historien at vi fikk 13 millioner mer i skatteinntekter enn budsjettert og vi fikk 5 millioner mer i konsesjonskraftinntekter. Vi har inntekter på 18 millioner over budsjett og utgifter på 51 millioner lavere enn budsjett. Dette – sammen med god styring og budsjettdisiplin har gjort at vi kan levere fra oss et resultat på 66 millioner. Vest-Agder avgir derfor et resultat som er bedre enn gjennomsnitt for landet totalt.n

n

Og – Vi leverer godt på de mål som vi har satt oss.

n

Vi har sørget for økt gjennomføring i skole. Dette er det aller viktigste tiltak vi kan bidra med når det gjelder å bedre levekårene vi jobber for.n

n

Det er gledelig å se at det er opprettet flere lærlingekontrakter. Det har vært et av de store målene vi har jobbet systematisk for å levere på.

n

Elevundersøkelsen viser at vi ligger på snitt med landet på motivasjon, mestring og trivsel. At vi er gode på faglige utfordringer, at vi er over snitt på elevdemokrati og medvirkning, og at vi virkelig har tatt tak i problematikk rundt mobbing.

n

I 2015 og 16 hadde vi et økt fokus på matematikkundervisning fordi tallene viste at det var nødvendig. Nå er det norsk som vi må strekke oss etter for å oppnå. Vi har satt inn tiltak på dette feltet.

n

Den overordnede planen vi har jobbet etterni 2 fylkestingsperioder, er Regionplan Agder 2020. Den har hatt et spesieltnfokus på Klima og Agders Levekårsutfordringer. Og vi har levert på dette.

n

Satsing på Grønn Datasenterstrategi, Invest in Agder, utbygging av fiber, flere ladestasjoner, energieffektivisering er stikkord som tydeliggjør viktigheten og fokuset vi har for å gjøre Agder til et lavutslippsamfunn. Vi ser at flere reiser kollektivt, at flere bruker sykkelen, at flere lar bilen stå, noe som viser at innbyggerfokuset også er i ferd med å endres.n

n

De aller fleste av våre innbyggere vilnhelt sikkert si at de lever gode og lykkelige liv. Eller som vi sier pånSørlandet – Vi har det Greit.

n

Likevel kjenner vi Agders levekårsutfordringer og hvilke indikatorer vi må levere bedre på. Dette er langsiktig jobbing, å endre holdninger tar tid og er ingen quick fix.

n

Derfor blir samarbeidet med primærkommunene viktig, det er her folkene bor og skal leve sine liv. Å få opp gode prosjekter i forhold til heltidskultur, god integrering, arbeidsvilkår, gode kulturtilbud, god folkehelse er helt vesentlig – og vi har levert på dette.

n

LIM-planen jobber på mange felt som samlet peker mot hva vi har definert som Det gode liv og Agder for alle.

n

Vi har klart å få til utvikling innenfor samarbeid med Universitetet og forskningsmiljøene, klyngene er viktige i denne sammenhengen vi har et godt samarbeid med NAV på spesielle prosjekter, vi har laget kvalifiseringsprogram for at voksne innvandrere kan tre inn i arbeidslivet – et prosjekt som vekker nasjonal interesse, vi har deltatt i ulike programmer for å styrke heltidskultur, vi jobber i forhold til likestilling og et likestilt arbeidsliv.

n

Kort sagt – det jobbes godt, men vi harnfortsatt en stor jobb å gjøre.

n

Vei er levekår. Derfor er god infrastruktur så viktig. Skal våre innbyggere komme frem til skole, til arbeid, til fritids- og kulturtilbud må vi ha dette på plass. Her har vi gjort mye, men disse utfordringene er store og koster mye penger. Handlingsplanen for vedlikehold av fylkesveier har vist seg å være et godt og nyttig verktøy.

n

2017 var året da vi endelig kunne gjøre etnvedtak om å samle Agder til ett.

n

Vest-Agder rigger seg for en fremtid sammen med Aust. Vi avlegger et resultat som viser at vi er kommet langt på den veien. Alle forutsetninger for en vellykket sammenslåing ligger til rette.

n

Vi gleder oss til fremtiden.

n

nnnn

n
n